DRAMMEN: Va­ra­ord­fø­rer Tove Pau­le fryk­ter at man­ge av gam­mel vane går til det gam­le valg­lo­ka­let, for så å fin­ne det stengt og snur uten å stem­me.– Jeg har vært på svært man­ge hus­be­søk den sis­te ti­den i valg­kam­pen og har all­tid spurt om vel­ge­ren vet hvor han skal avgi sin stem­me. Man­ge har svart det gam­le valg­lo­ka­let.

– Det er vik­tig, sier Pau­le, – å se på valg­kor­tet man har fått til­sendt, for å fin­ne sitt valg­lo­ka­le.

– Vi i valg­in­for­ma­sjo­nen kom­mer til å set­te opp sto­re pla­ka­ter på de gam­le valg­lo­ka­le­ne for å in­for­me­re hvor vel­ge­ren må dra, sier kom­mu­nens in­for­ma­sjons­sjef Dag Knut­sen-Øy.

LES OGSÅ: Rekord for forhåndsstemming i Drammen

Dram­mens­hal­len størst

Dram­mens­hal­len blir by­ens stør­ste stem­me­lo­ka­le. Alle på Strømsø og på Tan­gen må til hal­len for å avgi sin stem­me ved årets stor­tings­valg.

I Dram­mens­hal­len vil det bli et gi­gan­tisk valg­lo­ka­le man­dag som skal kun­ne ta imot rundt 8.000 stem­me­be­ret­ti­ge­de i de to tid­li­ge­re stem­me­kret­se­ne.

Det blir gra­tis å par­ke­re uten­for hal­len valg­da­gen.

Ny stem­me­ste­der

An­tall stem­me­ste­der er kut­tet fra 15 ved sist valg, til el­le­ve i år.

På Konne­rud har to valg­kret­ser som man har hatt på Konne­rud og Hallermoen sko­ler, blitt sam­let i Konnerudhallen. Vi­de­re har man flyt­tet én valg­krets slik at de som bor på Jordbrekkskogen, også må avgi stem­me i Konnerudhallen.

I Sko­ger blir Vest­byg­da sko­le kut­tet ut, og man får valg­lo­ka­le i Skogerhallen. Bragernesvelgere som tid­li­ge­re dro en­ten til me­nig­hets­hu­set el­ler til Fjell­heim sko­le, må nå gå på råd­hu­set for å få av­gitt stem­me valg­da­gen.

LES ALT OM STORTINGSVALGET 2013 HER