KrF ønsker å styrke familiene, ikke styre dem. Vi vil gi barnefamiliene et større selvstendig rom til å kunne forme en god småbarnsfamiliehverdag. Dette innebærer også et tilstrekkelig tilbud av barnehager i kommunedelene, og at disse skal ha god kvalitet, både fysisk, psykososialt og pedagogisk.

Vi har stor forståelse for at situasjonen oppleves som svært vanskelig for dere som direkte berøres av nedleggelsesforslaget.

Er så dette innsparingsforslaget det beste administrasjonen kan frembære? Innsparinger vil alltid forårsake høyt støynivå, men det bør kunne gjøres så fornuftig og skånsomt som mulig.

Også KrF har akseptert at barnehageområdet må foreta innsparinger i den økonomiske situasjonen kommunen er i. Vi har derfor tidligere stemt for at innsparinger bør skje ved å stenge avdelinger i barnehager med flere ledige plasser. Ikke at hele barnehager med god søkning, hvor både barn og foreldre er storfornøyde, legges ned.

Vi stiller spørsmål om hvor fornuftig det er å legge ned hele velfungerende barnehager når media samtidig avdekker manglende plasser til innflyttere. Dermed sendes også signaler om at Drammen ser ut til å utvikle seg til å bli en lite attraktiv kommune for barnefamilier å bosette seg i. Prognosene på barnetallsutviklingen er også høyst usikre. De viser nedgang, men at den er midlertidig, og at barnetallet vil øke igjen om fire år.

I hovedutvalgsmøte 9. desember hadde KrF forslag til prinsipper som sannsynligvis ville ført til andre administrative forslag. Dette fordi vi foretrekker mellomstore barnehager, et antall barn mellom 60–100.

KrF ønsket også å stryke prinsippet om at våre kommunale barnehager fortrinnsvis må være i egne eide lokaler. Etter vår mening er det unødvendig og litt farlig å poengtere dette, fordi det sender et signal om at de barnehagene som er i leide lokaler, vil stå fremst i rekken for å bli nedlagt ved innsparingstiltak. Slik vi nå ser at det gjør.

KrF ønsket også å få med at antall kommunale barnehager tilpasses kommunedelens befolkningsgrunnlag og skolekretser. Dette av hensyn til at foreldre skal kunne ha tilstrekkelig tilgang til de kommunale barnehagene i sitt nærmiljø. Vi ønsket også å få inn et prinsipp om at barnehagene bør ligge i gang- og sykkelavstand og nær kollektivknutepunkter fordi et slikt prinsipp også vil kunne spare foreldrene for mye stress i hente-/bringesituasjonen og være en gevinst for miljø og klima.

Partiene H, FrP og NTB har bedt om at saken om barnehagestruktur behandles på nytt i hovedutvalget 26. januar. Det er prisverdig. Det som gjenstår å se, er om posisjonspartiene Ap, SV, MDG, V og Sp vil la seg bevege i saken.

Posisjonspartiene skal ha ros for flere gode forslag om prinsipper som KrF lett kan støtte. Likevel: KrF var svært frustrert under møtet i desember over manglende dialog om innspill fra opposisjonspartiene. Denne gangen vil vi ikke stemme alternativt for det nåværende forslaget deres, når det viser seg at dette fører til nedleggelse av hele og velfungerende barnehager, som for eksempel Stensethalleen.

Administrasjonen vil kunne frambringe et bedre og mer skånsomt innsparingsforslag dersom noen av prinsippene endres i en god politisk dialog.

Kan det ennå være mulig å få på plass prinsippet om barnehagestørrelser i tråd med faglige anbefalinger til barnas beste? Som ikke innebærer å legge ned de de foreslåtte barnehagene, men heller redusere noen avdelinger?

LES OGSÅ: