Sentrale myndigheter, regjeringen og Stortinget, har forpliktet Norge til å arbeide for 0-vekstmålet i klimagassutslipp. Oppnåelse av dette målet er statens ansvar, ikke kommunenes. Utbygging av kollektive muligheter er følgelig et statlig ansvar, som staten ikke bare kan skyve over på byer og kommuner og hver enkelt bileier. Det er staten som må bekoste dette.

Bruk av bomavgifter på nye stats- og fylkesveier er noe helt annet enn bompenger som kreves gjennom såkalte bypakker. Eksempelvis ble E18 og Oslofjordtunnelen bygget og forskuddsbetalt av staten, hvoretter kostnadene ble dekket inn med akseptable satser i ettertid, til anlegget var betalt. Dette er noe helt annet enn at lokalbilismen i byer og kommuner skal belastes utilbørlig, til og med i forkant av igangsetting av tiltakene.

Bypakkene er etter hvert trappet kraftig opp, for eksempel i Oslo til 82 bomstasjoner og i Buskerudbypakke 2 til 45 bomstasjoner, hvorav 33 inne i Drammen by og på bygrensene. I brosjyren som ble distribuert i mai 2016 ble det vist i alt 17 bommer på bygrensene. Det er ikke rart at opptrappingen av antall bommer siden 2016 har medført kraftige reaksjoner.

Når det nå spekuleres i at staten ikke vil, eller kan, bekoste kollektivutbyggingen, og heller ikke riks- og fylkesveier, som vil medføre sterk reduksjon av trafikken i tettsteder og byer som Drammen (Strømsås- og Bragernesåstunnellen samt Holmenbrua), er det grunn til å reagere.

Å lokke med «belønningsmidler» fra staten lyder kanskje forlokkende for politikerne, men er et svik mot alle bilister som må betale det meste av «moroa».

Kommunene står helt fritt til å innføre, eller la være å innføre, bompenger. Lar man være, så fritas ikke staten for sine forpliktelser til å bygge landet. Staten har ti tusen milliarder kroner i oljefondet, som det må kunne tas av til forskuttering av veianlegg og kollektive investeringer og bekosting av kollektivdrift.

På den måten kan den «forhatte» oljen bidra til nullvekstmålet og realverdier som kommer alle til gode. Det er bare å sette i gang, og la oss få bilagt dommedagsprofetiene!