Vi i Miljøpartiet De Grønne (MDG) er glade for at vi, sammen med SV og Rødt, etter krevende forhandlinger har kommet til enighet med fylkesrådspartiene Sp og Ap om et budsjett for Viken fylkeskommune for 2023 som har blitt betydelig bedre enn det som ble foreslått tidligere i høst.

At de allerede på forhånd hadde innarbeidet enkelte av våre krav gjorde også at vi hadde et ganske godt utgangspunkt, selv om det generelle utfordringsbildet ikke skaper så stort handlingsrom som vi skulle ønsket. Det var for eksempel allerede innarbeidet større satsing på solceller og enøk enn fylkesrådet tidligere hadde gått inn for, og som har vært et krav vi har fremmet i forkant av budsjettforhandlingene nå. De hadde også foreslått mye når det gjelder å unngå kutt i kollektivtilbudet, noe som har vært en krevende sak lenge.

Som en del av budsjettforliket fikk vi nå et forsterket vedtak på ambisjonen om å minst opprettholde kollektivtilbudet på dagens nivå. Samtidig fikk vi kjempet gjennom at Ruter skal innføre rabattordningen Reis fra påske i hele Akershus. Det å prøve ut ulike rabattordninger er utrolig viktig, særlig som et ledd i å få flere tilbake til å reise kollektivt nå etter korona.

LES OGSÅ:

Om vi skal nå klimamålene er vi helt avhengige av å styrke andelen som reiser kollektivt heller enn å kjøre bil, samtidig som vi løser samferdselsutfordringene i Oslo og østlandsområdet. Vi fikk også gjennom en styrking av hent-meg-ordningen i Kongsberg, og et styrket kollektivtilbud i Moss og til Jeløy.

Situasjonen i Oslofjorden (se faktaramme) er fortvilende. Der fikk vi til en betydelig ekstra satsing i 2023. Dette kommer på toppen av satsinger vi allerede har fått gjennom, og hvor fylkeskommunen allerede har satt inn mange ekstra ressurser.

Viken fylkeskommune er dessverre ikke helt der vi bør være i arbeidet med å skape et tilstrekkelig klimasmart samfunn. Her må det til en betydelig større satsing i årene fremover om vi skal nå målene vi har satt. Vi er likevel glade for at vi fikk til en ekstra satsing på de regionale klimanettverkene, som dermed kan gi bedre støtte til kommunene og resten av Viken-samfunnet. Vi fikk også inn ekstra midler for å styrke arbeidet med bygdemiljøpakker og at erfaringene fra de prosjektene vi fikk gjennom i denne runden skal tas med videre inn i de nye fylkene.

LES OGSÅ:

For å skape et bærekraftig og klimasmart samfunn innenfor planetens tålegrenser, er også sirkulærøkonomi en avgjørende nøkkel. Vi kan ikke i lengden ta mer ut av jorden enn den klarer å fornye. I historisk sammenheng er det slik sett ikke sirkulærøkonomien som er det nye, men den mer lineære bruk- og kast-økonomien som har dominert samfunnet i mange år. Desto viktigere at vi finner måter hvor vi kan bruke ressursene bedre på. I dette budsjettforliket fikk vi forsterket fylkeskommunen arbeid på dette feltet, og håper at det gjør at de nye fylkeskommunene våger å satse langt sterkere enn vi har sett hittil.

Vi fikk også gjennom en rekke andre forslag og saker som interesserte kan lese om på fylkeskommunens sider. Vi har likevel lyst til å trekke fram at vi også fikk gjennom en betydelig støtte til ROS- rådgivning om spiseforstyrrelser, som driver et svært viktig arbeid på dette feltet.

Mange sliter med ulike psykiske utfordringer som til dels har forsterket seg etter koronaperioden. Fylkeskommune bidrar allerede på en del andre områder, og vi skulle gjerne gjort mye mer. Uansett er vi glade for at vi fikk til i hvert fall denne ekstra satsingen, nå som vi går inn i Vikens siste år.