En god og trygg barndom varer livet ut. Den nye regjeringen vil føre en politikk som legger til rette for at barn og unge får en oppvekst som gir muligheter for alle. Barn og unge skal ha mulighet til å skape seg sitt eget gode liv og skape sin egen fremtid.  Vi vil føre en politikk som løfter familier ut av  fattigdom og  påfølgende utenforskap for barn og unge.  Vi vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet slik at barn og unge får hjelp og støtte når det trengs. Barns rettigheter skal styrkes.

På fritidsaktiviteter møtes venner og nettverk skapes. Vi følger opp Fritidserklæringen, en erklæringen mellom  kommunene og frivilligheten om å tilby minst én fritidsaktivitet til alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Vi vil innføre et Fritidskort for alle barn fra 6 år til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island .Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en kommunal andel.

Gode barnehager, en god skole og skolefritidsordning  med meningsfull aktivitet  gi det beste utgangspunktet for læring og mestring. Familien er de som skaper en trygg ramme rundt oppveksten og er den faste basen. Noen ganger svikter familien slik at det offentlige må gripe inn. Vi vil legge barnets beste til grunn og styrke barns medvirkning når det offentlig må overta omsorgen. Kvaliteten i barnevernstjenesten skal styrkes.

Les også: Frelsesarmeen drukner i arbeid

Vi vil innføre kompetansekrav og autorisasjon i de kommunale barnevernstjenester. Kommunene skal få økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.  Kommunene skal også kunne velge barnevernstiltak og hvem som skal drifte dette, statlig eller private. Vi må sikre at søsken som trenger barnevern får vokse opp sammen, vi skal  bedre ettervernstjenesten og  gi tettere oppfølging på skolen til barn i barnevernet.

Det har vært avdekket svikt i barnevernet. Man skal kunne klage på tjenesten man mottar i barnevernet. Regjeringen vil opprette en domstolsordning for behandling av saker knyttet til barn og familie. Dette var anbefalt i en norsk offentlig utredning om særdomstoler.  

De fleste barn går i barnehage. Her vil vi legge økt innsats på å lære språk. Vi skal styrke kompetansen i barnehagene for å kunne avdekke vold og overgrep mot barn.  Familievernkontorene må  også få mer kompetanse for å avdekke overgrep. Regjeringen skal  følge opp opptrappingsplan mot vold og overgrep gjennom å styrke forebyggende tiltak.  Mange overgrep skjer i dag på nettet, unge og barn blir utsatt for seksuelle handlinger på nett.  Det skal legges frem en strategi mot internett relaterte overgrep mot barn.

Unge må bli hørt. Regjeringen vil derfor sette ned et Ungdomspanel som skal gi råd  til regjeringen i aktuelle saker som psykisk helse, integrering og frafall i skolen. Barn og unge skal ha friheten til å skape sin egen fremtid. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne etablere stabile vennskap i oppveksten, ha håp og føle seg verdifulle i samfunnet.  Vi mener den nye regjeringen er det beste til å sikre det.