DRAMMEN: I forslaget til statsbudsjett foreslås det 642 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-prosjekter på Vestfoldbanen. Her inngår nytt dobbeltspor på ni kilometer gjennom Strømsåsen til Kobbervikdalen og to kilometer nytt dobbeltspor til Gulskogen. Mulig byggestart er nå satt til 2019, og ferdigstillelse i 2024.

Med utbyggingen av InterCity forsvinner hensettingsplasser (parkeringsplasser) for tog i drammensområdet. Dermed må det skaffes nye plasser til å parkere Flirt-togene.

Hvor disse kommer er ennå ikke avklart – det er ingen som ønsker å avgi arealer til togparkering. Disse plassene skal være klare innen 2020, og det er kostnadsberegnet til 225 millioner kroner. De første millionene settes av allerede i forslaget til statsbudsjett.

Også til InterCity-strekningen mellom Sandvika og Hønefoss er det satt av 576 millioner til planlegging, sammen med ny E 16.

LES OGSÅ: NSB-sjefen tror på bedre punktlighet

Anleggsstart

Innen veiutbygging er den største summen satt av til anleggsstart for riksvei 23 Dagslett-Linnes. Det er satt av 345 millioner kroner i 2018 til anleggsstart for bygging av 5,5 km ny firefelts vei. Av dette er statlige midler 60 millioner mens resten skal komme fra bompengeselskapet.

Utbedringene av Merraskottunnelen og Elgskauåstunnelen på riksvei 23 i Røyken og Hurum skal ferdigstilles, det samme skal resten av arbeidene for E18 Fosskolltunnelen i Lier.

LES OGSÅ: Riksvei 23 helt fram til E18 er i boks

Holmenbrua

Fylkesvei 282 Holmenbrua i Drammen, fra Holmen til Bragernes er i så dårlig stand at den drives på dispensasjon fram til 2021. Da er planen at ny bru skal stå ferdig. Statens vegvesen har lagt fram planprogram for ny bru med 16 meter bredde, fire kjørefelt og fartsgrense 60 km/t.

I forslaget til statsbudsjett ligger det kun innen planleggingsmidler til arbeidet med reguleringsplan for denne brua, ingen penger.

LES OGSÅ: Ønsker gang- og sykkelbru fra Holmennokken til Drammen stasjon

Buskerudbyen

Det er nå startet arbeid med folkemøter og høringer om Buskerudbyen og en ny pakke for drammensområdet. Buskerudbyen har en belønningsavtale for perioden 2014–2017 og har fått utbetalt 358,3 millioner kroner. I statsbudsjettet heter det at «Byområdet kan søke om ny avtale fra 2018».

Det understrekes i statsbudsjettet at en ny belønningsavtale ikke er til hinder for en byvekstavtale på et senere tidspunkt.

LES OGSÅ: En siste bønn for Buskerudbypakke 2 – syltynt håp