DRAMMEN: Politikerne i Drammen har vedtatt at kommunen skal spare 120 millioner kroner i perioden 2023 til 2026, og de har bedt rådmannen legge fram en liste over hvordan dette skal kunne oppnås.

Nå har rådmannen gjennomgått kommunens drift, og sendt politikerne en liste over hvordan det er mulig å slanke budsjettet. Lista er foreløpig, og skal drøftes av politikerne før rådmannen kommer med sitt endelige forslag og økonomiplanen skal vedtas i desember.

Mange av punktene er dramatiske, og vil kuttene vil smerte for partiene – spesielt med tanke på at kuttene må tas rett før valgkampen sparkes i gang foran neste års kommunevalg.

Ikke endelig

Dette er noen av tiltakene rådmannen har lagt fram, innsparing i parentes:

 • Legge ned ti barnehager (23 millioner kroner)
 • Fjerne gratisplasser i barnehager (12 millioner kroner)
 • Fjerne lokale moderasjonsordninger i SFO (3,8 millioner)
 • Legge ned en skole (7,7 millioner)
 • Avvikle leide modulbygg ved fire skoler og endre skolegrenser (3,8 millioner)
 • Legge ned sommerskolen (1,7 millioner)
 • Legge ned avdeling 5 ved Drammen helsehus (1,1 millioner)
 • Sentralisering av NAV-kontor (1,5 millioner)

 • Fjerne rabatt på parkering for elbiler (3 millioner)

 • Redusering av stillinger innen ledelse, styring og administrasjon (4 millioner)

 • Reduksjon av tilskudd til Drammen scener og kirken (3 millioner)

 • Redusert sesongtilbud islagte flater og kunstgress, samt økt leie (5,5 millioner)

 • Samlokalisering av tjenester innen kultur, idrett og frivillighet (6,6 millioner)

Rådmann Elisabeth Enger understreker at dette ikke er et endelig forslag, og at oversikten er ment å vise politikerne hvor det er mulig å kutte i budsjettet.

Usikkert beløp

– Oversikten gir politikerne muligheter til å diskutere hvilke kutt de vil gjøre. Vi må redusere kommunens utgifter, men det er politikerne som må ta avgjørelsene om hvor det skal spares inn, sier Enger.

I utgangspunktet skal kommunens utgifter kuttes med rundt 120 millioner kroner i løpet av en fireårsperiode, men Enger understreker at både summen og tidshorisonten er usikker.

– Vi må ned på et driftsnivå som er lavere enn i dag, men jeg håper at vi ikke behøver å spare inn så mye som er skissert i denne saken. Det er heller ikke sikkert at det er mulig å spare inn så mye, for Drammen kommune drives allerede effektivt, sier Enger.

Legge ned barnehager

Det innsparingstiltaket som er mest oppsiktsvekkende er å legge ned ti barnehager. Rådmannen mener at det er mulig å spare inn rundt 35 millioner kroner ved å se på barnehagestrukturen og fjerne den lokale moderasjonsordningen.

Rådmannen mener at en mer effektiv barnehagestruktur, med større barnehager, gir rom for innsparinger på ledelse og drift av bygninger.

- Vi har synliggjort mulige tiltak innenfor barnehagesektoren som kan frigjøre 35 millioner. Nedleggelse av kommunale barnehager lar seg ikke realisere i løpet av kommende år, men vil være mulig på lengre sikt. Det er også svært foreløpige beregninger, og det vil skje en videre kvalitetssikring av tiltaket, skriver Thomas Larsen Sola i en epost til Drammens Tidende.

Han skriver videre at hvis et slikt tiltak skal gjennomføres vil det kreve en diskusjon om ønsket barnehagestruktur i Drammen kommune som går på antall enheter og størrelse på våre barnehager.

- Jeg har signalisert tidligere at det er en utfordring at vi har mange små enheter, som skaper lite robusthet og er økonomisk utforendrende. Alle barn med rett på plass, skal også få tilbud om plass selv om et slikt tiltak skulle bli gjennomført, understreker Sola.

Se på investeringer

Formannskapet i Drammen skal senere i måneden samles til budsjettseminar, der innsparingene skal diskuteres. Der vil også investeringsbudsjettet komme opp til debatt. Det er allerede kjent at bybrua blir langt dyrere enn først beregnet, og i løpet av måneden blir det også kjent om byggingen av nytt sykehjem i Krokstadelva blir langt dyrere enn beregnet.

– Vi må også se på investeringsbudsjettet i denne sammenhengen, for investeringer kan også påvirke kommunens driftsbudsjett, sier Enger.

Sette oss inn i saken

Mange av de mulige kuttene går rett inn i hjertesakene til den rødgrønne posisjonen, som friplasser og moderasjonsordninger i barnehager og SFO for lavinntektsgrupper.

Men Lina Strandbråten, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet, vil ikke forskuttere behandlingen av kuttene.

– Nå har rådmannen gitt oss den oversikten vi har bedt om, og den skal vi bruke god tid på å sette oss grundig inn i. Samtidig har den nye regjeringen sagt de vil prioritere kommunene, og Drammen fikk rundt 27 millioner ekstra til årets budsjett. Vi regner med økningen i statlige overføringer fortsetter, og det betyr at vi kan kutte mindre enn tidligere beregnet og skjerme viktige områder, sier Strandbråten.