DRAMMEN: På sin Facebook profil er han veldig klar i sin konklusjon. Aksepter at pengeinnkrevingen kommer, eller hold deg hjemme. Det hjelper ikke å stikke hodet i sanden og hendene for ørene, mener han.

- Du kan ikke gå ut for å spise og bli overrasket over å få regningen. Da får du heller velge å holde deg hjemme, skriver han i innlegget.

Innlegget har allerede skapt debatt.

- Men Tore da,har du fått dette innlegget fra Arbeiderpartiet?, er den første reaksjonen på Facebook-siden. 

Opdal Hansen vil ikke kommentere innlegget ytterligere. Han mener det taler for seg.

LES OGSÅ: VIL HA 20 BOMSTASJONER RUNDT DRAMMEN

Dette er innlegget til ordføreren i Drammen:

Vi møter fremtiden med åpne øyne

Alle samferdselsprosjekter i landet av betydning omtales i Nasjonal transportplan, statens strategi for transportpolitikken som revideres hvert fjerde år. Prosjekter som ikke tas med i Nasjonal transportplan blir ikke realisert. Blir vi ikke nevnt – blir vi glemt. Staten finansierer en betydelig del av investeringene innenfor samferdselsområdet, men ikke alt. Én av forutsetningene som legges til grunn for statlig finansiering er brukerbetaling lokalt. De som bruker veien skal være med på å betale for den. Vi arbeider nå med å legge grunnlaget for en historisk samferdselssatsning i vårt område. Mange, mange ganger større enn Veipakke Drammen.

Vekst gir utfordringer

Kommunene fra Lier i øst til Kongsberg i vest, som sammen utgjør Buskerudbyen, har store utfordringer innenfor samferdsel. Vi bor i en attraktiv region og mange ønsker å flytte hit. Statistisk sentralbyrå anslår at Drammen alene vil vokse fra 65 000 til 90 000 innbyggere i løpet av 25 år. De andre kommunene i regionen vil kunne vokse tilsvarende.

Store prosjekter i hele regionen

Denne tilflytningen vil øke transportbehovet. Nye innbyggere skal arbeide, frakte barn til barnehage og skole, handle og benytte seg av kultur- og fritidstilbud på samme måte som deg og meg. Noe av dette kan løses med et bedre buss- og jernbanetilbud. Men det vil også være behov for å realisere viktige veiprosjekter, så som E134, R23, R35 ny Svelvikvei og tilfartsvei Drammen Vest, mellom E134 og Øvre Sund bru, med tilknytning til Konnerudbakkene.

Staten forutsetter lokal brukerbetaling

Vi kan ønske at staten ville fullfinansiere alle disse prosjektene og ikke minst de kollektivtiltak som er nødvendige for å bedre både fremkommelighet og miljø. Så er ikke tilfelle!
Dagens veisystem balanserer helt på kapasitetsgrensen flere steder. Det er en alvorlig utfordring, ikke minst fordi med den veksten vi har grunn til å forvente. Som ansvarlige ordførere i våre fem kommuner kan vi ikke sitte stille å se på at hele regionen kveles av trafikkork og kaos. Dette vil øke reisetiden for alle og påføre næringslivet helt urimelige ekstrautgifter. Derfor samarbeider vi.

Med hodet i sanden ser man lite

Det motsatte ville vært å stikke hodet i sanden og å holde seg for ørene. Da får vi en situasjon hvor køene kommer til å vokse. La gå at man ikke liker at bilistene skal betale, men slik er altså virkeligheten i de større byområdene over hele landet. Å neglisjere et slikt faktum er ren ansvarsfraskrivelse, og å melde seg ut av virkeligheten.

Vi er fremdeles underveis

Partnerne i Buskerudbysamarbeidet har påbegynt arbeidet med å forhandle fram hvilke viktige veiprosjekter som skal inn i den nye samferdselspakken i regionen. Dette arbeidet er ikke ferdig!
I disse dager arbeider Statens Vegvesen med å utforme de tiltak som må til for at vi ikke skal ende opp med trafikkork og kaos. Til sammen snakker vi om et historisk samferdselsløft som er minst fire ganger så stort som Veipakke Drammen. Samtidig vil Statens Vegvesen presentere en løsning for hvordan dette kan finansieres innenfor dagens politikk. Dette arbeidet er heller ikke ferdig!

Foreløpig arbeider Statens Vegvesen med flere alternative løsninger mht brukerbetaling. Ett av disse er presentert i Drammens Tidende. Dette har, naturlig nok, fått stor oppmerksomhet – ikke minst fordi det ikke er avklart hva bilistene og regionens innbyggere for øvrig får igjen for pengene. Dette vil avklares i løpet av de nærmeste ukene. Dette er saker som skal behandles i alle kommunene.

Det er det endelige resultatet som teller

For å kunne føre en sunn og sannferdig debatt om kanskje det viktigste spørsmålet i vår region på flere tiår, må vi kjenne til den endelige pakken og de endelige planene for hvordan dette skal finansieres. Det tas ingen endelig beslutning om dette før om minst to år. Før den tid skal vi jobbe hardt for å få staten med på en samferdselspakke som gir flere fordeler enn ulemper for innbyggerne i Buskerudbyen. Det blir ikke bygget en meter med vei uten bompenger, men det blir heller ikke etablert bompenger uten at vi er sikre på å få igjen et effektivt veinett og et vesentlig bedre kollektivtilbud.
Får vi ikke økt kapasiteten på veiene og gjennomført nødvendige kollektivtiltak, må vi alvorlig vurdere å dempe den veksten vi vil få i vårt område. Konkret betyr det at vi må legge opp til en vekst på om lag 0,5 prosent vekst i overskuelig fremtid. I dag har vi en vekst på fra 1,5 til 2,0 prosent. Lav vekst vil ha store negative konsekvenser for byens foretnings- og næringsliv. Det vil ha stor og negativ betydning for fremtidig byutvikling. Den regningen kan også bli høy.

Du kan ikke gå ut for å spise og bli overrasket over å få regningen. Da får du heller velge å holde deg hjemme.