De fire hotellene i byen og Destinasjon Drammen samarbeider tett om å øke antall besøkende til kommunen.

Sammen med Drammen Scener utgjør vi ressursgruppen for satsingen på besøksnæringen i Næringsvekst2020. Bak prosjektet står Drammen kommune og næringslivet og målet er å skape flere arbeidsplasser i kommunen. Besøkende til Drammen legger igjen penger i lokale virksomheter som servering, opplevelser og handel. Dette betyr verdiskaping for næringslivet og verdiskaping betyr arbeidsplasser. Samlet sett er disse bransjene en stor næring som sysselsetter flere enn 5.000 ansatte.

I disse dager opplever vi utfordrende, ukjente og vanskelige situasjoner, både med tanke på sykdom, sosial omgang, restriksjoner og arbeidsliv. For alle som jobber i besøksnæringene har koronakrisen truffet ekstra hardt. Det ble bråstopp i alle arrangementer og all kultur, de fleste serveringssteder måtte stenge og hotellene opplevde at alt av konferanser ble kansellert. Når det også er lagt sterke begrensninger på reisevirksomhet er det nesten ikke ordinære gjester igjen på hotellene.

To hoteller har måttet lukke dørene inntil videre og de to som holder åpent har bare noen få ansatte igjen på jobb. Hotellene i byen trenger hjelp til å komme opp å stå igjen.

En av styrkene til Drammen har vært at det er stort mangfold i forskjellige næringer. Når en næring rammes, stopper ikke alt opp, men framdriften holdes oppe av andre sektorer. Drammen har vært og er også en by med mange utbyggingsprosjekter. Både vei, bane, sykehus, nye kontorbygg og så videre, gjør Drammen til en destinasjon som er i utvikling.

Alle disse arbeiderne, utviklerne, planleggerne og prosjektlederne trenger overnatting, og de er viktige gjester for hotellene, samtidig som de også legger igjen penger i handel og andre næringer.

Nå har vi blitt kjent med at det er under utvikling et brakkeanlegg på Rundtom med 132 rom for overnatting. Dette prosjektet har fått rammetillatelse fra kommunen og vil overta mange av gjestene som arbeider på de store anleggsprosjektene.

En slik brakkehotellvirksomhet tar bort det som er en bærebjelke i den nødvendige gjenoppbyggingen av næringen i Drammen og prosjektet bidrar heller ikke til utvikling av Drammen som destinasjon slik hotellene gjør. Hotellene er også konkurransedyktige på pris i forhold til et slikt brakkeanlegg og kan tilby vesentlig hyggeligere overnatting for gjestene.

Et robust, lokalt næringsliv skaper trygge arbeidsplasser, god økonomi, og er et tegn på en sterk og bærekraftig kommune. Hotellene, som lokale arbeidsgivere og sentrale aktører i utviklingen av Drammen som en levende og attraktiv besøksdestinasjon, trenger nå at kommunen står opp for lokalt næringsliv og arbeidsplasser og stopper brakkehotellet.

Det er ikke søkt om eller gitt igangsettingstillatelse slik vi forstår det. Slik tillatelse til et prosjekt som undergraver lokalt næringsliv og arbeidsplasser bør revurderes i lys av kommunens egen målsetting for Næringsvekst 2020, og spesielt med tanke på den krisen lokalsamfunnet nå befinner seg i.

Hotellene trenger alle de gjestene de har og mange flere for å kunne åpne dørene og få våre permitterte ansatte tilbake på jobb. Dersom Drammen kommune ikke gir igangsettingstillatelse til oppføring av en slik brakkerigg i konkurranse med det som er et prioritert satsingsområde for byen, er kommunens administrasjon og politikere med på å sikre at arbeidsplasser består og at hotellene i byen igjen kan generere både skattepenger og nye besøkende til Drammen.

Vi ber Drammen kommune tenke seg om en gang til i denne saken.