Veisjefen: – Det­te er en has­te­sak

Hans Jan Hå­kon­sen (sit­ten­de t.v. på 1. rad) i vei­ve­se­net sa in­gen­ting om Hol­men­brua-rap­por­ten un­der fol­ke­mø­tet om tra­fikk­si­tua­sjo­nen i Dram­men sist uke. – Jeg tenk­te ikke på rap­por­ten et­ter­som vi ikke snak­ket om las­te­bi­ler, sier han. Byutviklingsdirektør Ber­til Horv­li (med mik­ro­fo­nen) i Dram­men er orien­tert om rap­por­ten.

Hans Jan Hå­kon­sen (sit­ten­de t.v. på 1. rad) i vei­ve­se­net sa in­gen­ting om Hol­men­brua-rap­por­ten un­der fol­ke­mø­tet om tra­fikk­si­tua­sjo­nen i Dram­men sist uke. – Jeg tenk­te ikke på rap­por­ten et­ter­som vi ikke snak­ket om las­te­bi­ler, sier han. Byutviklingsdirektør Ber­til Horv­li (med mik­ro­fo­nen) i Dram­men er orien­tert om rap­por­ten. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I dag er det sju må­ne­der si­den vei­sje­fen i Bus­ke­rud fikk den kri­tiske rap­por­ten om Hol­men­brua. Ut­over å for­len­ge dis­pen­sa­sjo­nen som gir tyngre kjø­re­tøy mu­lig­he­ten til å kjø­re over brua er det svært lite som er blitt gjort.

DEL

– Det er en gan­ske ny rap­port, sier av­de­lings­di­rek­tør Hans Jan Hå­kon­sen i Sta­tens Vegvesen Bus­ke­rud.

LES OGSÅ: Holmenbrua tåler ikke de største bilene

Han be­kref­ter at rap­por­ten be­skri­ver et akutt pro­blem, men av­vi­ser li­ke­vel at det­te in­ne­bæ­rer noen fare for tra­fik­ken i dag. Hol­men­brua har riksveistatus, og det er sta­ten som må fi­nan­si­e­re en ny bru.

Vei­ve­se­net har så vidt be­gynt ar­bei­det med å plan­leg­ge en ny bru, men det er ikke satt i gang noe pro­sjekt som skal løse den kri­tiske si­tua­sjo­nen, selv om Hå­kon­sen med­gir at rap­por­ten skis­se­rer svært korte fris­ter.

In­gen pen­ger

Selv stra­te­gi­en med ny bru i lø­pet av 5–10 år kan bli van­ske­lig å få rea­li­sert.

– Vi har ikke plan­lagt hvor en ny bru skal gå. Vi har hel­ler ikke fi­nan­si­e­ring på plass. Først må brua inn i Na­sjo­nal trans­port­plan (NTP), sier Hå­kon­sen.

– Vil det­te kun­ne gå på be­kost­ning av and­re pro­sjek­ter her i dis­trik­tet, som ny tun­nel i Strøms­ås­en?

– Nei, det­te må kom­me i til­legg.

Det er for øv­rig ikke en­kelt å få nye pro­sjek­ter inn i NTP. Da­gens gjel­den­de trans­port­plan gjel­der fram til 2023, sam­me år som Ram­bøll har skis­sert at den nye brua bør stå fer­dig.

Ram­bøll an­slår minimumskostnadene for ny bru til 250 mil­li­o­ner kro­ner. Men skal det bli fire felt og gang/syk­kelvei, så blir brua mye dyrere.

– Øvre Sund bru for eks­em­pel, som har fire felt, kos­tet over 700 mil­li­o­ner, sier av­de­lings­di­rek­tø­ren i vei­ve­se­net.

Og det er al­le­re­de noen år si­den den brua ble byg­get.

Hol­men­brua er i dag om­kjø­rings­vei for mo­tor­vei­br­ua når den­ne er stengt. Der­som Hol­men­brua ikke kan be­nyt­tes som om­kjø­rings­vei, må Øvre Sund bru bru­kes. Det­te be­tyr i så fall at tung­tra­fik­ken må gjen­nom Dram­men sent­rum.

Byutviklingsdirektør Ber­til Horv­li i Dram­men ble orien­tert om rap­por­ten i september.

– Det er vei­ve­se­net som har an­sva­ret for brua, men Dram­men kom­mu­ne er klare til å bistå veivesenet med sin planprosess, sier han.

Horv­li på­pe­ker at Hol­men­brua er én av ho­ved­puls­åre­ne i dram­mens­tra­fik­ken, og han for­ut­set­ter at den hol­des åpen for da­gens bruk fram til en even­tu­ell ny bru står klar.

LES OGSÅ LEDEREN: – Byutviklingen er i krise

– En be­ty­de­lig ut­ford­ring

As­si­ste­ren­de hav­ne­di­rek­tør Ivar A. Van­nebo er be­tenkt over en ned­jus­te­ring av vekt­gren­se­ne på Hol­men­brua..

– Mye av las­ten som frak­tes til og fra Hol­men vei­er langt over 32 tonn. En fullas­tet bil kan fort kom­me opp i en to­tal­vekt på 50 tonn, og der­som Hol­men­brua sten­ges for så tunge kjø­re­tøy­er, må all den­ne tra­fik­ken bru­ke Strøm­sø­brua som at­komst til og fra Hol­men, sier Van­nebo.

Dét be­tyr at alle bi­le­ne må kjø­re over Strømsø til Ban­ge­løk­ka for å kom­me seg inn på E18.

I det­te om­rå­det er tra­fikk­si­tua­sjo­nen al­le­re­de sprengt, og lys­krys­set ved en­den av Strøm­sø­brua har også med­ført at tra­fik­ken går langt tregere enn tid­ligere.

LES OGSÅ: Vil sjekke alle lyskryssene i byen

Artikkeltags