Det er klart etter utvalgets møte i formiddag. Ifølge Buskerud fylkeskommunes internettsider ble vedtaket fattet mot tre stemmer. Morten Skjønberg (SV) og de to FrP-representantene stemte imot å tillate overvåking inne på skolens område.

På grunn av mange tyverier og tilfeller av hærverk er videoovervåking tatt i bruk ved noen vidergående skoler i Buskerud.

Enkelte episoder har ført til medieoppslag og debatt, og fylkesutdanningssjefen nedsatte derfor en arbeidsgruppa i november i fjor for å vurdere ulike sider ved slik overvåking.

Arbeidsgruppas anbefaling

Innenfor gjeldende lovverk tillates videoovervåkning av de videregående skolene i Buskerud etter denne prosedyren:

• Skolen beskriver og dokumenterer sitt problem og overvåkningsbehov.

• Skolen beskriver hvilke sikringstiltak som er forsøkt.

• Skolen beskriver saksbehandling og legger ved referat fra drøftinger i skolens egne organer (Arbeidsmiljøutvalg og Skolemiljøutvalg).

• Utdanningsavdelingen ved bygge- og eiendomskontoret foretar sikkerhetsvurdering og beslutter:
- omfang av overvåkningen (antall kameraer)
- hvor kameraene skal plasseres (inne og ute)
- når kameraene skal være aktive (i/utenfor arbeidstid)
- gir melding til datatilsynet

• Ved vedtak om overvåkning sørger skolen for at overvåkningsrutinen tas med i skolens internkontrollsystem og sørger for god informasjon til skolens brukere.