DRAMMEN: Frp har fått gjennomslag for å prøve ut en slik ordning. Etter at regjeringen åpnet opp for det tidligere i år, har Drammen Frp ivret for at Drammen skal søke. Fram til i forhandlingene om fortsatt borgerlig styre har ikke Høyre vært særlig interessert.

Men nå er dette et av punktene i den politiske plattformen, som Høyre, Frp, Venstre og KrF presenterte på en pressekonferanse mandag kveld.

Her er punktvis noe av det andre de fire samarbeidspartiene har blitt enige om.

LES OGSÅ: Historisk dag i Drammen

Helse, sosial og omsorg:

Satsing på eldrepolitikk har førsteprioritet for de fire partiene. Det innebærer satsing både på friske seniorer og de med hjelpebehov. Eldreomsorgen skal tilføres friske midler.

Den nylig vedtatte helse- og omsorgsplanen skal gjennomføres, og partiene vil tilføre nødvendige friske midler.

Det skal utarbeides en behovsanalyse for tjenestetilbudet i eldreomsorgen, og det skal etableres et eldreombud. Sistnevnte har vært KrFs hjertesak, og de har fått med seg de andre partiene på forslaget, også opposisjonen.

Fritt brukervalg innen hjemmesykepleie innføres, slik det er vedtatt tidligere.

Kommunens gjeldsrådgivning skal bli bedre.

Søskenmoderasjonsordning i barnehage og SFO skal utredes.

Eksisterende ordninger med aktivitetsplikt for å motta sosialstøtte videreføres og videreutvikles.

LES OGSÅ: Gusrud om Gilani: Stilig med flerkulturell varaordfører

Flyktning- og integreringspolitikk:

Integreringsarbeidet skal styrkes gjennom målrettede kommunale og statlige tiltak, som for eksempel oppretting av flere arenaer for språktrening, mindre teori og mer arbeidsrettet fokus på Introduksjonssenteret og opprette nytt utvalg for integreringspolitikk og fattigdomsbekjempelse.

Det skal stilles minimumskrav til språknivå ved nyansettelser i Drammen kommune. Språkkunnskapene blant dagens ansatte kartlegges, og det skal iverksettes tiltak for å heve språknivået.

Det skal tas imot maks 170 flyktninger i året. Om det skal bosettes færre, må ses i sammenheng med utviklingen og forhandles i budsjettprosessene.

LES OGSÅ: KrF-striden til nye høyder

Kultur, idrett og byliv:

Sørge for fortgang i å få iverksatt frivillighetsmeldingen.

Dagens skjenketider ligger fast.

Utvikle Marienlyst i tråd med planene, endelig beslutning tas etter at det er gjennomført reguleringsplan-prosess og økonomisk analyse av investeringer og drift.

Idrettsløftet skal gjennomføres, som vedtatt i bystyret i juni

Stå sammen om å gjennomføre arealdelen av kommuneplanen.

Byggesaksbehandlingen og andre tjenester skal bli smidigere og bedre. Forenkling, ja-holdning og service skal prioriteres.

Gjennomgang av flomsikringsarbeidet i kommunen.

Viktige føringer i Buskerudbysamarbeidet er at hovedprioritet skal være arbeidet med forbedret/videreutviklet belønningsordning (midler til kollektivtiltak, sykling, gange). Drammen skal i tillegg til Buskerudbysamarbeidet intensivere det direkte arbeidet mot statlige myndigheter for å forbedre transportsystemet i drammensområdet.

Lyskrysset i Telthusgata må gjøres noe med, og det skal ikke etableres tilsvarende lyskryss som skaper trafikale problemer.

Det skal jobbes for billigere bussbilletter og felles bilettsystem med Brakar og Ruter.

Fortgang i gjennomføringen av vedtatt sykkelstrategi.

Tiårsplan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier.

Arbeide for å etablere et gründersenter i Drammen.

Oppvekst og utdanning:

Arbeide for flere lærere og annet fagpersonell i skolen.

Etablere en fungerende vikarpool-ordning.

Jobbe for øke helsesøsterdekningen i grunnskolen. I samarbeid med fylkeskommunen jobbe for en helsesøster på 800 elever i videregående skole.

Forbedre leksehjelptilbudet i skolen.

Fokus på gjennomføring av en times daglig fysisk aktivitet som læringsform i skolen.

Gjennomføre forsøksordning med anonymiserte karaktergivende prøver og innleveringer på 9. og 10. trinn.

Gjennomgang av arbeidet som gjøres mot mobbing i skolen, for å intensivere arbeidet, samt åpne for nye tiltak mot mobbing.

Sommerskole videreføres som permanent ordning.

Økonomi:

Den ansvarlige økonomien med å ikke tappe reservene i bykassa ligger fast, og regelverket for låneopptak skjerpes.

Og - i fall noen skulle være bekymret: Eiendomsskatt skal ikke innføres i Drammen.

Kommunereform og ny styringsstruktur:

Drammen skal ta en aktiv rolle i utviklingen og etableringen av en ny kommunestruktur.

Utrede hovedutvalgsmodell som erstatter for dagens system med fagkomiteer.

Sistnevnte er trolig noe Høyre har måttet bøye seg for etter krav fra minst ett av samarbeidspartiene.

Flere partier har vært kritiske til komitemodellen, fordi den behandler ikke saker som utløser penger. Det gjør formannskapet og bystyret. I fagkomiteene er det hovedsaklig høringer og orienteringer.

I inneværende periode, hvor Høyre har hatt rent flertall i alle politiske organer har frustrasjonen vært ekstra stor.

–  Vi har sittet i et fire år langt seminar, sa KrFs gruppeleder Odd Gusrud i valgkampen.