Fafo publiserte nylig en rapport hvor det kom fram at det i Norge er en utbredt skepsis til mennesker med minoritetsbakgrunn. Så mange som 16 prosent av de spurte mener at mørkhudede ikke kan bli helt norsk.

Dette reiser essensielle spørsmål? For hvem er vi? Hva er definisjonen på det å være norsk? Hvilke kvaliteter må en som kan kalle seg norsk inneha? Hvorfor skal fargen på huden, religiøs tilknytning eller kulturelt opphav definere hvordan du skal føle deg? Hvem skal sitte med definisjonsmakten på hvem du er?

Rasismen er gammel, antakelig tilstedeværende siden menneskets inntog i naturen via små stammesamfunn. Noen vil kanskje si at trangen til å sortere folk etter hvem vi er, hvilken tilhørighet vi antas å ha og fargen på huden, ligger sterkt nedfelt i oss.

Har ikke mennesket alltid vært skeptiske til «de andre?» Har vi ikke gjennom tiden delt mennesker inn i kategorier og hierarkier? Har vi ikke holdt slaver? Hatt tjenere? Overhopphøyet folk med blått blod og forsøkt å skape et «vi» ved å lage fiende- og skremmebilder av «de andre?» Svaret på disse spørsmålene er kanskje ja, men burde vi ikke forvente at vi i kunnskapssamfunnet, anno 2019, hadde kommet atskillelig lengre? Lengre enn fremdeles å skulle forsvare at man kan være ordentlig norsk selv om huden har en annen farge?

I rasismen ligger forakten for dem som er annerledes. Forakten for dem som ikke anses like verdifulle som enn selv, samt aversjonene mot dem som har andre skikker, eller som ikke er likt det som kan karakteriseres som malen på det «riktige mennesket». Rasister forherliger malen. Det som anses som best. Rasister ser ned på svakhet og det som utfordrer rasistens syn på hva som er menneskeverd.

Vi må skille rasisme fra skepsis mot det ukjente, men skepsis har gjerne tre utfall. Noen er vedvarende skeptiske hvor de alltid går rundt og lurer på om naboen fra eksempelvis Somalia er skummel, har dårlig moral eller er en hjernevasket muslim.

Andre kan snu skepsisen ved å våge å bli kjent med naboen som ser litt annerledes ut. Kanskje man finner ut at mennesket som kommer «utenfra» er et individ på lik linje med seg selv.

Den tredje gruppen av skeptikere går inn i et mørke. De begynner å omfavne «raseteorier», deltar i grumsete kommentarfelt og omfavner alternative medier med alternative sannheter. Denne gruppen er sterk motstander av det de kaller multikulturalisme, og hevder at de tar et oppgjør med det politisk korrekte og generelle etablissement.

I Norge finner vi flere nettsteder som er innvandringskritiske, høyreradikale og uttalt skeptiske til blant annet Rom og muslimer. Det er en kjent sak at Resett.no, og Human Right Service beveger seg i grumsete farvann. Disse nettstedene har i artikkelform og i kommentarfelt vært med på å legitimere og spre problematiske karakteristikker av mennesker med annet kulturelt og religiøst opphav enn norsk.

Om disse nettstedene ikke er rasistiske i sine utgreiinger, så setter de utvilsomt griller i hodet på dem som er skeptiske. Mange havner i selskap med organisasjoner som SIAN, eller Den nordiske motstandsbevegelsen som er en antisemittisk og rasistisk organisasjon. Andre dras mot karismatiske figurer alla Lysglimt Johansen, og hans parti, Alliansen, og inn i et konglomerat av absurde meninger. Sammen skaper de sistnevnte organisasjonene et klima for at rasismen i Norge får leve, spire og gro.

All form for rasisme skal bekjempes. Våre politiske partier, vårt parlament og regjeringskoalisjon må gå foran. Utdanningsinstitusjonene må styrke sin beredskap mot rasisme og udemokratiske holdninger, og folket må især ta et oppgjør med skepsisen rettet mot «de andre.»

Vi må ta hverdagsrasismen til fange og rette fokuset mot hva vi kan gjøre i fellesskap for å skape et inkluderende, tolerant og likeverdig samfunn hvor farge på huden ikke skal spille noen rolle. Vi må en gang for alle forstå at mennesker ikke skal deles inn i stereotypier.

Det skal ikke være slik at vi deler mennesker inn i «raser». Mennesker blir ikke forenet når vi setter i bås eller kategoriserer ut ifra opprinnelse, farge på huden eller kulturell tilknytning.

Rasisme representerer et utenforskap. Rasisme skaper hat. Rasismen er snever, kunnskapsløs og farlig. Den er feil.

Martin Luther sa det så innsiktsfullt i 1963:

«I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.»

Det er lov i 2019 å drømme om et samfunn i Norge hvor du kan kalle deg norsk, uansett hvilken farge du har på huden...

* I Drammens Tidendes papiravis lørdag 25/5 står det at artikkelforfatteren er nestleder i Nedre Eiker Arbeiderparti. Det stemmer ikke, han er nestleder i Øvre Eiker Arbeiderparti. Vi beklager feilen.