Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Hvorvidt du fullfører videregående skole eller ikke har mye å si for hvordan du klarer deg videre i livet.

Derfor kom det som en stor overraskelse at rådmannen foreslår å ta ut Ung 11 fra drammensbudsjettet i 2021. For å forebygge frafall fra videregående skole iverksatte Drammen i 2017 Ung 11-prosjektet som ett av fire forsterkningstiltak med mål om å hindre utenforskap og frafall fra videregående skole.

Ung 11 retter seg mot ungdom som av ulike grunner ikke er klare til å starte på videregående skole etter fullført 10. trinn.

Undervisningstilbudet til deltakerne omfatter undervisning i matematikk, engelsk, norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag. Det eneste som forventes er at du som deltaker møter opp hver dag, er forberedt og tør å utfordre deg selv ved å gjøre feil.

Samtidig som prosjektet har gått sin gang, ble det i fjor initiert at forsterkningstiltaket skulle forskes på, for blant annet å undersøke hvordan Ung 11 bidrar til at elevene styrker deres forutsetninger for å klare å gjennomføre videregående skole.

Tilbakemeldingene fra deltakerne i prosjektet er at de beskriver Ung 11 mer som et hjem enn vanlig skole, og at det er et trygt sted å være.

Om lærerne sier deltakerne at de får mye empati og støtte, og at lærerne bidrar til at elevene finner sine egne styrker. Elevene har fått mer tilpassede utfordringer og at oppgaveløsning og problemstillinger blir tilpasset i større grad enn det de har opplevd tidligere. Deltakerne opplever større mot til å møte faglige utfordringer og til å ta del i et aktivt læringsmiljø.

Tall fra SSB viser at Drammen per 2018 hadde høyere frafall fra videregående skoler enn i landet for øvrig og i Viken. Når tallenes tale er klar, og vi har et forsterkningstiltak som ser ut til å bidra til høyere gjennomføring av videregående skole, er det forunderlig at rådmannen foreslår å avvikle forsterkningstiltaket.

Les også

Jeg så en gutt som vokste i selvtillit og som gikk ut med bare 6-ere, 5-ere og 4-ere

At våre elever føler seg trygge i læringssituasjoner og får tilpasset undervisning er avgjørende for at de skal kunne gjennomføre videregående skole.

I Hovedutvalget for oppvekst og utdanning har det virket som om det er en bred enighet om viktigheten av Ung 11. Det gjenstår å se om dette er tomme ord eller om partiene er villige til å prioritere at Ung 11 får fortsette videre.

Men la det ikke være noe tvil, Drammen Høyre kommer til å kjempe for at Ung 11 får fortsette det viktige arbeidet videre.

Les også:

Les også

Rådmannen vil legge ned Ung 11. Har kommunen råd til det?

Les også

Jeg så en gutt som vokste i selvtillit og som gikk ut med bare 6-ere, 5-ere og 4-ere