Sykepleiere og jordmødre landet over er i harnisk over et brev de i disse dager har mottatt fra ulike pensjonsselskaper.

Kort forklart dreier saken seg om at regjeringen vil fjerne muligheten arbeidsgiver har til å lønne sykepleiere og jordmødre som har gått av med alderspensjon på en redelig og verdig måte hvis de jobber ekstra.

Slik ordningen står i dag, kan pensjonistene jobbe inntil 20 prosent uten at pensjonen deres blir avkortet. Med det nye forslaget vil de måtte jobbe under mye dårligere lønnsvilkår. Da gjelder såkalt pensjonistlønn. Satsen for pensjonistlønn er 224 kroner i timen.

For det første vil forslaget, om det går igjennom, ramme uskyldig tredjepart, pasienter og brukere i helsetjenesten på sykehus, i eldreomsorgen, ja sågar barn og unge. Døende pasienter som har pensjonerte sykepleiere som fastvakt i den siste terminale fasen av livet. Pensjonerte helsesykepleiere som stepper inn på kort varsel ved sykdom på helsestasjon og i skolehelsetjenesten for å ta vare på sårbare familier og barn. Pensjonerte jordmødre som stiller opp når sommerferien skal avvikles på landets fødeavdelinger når de fleste kommuner fortsatt har fast opptak i barnehager.

Disse pensjonistene besitter mye verdifull kompetanse som arbeidsgiver ikke kan greie seg uten. Situasjonen i helsesektoren kan gå fra vondt til verre på kort tid de neste to årene hvis ikke regjeringen ved departementet snur og tar til fornuft.

For det andre er disse pensjonistene svært oppegående og vil yte ekstra av sin opparbeidede, fortjente fritid. Dette kommer mange arbeidsgivere til gode. En slik avlønning som departementet her legger opp til vil være av liten interesse for sykepleiere og jordmødre. Det så man da det ble åpnet for en sats på 300 kroner i timen for personell som jobber med flyktninger i forbindelse med Ukraina-krigen. Det har ikke rekruttert mange sykepleiere.

Under koronaepidemien derimot, da pensjonerte sykepleiere fikk full lønn, ble det rekruttert mange. Om lag 4.700 pensjonister jobbet da over en lang periode med vaksinering og smittesporing. Mange av oss husker fortsatt de dagene, ukene og månedene veldig godt.

Regjeringen vil med dette legge opp til en redusert tilgang på arbeidskraft som arbeidsgivere over hele landet må forholde seg til. I stedet må arbeidsgivere de neste årene bruke i dyre dommer av et allerede stramt budsjett for å skaffe seg vikarer. Vikarer de muligens heller ikke får tak i fordi mangelen på sykepleiere ansatt i helsesektoren er for høy som den allerede er.

For meg ser det ut som om regjeringen, ved helseminister Ingvild Kjerkol, ikke har tatt innover seg at sykepleiermangelen i Norge er prekær.

  • Hvor mange flere historier må komme fram i media om uverdige forhold i sykehjem?
  • Hvor mange flere ungdommer skal måtte rope ut sin fortvilelse over at helsesykepleier er altfor lite tilstedeværende på skolene våre?
  • Hvor mange flere pårørende skal måtte brette ut sine innerste, private fortellinger om et system som bærer preg av at helsepersonell gjør så godt de kan, men at det de gjør ikke er nok?

Pensjonister utgjør et solid tillegg på mange arbeidsplasser med de mest sårbare menneskene. De neste to årene blir det mindre hjelp til disse. Det er ikke rakettforskning å anerkjenne at dette er en solid arbeidskraftreserve som Norge nå vil gå glipp av.

Flere debattinnlegg og kronikker

Knapper, glansbilder og applaus. Ord som er brukt om avlønning av erfarne, kjempekompetente sykepleiere er mange.

Sykepleie er en profesjon. Valg av yrket er ikke lenger et kall, men kamp må vi tydeligvis ikke gi oss på. Departementet må sørge for å skille innmeldingsgrensen i pensjonsordningen fra vurderingen om hvor mye den enkelte sykepleier kan jobbe, slik det er gjort for legene. Det vil være fornuftig å legge til en tilføyelse i loven om at pensjonerte sykepleiere kan jobbe inntil 168 timer i løpet av et kvartal uten å risikere redusert avlønning.

Jeg setter min lit til at «Buskerudbenken» på Stortinget gjør sitt til at dette tillegget kommer med. Leger og sykepleiere må sidestilles. Alt annet vil føre til stor mangel på kompetent arbeidskraft.

Ingrid Wyller, sykepleier og medisinalhistoriker, skal visstnok engang ha sagt noe sånt som at «Vi forventes å få vår lønn i himmelen, men hvis vi ikke får den før vi kommer dit, kan vi bli så sinte at vi aldri kommer til himmelen»!

Nyheter fra Drammens Tidende: