Narkotikabruk er negativt for folk og samfunn. Derfor er det også ulovlig utenom til medisinsk bruk.

Misbruk av kokain er økende. Som ombudsmann for Buskerud erfarer jeg at ulovlig bruk av narkotika blir et større og større samfunnsproblem. Særlig bekymringsfullt er utviklinga blant ungdom. Helsevesenet evne til å forebygge og rehabilitere blir mer og mer overskredet. Det trengs avklaring fra folkevalgte hvor skapet skal stå. Hva er lov og hva er ulov?

Senterpartiet går inn for å opprettholde forbudet mot bruk, besittelse og kjøp/salg av narkotika i norsk lovgivning. Vi ser tydelig hvordan dagens lovforståelse bidrar til normalisering av narkotikamisbruk blant ungdom. For rusavhengige skal det være såkalt straffeutmålingsfrafall etter straffelovens § 61. Det innebærer at det ikke utmåles noen straff for de rusavhengige, sjøl om handlingen er ulovlig.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Sandra Bruflot fra Høyresom har ordet. Neste uke skriver Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet.

Senterpartiet var og er mot Solberg-regjeringas rusreform som innebar avkriminalisering av narkotika til egen bruk. De foreslo nytt 4. ledd i straffeprosessloven § 69: «Når straffskyld anses bevist, kan påtalemyndigheten unnlate å påtale erverv, besittelse eller oppbevaring av narkotika til egen bruk (…)». Høyre og Venstres rusreform blei nedstemt av Ap, Sp og Frp ved Stortingets behandling 3. juni 2021. H, SV, V KrF, MDG og Rødt støtta da rusreformen. KrF har nå snudd.

Den fremste tilhengeren av en slik rusreform i Buskerud er Høyres stortingsrepresentant Sandra Bruflot fra Hole. Hun er en dyktig representant som nå også er innvalgt i Høyres sentralstyre og sitter der som leder av Høyres Kvinneforum. Hennes uttalelser må kunne oppfattes å representere hva ledelsen i Høyre står for.

Sandra Bruflot skriver i Drammens Tidende: «Når Senterpartiets landsmøte denne helga bestemte at «politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika» handler det ikke lenger om rusreformen, men om at Senterpartiet er villige til å se bort fra de grunnleggende rettighetene vi har i en rettsstat i kampen mot narkotika.»

Per Olaf Lundteigen

  • Gårdbruker og stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Buskerud (1993-1995 og 2005-).
  • Født 18. april 1953 i Øvre Eiker, Viken.
  • Utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU) i 1977.
  • Leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1986-1992.
  • Jobbet da aktivt mot norsk EU-medlemskap, ga seg som leder for å fortsette den kampen i partipolitikken.
  • Generalsekretær i Senterpartiet i 1997-1999.
  • Ga ut boka Annerledeslandet – som ikke er seg selv nok sammen med Anne K. Grimsrud i 1997.

Senterpartiets politikk ivaretar sjølsagt folks rettigheter etter Grunnloven og menneskerettighetene, men med dagens lovforståelse er politiet fratatt nødvendige muligheter for å bevise straffskyld ved bruk av narkotika. Derved kan heller ikke samfunnet gi en lovforankret reaksjon. Det norske fellesskapets interesser blir ikke ivaretatt.

Slik kan det ikke fortsette. Utbredelsen av narkotika – også blant ungdom – undergraver samfunnsmoralen. Vi må være klar over barnekonvensjonen som Norge har slutta seg til. Der heter det i artikkel 33: Alle barn har rett til å bli beskyttet mot narkotika.

Som stortingsrepresentant og lovgiver må jeg derfor arbeide for å forsterke og presisere politiets verktøy for å avdekke og følge opp narkotikasaker.

Ved riksadvokatens brev av 9. april 2021 til landets politidistrikt og statsadvokatembeter om påtalemyndighetens legalitetskontroll med tvangsmiddelbruk, kommer dagens lovforståelse klart fram. I brevet sies det: «I lys av den senere tids diskusjoner knyttet til regjeringens forslag til rusreform kan det imidlertid se ut til at det er for liten oppmerksomhet om den rettslige skranke som ligger i at all etterforskning må forfølge et relevant etterforskningsformål, målt mot hva den konkrete mistanken i saken gjelder. Særlig synes det å være behov for avklaring av ransakingsadgangen i saker om bruk av narkotika, (…)»

Flere innlegg fra Buskerudbenken

Brevet drøfter bl.a. begrepene; skjellig grunn til mistanke, saklig etterforskningsformål, forholdsmessighetsvurdering og relevant etterforskningsskritt. Brevet presiserer på side 10: «- I tilfeller der det avdekkes at en person har brukt et ulovlig rusmiddel, skal ransaking av mobiltelefon ikke benyttes for kun å avdekke det nærmere omfanget av rusmiddelbruken. Også andre etterforskningsskritt med slikt formål må vurderes nøye, og skal ikke benyttes overfor kjente rusavhengige.- Det skal ikke gjennomføres tvungen rusmiddeltesting i form av blod- eller urinprøve etter straffeprosessloven § 157 for å bekrefte mistanke om bruk av narkotika alene.»

Med disse retningslinjene fra Riksadvokaten har politiets rolle i å avdekke narkotikakriminalitet blitt sterkt begrenset. Politiet har fått sine hender bundet på ryggen og bruk av narkotika er i praksis avkriminalisert. Derved har politiet heller ikke mulighet for å kunne lede ungdom som bruker narkotika inn til helsehjelp og eventuell rehabilitering.

Senterpartiet vil arbeide for tiltak som har til formål å hjelpe mennesker ut av begynnende narkotikabruk. Rådgivende enhet for russaker i kommunene må brukes både ved frivillige avtaler og som oppfølging av rettslige påtaleunnlatelser. Politiets forebyggende arbeid mot narkotika må styrkes kraftig ved bl.a. tilstedeværelse av lokalkjente politifagfolk i alle Buskeruds kommuner. Politiets dokumentasjon av narkotikalovbrudd må lettes eks. ved bruk av spyttprøver.

Sandra Bruflot. Vi er begge medlemmer av det lovgivende storting. Stortinget gir påtalemyndigheten Riksadvokaten lovgrunnlaget for rettsstaten Norge. Det er vi enig om.

Jeg utfordrer deg til debatt.

Sted: Drammensbiblioteket, Papirbredden nå i vår. Tema: Hvordan man skal forebygge og reagere mot unges bruk av narkotika. Håper du stiller opp for å drøfte et viktig og krevende tema?

Nyheter fra Drammens Tidende