Ap og SP i regjering har skapt en enorm usikkerhet ved å åpne for at det kan søkes om oppsplitting av Viken.

Usikkerheten vil ramme 12. 000 ansatte som har kommet i gang med spennende utviklingsarbeid etter år med hardt arbeid i omstilling. Usikkerhet vil også berøre videregåendeelevers forutsigbarhet for skolevalg og tilhørighet. Det skapes usikkerhet som vil sette mange viktige prosesser på vent, som arbeidet med å få billigere kollektivtransport med et nytt takst- og sonesystem i regionen. Og ikke minst en usikkerhet rundt fremdriften for de store og viktige regionale planene som er under arbeid særlig hva samferdsel angår og for å kunne levere på ambisiøse miljø- og klimamål.

Oslo kommune er den eneste som med sikkerhet kan glede seg over en oppsplitting. Kommunen vil få tilbake makten over utformingen av østlandsområdet når Viken som ringen rundt hovedstaden splittes opp i tre amputerte småfylker.

Selv før høringsresultatene foreligger har Ap hatt sine representantskapsmøter og bestemt seg. Dette til tross for at partiet forsikret om at høringen skulle tas på alvor. Partiet legger opp til å bruke partipisken når saken skal avgjøres på fylkestinget den 23. februar, til tross for at flere i partiet høylytt har stemt imot. At Sp ikke har vært interessert i verken høringen eller høringssvarene var å forvente – men jeg hadde større forventninger til at Ap ikke kjørte en ren skinnprosess.

Høyre mener Norge ikke behøver mer enn to folkevalgte nivåer, fylkeskommunens oppgaver kan fordeles mellom stat og kommuner, men respekterer at stortingsflertallet fortsatt ønsker tre folkevalgte nivåer.

Kunnskapsgrunnlaget som administrasjonen i Viken har fremlagt på oppdrag fra fylkestinget, og som Ap sa partiet ville legge vekt på, påpeker at Viken vil gi bedre videregående skoler, samferdselstjenester og næringspolitikk enn tre nye mindre fylker.

Dessuten. De tre gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold eksisterer ikke lenger. Det er ingen gamle bygg å flytte inn i, ingen IKT- systemer på plass, ingenting å reversere til. Alt må bygges på nytt. Kommuner har til og med skiftet fylkestilhørighet, slik som etter at Røyken og Hurum forlot Buskerud ved å slå seg sammen med Asker. Trusselen om oppsplitting har dessuten ført til at andre kommuner også vurderer å skifte fylke, slike som Lier, som føler større samhørighet med Akershus enn restene av Buskerud.

Oppsplitting kan koste anslagsvis 400 millioner kroner og skape stor usikkerhet når det gjelder de tre fylkenes økonomiske evner til å levere bedre tjenester. Det er uforståelig at presumptivt ansvarlige partier presser igjennom en oppsplitting fremfor å vurdere dette opp imot alternativer. Et av disse kan være å se på mulighetene for å overføre oppgaver fra Viken til kommunene. Min ordførererfaring gjennom 15 år sier meg at dette vil medføre bedre tjenester, større nærhet, styrke nærdemokratiet og derfor også tilliten til politikere.

Som ordfører har jeg arbeidet godt og nært med Ap lokalt i flere år, særlig i forberedelsene til og gjennomføringen av kommunesammenslåingen. Der var vi gode til å lytte til hverandre og i fellesskap få til gode løsninger for innbyggerne på tvers av partigrensene.

Hva Viken angår ser jeg et Ap jeg ikke kjenner igjen, som ikke lytter til andre enn seg selv og som overser realiteter når de ikke støtter opp under partiets fastlåste standpunkt. Å hevde at en oppløsning skjer i demokratiets navn må være å snakke mot bedre viten når det er dokumentert at et stort flertall av innbyggerne er mot oppløsningen når regningen kommer på bordet.

1,2 millioner innbyggere og 12.000 medarbeidere fortjener ikke den usikkerhetenen Ap-styrt oppløsning av Viken vil medføre.

LES OGSÅ: