Det er skrevet mye i Drammens Tidende den siste tiden om utfordringene vedrørende fattigdom. Disse utfordrer oss som politikere i Drammen kommune, og er et sammensatt problem som det dessverre ikke finnes enkle løsninger på. Men det er ikke riktig å antyde at vi som politikere ikke har tatt disse utfordringene på alvor eller at noen politiske partier har løpt fra ansvaret.

Alle barn i vår kommune fortjener en trygg og god oppvekst, og alle politikere har denne som mål – selv om vi av og til kan lande på litt ulike løsninger.

Med vedtaket av «Læringsløp Drammen» som vi alle sto sammen om, fikk Drammen kommune en kvalitetsplan som favnet hele læringsløpet fra barnehage til, men dessverre ikke til-og-med, videregående skole. I denne tydeliggjør vi hvordan alle skal arbeide for å nå målet om at alle barn i Drammen kommune skal kunne utnytte sitt fulle potensial og bli et aktivt og selvstendig menneske. Det vil føre for langt å komme inn på alt, men vi vil særlig framheve noen av forsterkningstiltakene som er iverksatt.

Noe av det viktigste er å få flest mulig barn i barnehage. Drammen har full barnehagedekning. Mens andre kommuner har gratis kjernetid, har Drammen gratis barnehage hele dagen for barn fra vedvarende lavinntektsfamilier. Det ble innført i 2014. Fra 2018 er innslagspunktet 462.000 kroner. 604 barn benytter seg av dette (i 2018), 18 prosent av alle barn.
På nasjonalt plan er det gratis kjernetid, 20 timer i uken, for familier med under 533.000 kroner i inntekt. Det er 40 barn mellom 3–5 år som benytter denne ordningen i Drammen.

Når en innfører nye tiltak, er det viktig å informere innbyggerne godt. Vi opprettet derfor et oppsøkende barnehageteam i 2015. Familier som ikke benytter seg av barnehagene oppsøkes og informeres om barnehagens oppgaver og kommunens mange gode tilbud. Vi har en barnehagedeltakelse av minoritetsspråklige barn langt over landsgjennomsnittet, 97 prosent mot 83 prosent på landsbasis.

Aktivitetsskole (AKS) ble innført på skolene Fjell og Brandengen i 2017. Hensikten var å styrke læringsløpet ved å forbedre SFO-tilbudet. VISTA har analysert tilbudet, og finner flere positive effekter: Økt deltakelse, bedre språk, økt digital og sosial kompetanse. De første skolene som innførte AKS har fått bedre resultater på nasjonale prøver for 5. trinn. AKS er besluttet innført ved alle skolene. Familier med inntekt under 462.000 kr får friplass. Det gjelder 24 prosent av barna på AKS.

I 2014 startet kommunen med to ukers gratis sommerskole. Tilbudet har vært utvidet hvert år slik at alle som søkte skulle få et tilbud. Antallet har økt fra 200 til 1.650 elever i år, med sommerskole over fire uker. Målet er at elevene skal lære noe nytt, få faglige utfordringer, ha fysisk aktivitet hver dag og en kulturaktivitet eller utflukt.

Frafall fra videregående skole er et problem. Vi startet derfor UNG 11 i 2017 for å forebygge utenforskap, sikre sosial utjevning og styrke forutsetningen for å gjennomføre skoleløpet. Tiltaket har vært en ubetinget suksess. Første året fullførte ni elever fra te nasjonaliteter skoleåret, bare en måtte slutte på grunn av sykdom. I år var det 16 deltakere fra seks nasjonaliteter og alle har søkt opptak til videregående skole. Over 25 har søkt for dette skoleåret. Det er tatt høyde for elever fra Svelvik og Nedre Eiker.

Kulturskolen er lovpålagt, men Drammen tilbyr friplasser. Innslagspunktet var i 2010 250.000 kroner. Beløpet ble hevet til 420. 000 kroner i 2017 og ekstra midler ble bevilget for å øke kapasiteten. Antall elever med friplass økte fra 43 til 166 i 2019. Erfaringen viser at barn fra innvandrerfamilier i økende grad nå benytter tilbudet. Tiltaket er sosialt utjevnende ved at alle barn med kunstneriske talenter og interesser kan delta. Kommunens utgifter for gratisplassene er 800.000.

Læringsløp Drammen er en ambisiøs plan. Høyre og Kristelig Folkeparti ser verdien i at flest mulig barn får realisert sitt fulle potensial. Vi har derfor arbeidet for alle disse tiltakene i perioden, og er glade for at det stort sett har vært enstemmighet både i komiteen og i bystyret når tiltakene er foreslått. Forsterkningstiltakene koster flere titalls millioner hvert år og prisen vil øke med flere barn i den nye kommunen. Det er likevel å håpe at tiltakene videreføres i Nye Drammen. Det fortjener våre barn.