Kritikken reises i et brev til Vestre Viken Helseforetak (HF) og andre berørte parter fredag, som en foreløpig sluttsats fra Statens helsetilsyn på saken der Sykehuset Asker og Bærum fra mange hold har vært kritisert for alvorlige brudd på helselovgivningen

I desember 2010 fikk Vestre Viken HF en betinget foretaksstraff på 5 millioner kroner som følge av ventelistesaken ved kirurgisk avdeling på Bærum sykehus. Det er gitt en prøveperiode på fem år, og Helsetilsynet sier i sitt brev at det vil komme tilbake til den videre tilsynsmessige oppfølging.

Helse Sør-Øst oppnevnte i september et nytt styre for Vestre Viken HF.
 

Ikke forsvarlig hjelp

Helsetilsynet ble i januar 2010 informert om at det lokale helsetilsynet da behandlet en tilsynssak der vurderingstemaet var om pasienter hadde fått forsvarlig helsehjelp.

Det var brakt på det rene at Bærum sykehus ifølge helsetilsynet siden 2004 «systematisk hadde unndradd pasienter nødvendig helsehjelp innen den frist helseforetaket selv hadde satt for å gi forsvarlig behandling».


Etter hvert er det avdekket at helseforetaket og sykehuset har brutt forsvarlighetskravet i spesialhelsetjenesteloven, paragrafer i pasientrettighetsloven, brutt bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven og brutt en rekke andre internkontrollforskrifter.

LES OGSÅ:
 Wisløff tar på seg tungt ansvar

Ble fjernet

Svarbrevene til henviste pasienter ble ifølge helsetilsynet endret slik at den lovpålagte informasjonen ble fjernet fra brevmalene ved kirurgisk avdeling. Den praktiske konsekvens av dette var at pasienter som mottok svarbrev på henvisninger til undersøkelse eller behandling ikke ble informert om de var pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Det skal heller ikke være informert om hvilket tidspunkt sykehuset hadde satt som frist for når helsehjelpen senest skulle være oppfylt.

Statens helsetilsyn har ikke funnet det dokumentert at foretaket bevisst har endret frister av økonomiske årsaker. Politietterforskningen har ikke kunnet bringe på det rene hvem eller på hvilket nivå i organisasjonen beslutningen om å endre frister ble fattet

LES OGSÅ: Lege tapte søksmål

Avvikshendelser

Det er avdekket en rekke alvorlige avvikshendelser som åpenbart er meldepliktige etter spesialisthelsetjenesteloven. I politiavhør har involvert helsepersonell opplyst at de sjelden eller aldri laget, eller sendte, avviksmeldinger internt.

«Samlet sett viser dette at kirurgisk avdeling ikke har hatt et fungerende system for håndtering og melding av avvikshendelser. Statens helsetilsyn anser dette som en medvirkende årsak til at svikten i håndteringen av ventelistepasienter ikke ble avdekket og håndtert på et tidligere tidspunkt», skriver Helsetilsynet. (©NTB)