Gå til sidens hovedinnhold

Rettssikkerhet for «vanlige folk»?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Advokatforeningen har oppfordret alle sine medlemmer til å streike ved å nekte å påta seg nye forsvareroppdrag i saker for Høyesterett frem til rettshjelpssatsen settes til et akseptabelt nivå.

En av de grunnleggende rettssikkerhetsgarantiene i vårt samfunn er retten til forsvarer i straffesaker og rett til å få nødvendig hjelp og rådgivning for å ivareta sine rettigheter for eksempel i møte med sterke motparter slik som Nav, helsevesenet og barneverntjenesten. Dette er essensielt for å sikre en velfungerende rettsstat.

I Norge har vi derfor en offentlig ordning med fri rettshjelp. Det innebærer i all hovedsak gratis advokatbistand til borgerne på viktige områder. I slike saker tar staten advokatregningen din. For dette arbeidet honoreres advokaten med en timesats – «rettshjelpssatsen».

Rettshjelpssatsen er ikke direkte lønn som advokaten får inn på lønnskontoen sin. Satsen går med til å dekke alle advokatvirksomhetens utgifter, slik som husleie, utstyr, ansattes lønn, pensjonsordning, forsikringer, feriepenger og andre sosiale og virksomhetsrelaterte kostnader.

Selv om advokatstanden består av svært mange samfunnsengasjerte og samvittighetsfulle mennesker som ønsker å gjøre en forskjell for «vanlige folk», er rettshjelpssatsens størrelse av stor betydning for om advokatene har mulighet til å påta seg denne typen oppdrag og samtidig sitte igjen med en forsvarlig lønn på bunnlinjen.

Dersom rettshjelpssatsen blir for lav i forhold til utviklingen ellers i samfunnet, vil dette gå ut over rettshjelptilbudet til landets innbyggere og vil i ytterste konsekvens kunne sette de grunnleggende rettssikkerhetsgarantiene i fare.

Advokatforeningen har i mange år kjempet for en rettshjelpssats som er bærekraftig. Dette har den avgåtte regjeringen vist svært liten vilje til å imøtekomme og det ble i siste forslag til statsbudsjett ikke foreslått noen økning i det hele tatt. I tillegg har de i løpet av sin regjeringsperiode halvert reisegodtgjørelsen for advokater som tar på seg denne type saker. Dette går særlig utover distriktene hvor advokater ofte må reise over lengre avstander for å møte i rettsmøter, klientmøter og møter på barnehus.

Den langvarige forsømmelsen av dette feltet i statsbudsjettet innebærer at det ikke er forsvarlig for advokater å påta seg slike oppdrag. Heldigvis for staten har advokatstanden i svært mange år indirekte vært med på å finansiere den offentlige rettshjelpsordningen ved likevel å påta seg fri rettshjelpssaker til en uforsvarlig lav rettshjelpssats.

Til sammenligning betaler staten anslagsvis 50 prosent mer til de advokater som representerer staten i samme sakstyper. Staten er allerede den sterke part i møte med vanlige folk, og denne praksisen forsterker skjevheten i styrkeforholdet ytterligere.

Så, hva vil vi?

Advokatforeningen utfordrer ny regjering på følgende:

· Det må vedtas en bærekraftig rettshjelpsats

· Vi ønsker forhandlingsrett om rettshjelpsatsen

· Halveringen av reisesalæret må reverseres

Mandag 8. november skal den nye regjeringen fremlegge en tilleggsproposisjon til forslaget til statsbudsjett for 2022. Da forventer vi at de kommer oss i møte på våre krav. Tross alt handler dette i stor grad om vanlige folks stilling i rettsstaten - hvilket vi legger til grunn at er høyt på agendaen til regjeringen for «vanlige folk».

Dersom de ikke innfrir våre krav, har Advokatforeningen oppfordret alle sine medlemmer til å nekte å påta seg nye forsvareroppdrag i saker for Høyesterett frem til staten har gitt oss et akseptabelt tilbud. Dette innebærer at straffesaksbehandlingen i Høyesterett på sikt vil stoppe opp.

Vi i Buskerud krets vil invitere hele «Buskerudbenken» på Stortinget til en samtale der vi vil forklare hvorfor denne saken dreier seg om grunnleggende rettsikkerhet for vanlige folk – og hvor presset disse rettighetene nå har blitt.

For hvis det er «vanlige folks» tur, bør vel dette gjelde også i rettsstaten vår?

Kommentarer til denne saken