Oslo vil bli stadig mer avhengig av Drammen

Av
DEL

KronikkDette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.Til neste år starter arbeidet med en ny kommuneplan for Drammen kommune.

Drammens Tidende skrev 17. september i år: «Drammen går inn i kanskje den mest avgjørende perioden i byens moderne historie. Byutviklingen som vi er så stolte av, og som skjøt fart på begynnelsen av 2000-tallet, kommer til å bli småtteri sammenlignet med det vi skal i gang med nå.»

Debatten om byutviklingen, og snart kommuneplanen, sammen med behovet for en nasjonal klimadugnad viser at våre politikere står ovenfor en formidabel oppgave i areal- og transportpolitikken.

På tross av de åpenbare utfordringene vi står ovenfor, må ambisjonen for politikernes arbeid med videreutvikling av byen vår være at Drammen ikke er seg selv nok. Tvert om, Drammen og Buskerudbyen er en viktig brikke for en klima- og miljøvennlig utvikling av hele østlandsregionen.

Drammen både kan og bør gå foran og vise hvordan hensynet til klima og miljø kan kombineres med en byutvikling som setter behovet til småbarnsfamilier, barn og unge i sentrum for areal- og transportpolitikken. Da er vi nødt til å vektlegge befolkningsveksten og fortetting ikke bare i vår umiddelbare nærhet, men også i Oslo.

Oslo er fortsatt en småby i global målestokk, men byen har vokst kraftig de siste tiårene, og Stor-Oslo er forlengst en millionby. SSBs framskriving av befolkningsveksten i Norge de neste 30 årene viser dessverre at den sterke urbaniseringen skal skyte ytterligere fart.

Det betyr at presset på de største byene i landet, spesielt Oslo, vil fortsette å øke. I en slik situasjon er det viktig at myndigheter og politikere tenker langsiktig og skaper løsninger for de neste generasjonene som skal ut på boligmarkedet. Snarere enn å lete med lys og lykte etter muligheter for fortetting i sentrumsområdene, må de våge å løfte blikket ut over kommunegrensen.

Oslo bør i større grad søke løsninger i samarbeid med pendlerbyer som Drammen.

For at Drammen og andre nærliggende byer til Oslo skal spille en konstruktiv rolle i å dempe boligpresset i hovedstaden, er vi nødt til å oppdatere dagens knutepunktstrategi. Intensjonen bak dagens strategi er god.

Byutviklingen skjer langs kollektivakser som muliggjør en hverdag der bilen i så stor grad som mulig er overflødig. I praksis blir denne rammen for by- og arealutvikling imidlertid en tvangstrøye. Knutepunktene domineres av godt voksne i dyre leiligheter, mens barnefamilier ikke finner det de ser etter i en etableringsfase.

Jeg mener derfor tiden er moden for å videreutvikle dagens knutepunktstrategi i lys av erfaringen fra de siste tiårene.

Kommuneplanarbeidet i Drammen har en særlig viktig oppgave i å synliggjøre hvordan småbarnsfamilier skal få sine behov dekket i areal- og transportplanleggingen i områdene rundt hovedstaden. Både av hensyn til behovet for ulike boligformer i markedet, og av hensyn til klima- og miljø, er det avgjørende å tenke nytt og større om knutepunktstrategien enn det som gjøres i samarbeid med pendlerkommuner som Drammen i dag.

Vi trenger en større satsning på tog og T-bane for å løse trafikkveksten inn mot Oslo de neste 10-15 årene. Flere må velge kollektivt. Samtidig må vi unngå at vi låser oss til en bystruktur som baserer seg på gårsdagens mobilitetsløsninger.

Elektriske kjøretøy, selvkjørende busser og et mer fleksibelt nærkollektivsystem gjør at større områder vil kunne betjenes effektivt av kollektivtrafikken noen år frem i tid. Jeg lar meg inspirere av Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen som snakker om bærekraftig bevegelsesfrihet. I et slikt fremtidsbilde er vi ikke bundet av dagens etablerte kollektivnettverk, men får nye tilbringertjenester som bringer folk utslippsfritt til og fra de store knutepunktene og de store transportbærerne som tog og T-bane.

Presset på de store byene, som Oslo, vil trolig forsterkes i årene som kommer. Når Drammen kommune nå skal i gang med ny kommuneplan er det ikke bare Drammens lokale utfordringer og behov vi skal løse, men snarere tegne opp kartet for hvordan byer og tettsteder spiller en konstruktiv rolle i utformingen av Oslo og Viken.

Første bud må være å sørge for at både byene og knutepunktet er tilgjengelig for flest mulig, også de som ønsker å bo i naturnære områdene rundt.

Les også:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags