Mer tvang i psykiatrien

Artikkelen er over 20 år gammel
DEL

Norge ligger på Europa-toppen i tvangsinnleggelser av psykiatriske pasienter. Med den nye psykiatriloven som ventes om kort tid, vil adgangen til å bruke tvang trolig bli enda større, skriver bladet «Psykiatri og helse», utgitt av rådet for psykisk helse.
Bladet mener at rettssikkerheten kan bli ytterligere svekket.
- Dette kan komme til å bety at stadig flere kan bli fratatt friheten uten at man har begått en kriminell handling. «Tvangslovene» er basert på en tiltro til psykiatrien som fag og til psykiatrisk innleggelse som et gode. Det er fare for at helsevesenet velger de billigste løsningene, bl.a. tvangsmedisinering også i hjemmene, skriver bladet.
Det finnes ikke noen god oversikt over bruken av tvangsmidler i norsk psykiatri. Men både isolasjon, remer og medikamenter er tillatt. ECT (elektrosjokk) er forbudt uten pasientens samtykke, men kontrollkommisjoner har påpekt mangler ved journalføringen. Bladet viser til et eksempel på rei-mbruk av en 27-årig pasient som ble bundet på hender og føtter i 78 døgn.
I den nye psykiatriloven foreslås kontrollkommisjonene (disse ble opprettet for 150 år siden) opprettholdt som nå, bortsett fra små endringer i sammensetning og oppgaver. Kommisjonene skal påse at vilkårene for tvangsinnleggelse oppfylles. Det er imidlertid sjelden kommisjonene griper inn.
Lederen for Folke-Aksjonen Mot Psykiaternes Overgrep (FAMPO), Dag Hiåsen i Sigdal, stiller spørsmålstegn ved hvilke partsinteresser den ivaretar. Han mener det har liten hensikt å klage til dagens kontroll- og klagein-stanser. Hiåsen påpeker at i fjor ble kun 5,7 pst. av klagene tatt til følge. Når det gjelder tvangsinnleggelser tas under én prosent til følge.

Artikkeltags