Bildene fra Moria- leiren gjør inntrykk. Før brannen ble den beskrevet som umenneskelig, forferdelig og helvete på jord. Leiren var for noen dager åsted for en brann, og 13–14000 mennesker har blitt spredd utover en radius på to mil. Situasjonen er kaotisk og rotete.

Øvre Eiker kommune og Kommune- Norge er klare til å stille opp, men Erna setter en grense på 50.

Øvre Eiker Ap har i en periode på to år vært opptatt av å få til en løsning på den håpløse flyktningsituasjonen i Moria. Vi tok til orde for at Norge må ta initiativ overfor EU for å få på plass en ny plan for relokalisering i Europa av flyktninger som sitter fast i Hellas og Italia. Vi har vært tydelige på at norske myndigheter har vært fraværende med tanke på å ta initiativ og bistå Hellas, i tillegg har mye av diskusjonene om innvandrings- asyl og flyktningpolitikken kretset rundt hvem som skulle være mest streng. Hva har det hjulpet menneskene som er i akutt behov for hjelp? Øvre Eiker Arbeiderparti vil ha en human og rettferdig politikk på området, hvor fokuset skal være at vi som nasjon har mulighet, kompetanse og vilje til å hjelpe.

Regjeringen har sagt at Norge skal hente ut 50 mennesker. Reaksjonene rundt omkring i landet er at dette er for få. Regjeringen oppleves som defensiv, og flere kommuner har tatt til orde for at vi kan ta imot flere. Arbeiderpartiet mener det er uklokt av regjeringen å låse seg til et tall og løsninger de kom fram til for flere måneder siden.

Øvre Eiker kommune vedtok i kommunestyremøte den 17.6.2020, som kom som er resultat av et representantforslag fra Kaja Hilleren (SV), at Øvre Eiker kommune støtter oppropet «Evakuerbarna fra Moria og at Øvre Eiker kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i Europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket.

Vedtaket ble begrunnet med at «kommuner og andre virksomheter er forventet av FN og Norge til å ta selvstendig ansvar. Øvre Eiker kommune burde være en kommune der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter, skal få den hjelpen de trenger.» Vedtaket ble nesten enstemmig vedtatt.

Det er imidlertid slik at enkeltkommuner ikke bestemmer hvilke flyktninger som blir plassert hvor, men vi ønsker å gi et signal om at vi som kommune er kapable og beredt til å ta imot et antall flyktninger. Som mange andre kommuner, har Øvre Eiker relativt lang erfaring i det å integrere mennesker, noe som kommer godt fram av prosjektrapporten «Velkommen til Øvre Eiker.» Prosjektgruppa, som har utarbeidet utredningen og anbefalingen, trekker fram hva kommunen er god på, og gir også forslag på hvordan dette arbeidet kan bli bedre. God integrering handler om å være seg bevisst et mangfold av variabler innenfor helse, språk,praksis, arbeid og fritid.

Øvre Eiker er en kommune hvor vi er «Sammen Om.» Vi har fokus på toleranse og inkludering, og via verdimanifestet og folkebevegelsen Øvre Eiker Viser Ansikt, ligger det en tradisjon for å bry seg. Dette verdimanifestet ligger forankret i lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner. De overordnede verdiene er å fremme medmenneskelighet, vise respekt for hverandre og å utvikle toleranse i møte med det som er fremmed. Med andre ord er Øvre Eiker kommune et sted, som i kraft av sine verdier, skal evne å ta imot mennesker som er i nød.

Øvre Eiker Ap mener at Øvre Eiker kommune, i lys av vedtaket den 17. juni, må berede grunnen til å ta imot mennesker fra Moria. Kommunen har erfaring, kompetanse og den nødvendige viljen til å tilrettelegge for gode tiltak for mennesker som er i akutt behov for hjelp. Vi er også overbevist om at lag, foreninger og frivilligheten, generelt vil evne å invitere mennesker inn i varmen. Øvre Eiker kommune har nå mulighet til å vise handlekraft ved å være framoverlent i kommunikasjonen med myndighetene. Vi er klare til å hjelpe.

Les også: