DRAMMEN: Hva blir så forskjellen om Drammen styres av Tore Opdal Hansen (H) eller Masud Gharahkhani (Ap)?

Vi har gitt dem noen nøkkelspørsmål. Les Masud Gharahkhanis svar her: 

Din programerklæring for Drammen?

Drammen har hatt en byutvikling som mange andre byer bare kan drømme om, og den fantastiske utviklingen skal vi fortsette med. Nå er tiden inne for at vi satser på folkene i byen. Drammen trenger et eldreomsorgsløft.

Byens største utfordring?

I Drammen i dag får ikke alle eldre den omsorgen de har krav på. Arbeiderpartiet sier nå klart at det er de eldres tur, seniorene i Drammen skal oppleve at de blir verdsatt. Vi kan ikke akseptere at bestemor og bestefar ikke blir verdsatt ved at byen vår mangler sykehjemsplass. Bestemor og bestefars fremtid er vår viktigste sak.

Hva vil du gjøre med det?

Arbeiderpartiet vil prioritere eldreomsorgen. At de eldre som har anledning til å bo hjemme skal oppleve en hjemmetjeneste som stiller opp. Samtidig skal bestemor og bestefar ha trygghet for at de skal kunne komme på sykehjem den dagen behovet oppstår. Drammen Arbeiderparti vil sørge for full sykehjemsdekning.

Bør bybrua stenges permanent for biltrafikk?

Når Øvre Sund bru er åpnet er vi nødt til å være sikre på at vi får et kjøremønster i Drammen sentrum som ikke fører til unødvendig kø i trafikken. Dette får vi prøvd ut når bybrua skal oppgraderes. Innbyggernes og næringslivets standpunkt er avgjørende for Arbeiderpartiet i denne saken.

Hvilke deler av omsorgstjenesten bør privatiseres/konkurranseutsettes?

Jeg ønsker ikke å legge bestemor og bestefar ut på anbud. Dette er avsporing i debatten om eldreomsorg i Drammen og er tegn på at Høyresiden har sviktet de eldre og vet det. I Oslo er privatisering lik ansvarsfraskrivelse. Oslomodellen fører til byråkratisering, der det går penger til administrasjon som kunne gått til nye sykehjemsplasser.

Hvor mye bør bevares av ”gamle Drammen”?

Drammen er en historisk by. Vi må skape en byutvikling som er nyskapende samtidig som vi kan ivareta det som handler om Drammens historiske identitet og særpreg. Her er Union Brygge et godt eksempel der papirfabrikker har blitt til kulturscener ved siden av moderne bygg som høyskolen.

Fjordbyplanene i Lier – hvordan stiller du deg til det?

Dersom dagens to Høyreordførere erstattes med to Arbeiderpartiordførere etter valget i 2011 vil det være helt avgjørende for en svært langvarig konflikt mellom Drammen og Lier. Arbeiderpartiet vil flytte godsterminalen på Nybyen ut til Holmen. Drammen Havn er viktig knutepunkt som sikrer næringsutvikling og arbeidsplasser. Det er mulig å kombinere næringsutvikling og boligutbygging på Lierstranda/fjordbyen. Det handler om dialog og politisk vilje og evne til å finne løsninger.

LES OGSÅ: Enige om Lierstranda

Hvordan vil du lokke flere kreative mennesker til byen?

Drammen er kreativitetens by. Det handler om å lytte til innbyggerne og deres ideer, det er jo slik ”Drømmen om Drammen” startet. Dessverre har avstanden mellom rådhuset og innbyggerne økt betydelig de siste årene. Det frivillige kulturlivets oppgjør med kommunen er veldig godt eksempel på nettopp dette. Dette må endres og da vil enda flere kreative folk velge Drammen.

Hvordan skal Drammen bli en studentby?

Det handler om å gjøre byen vår attraktiv for studenter gjennom om å legge til rette for at vi har nok studentboliger og at studentene har tilgang til det mangfoldige kulturtilbudet. Vi må sammen med høgskolen legge til rette for at studentene i fremtiden får deres ønske oppfylt om studenthus.

Kan du på sparket komme på en nyskapende idé for byen?

Bybane. Jeg ønsker å vise politisk vilje til å se på mulighetene. Skal vi fortsette med den fantastiske byutviklingen så kan ikke bilen og eksosen ta over Drammen. Vi må vise innbyggerne at vi tørr og har vilje til å være visjonære.

Hva vil du helst ikke skal bli valgkamptema?
Ingen.

Ville du sendt barna dine til en skole med 80 prosent minoritetsandel?
Nei. Bydelene våre har klare levekårsforskjeller og de øker, og denne trenden må vi snu. Jeg som har relativ god økonomi kan velge hvor jeg vil bo i byen Drammen. Slik er det ikke for alle. Jeg mener det er viktig at vi sikrer mangfold i den norske skolen. Det handler om legge til rette for spredt bostedmønster i Drammen gjennom sosial boligpolitikk.

LES OGSÅ: Krever norsk fra første skoledag

Hvilke region(er) er Drammens hovedkonkurrenter?

Mange mener at Drammen burde konkurrere med Oslo. Det eneste som avgjør hvem som ”vinner konkurransen” er hvor bra vi selv gjør det. Selv om Drammensregionen vokser og er en av de mest attraktive regionene i landet så lykkes vi ikke like godt på det å skape nye arbeidsplasser og næringsutvikling. Det å sikre at folk både bor og jobber i nærheten er viktig for både for videre vekst og klimahensyn.

Din vurdering av Opdal Hansen?

Jeg har stor respekt for alle de som er opptatt av samfunnsutvikling. Ønsker han lykke til i valgkampen.

Les Opdal Hansens svar her. 

Hva synes du om svarene? Diskuter her.