Det har vært mange reaksjoner på Fremskrittspartiets forslag om å innføre dobbelstraff og skjerpede straffer i enkelte områder av kommunen. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger til forslaget, men samtidig har det vært viet mye oppmerksomhet i media til de som er kritiske til våre løsninger. Det hevdes til og med fra enkelte at vårt forslag, som er tilsvarende det som allerede er prøvet i Danmark, både er ekstremt og symbolpolitisk.

Vi i Frp mener derimot at det verken er ekstremt eller symbolpolitikk at beboerne i disse sårbare boområdene fortjener å få tryggheten tilbake i nabolaget sitt.

At gjeng- og ungdomskriminaliteten har økt kraftig de siste årene er uomtvistelig. En del av årsaken til dette vil vi påstå at flertallet av politikerne på Stortinget har medvirket til, da man nærmest avviklet bruk av fengselsstraff for unge kriminelle i 2014. Man satset heller på blant annet ungdomsoppfølging istedenfor hardere straffemetoder. Disse politiske vedtakene tydeliggjør at spørsmål om straff absolutt ikke er symbolpolitikk, men snarere konkrete politiske tiltak og beslutninger.

Årsakene bak kriminalitet er komplekse, og ett enkelttiltak vil nok ikke alene løse alle utfordringene knyttet til ungdoms- og gjengkriminaliteten i Drammen. Men, i motsetning til våre politiske motstandere, fremlegger Drammen Frp konkrete tiltak og forslag for å kunne snu en dårlig utvikling i våre boområder i riktig retning. Det er svært viktig for både samfunnet og ordensmakten at det legges til rette for flere metoder i møte med denne situasjonen.

Da våre forslag åpenbart misforstås av enkelte må vi presisere at skjerpede straffesoner skal gjelde der kriminaliteten begås, ikke hvor man har bostedsadresse eller hvilken bakgrunn man har. Alle skal være like i møte med denne loven. Enkelte har ment at Frps forslag er brudd på Grunnloven. Det er vi uenig i. Muligheten har alltid vært der til å bruke gjerningssted som en viktig faktor i vurderingen av strafferammen.

Vi må erkjenne at dagens tiltak og løsninger ikke fungerer. Derfor kan man ikke lenger håndtere disse utfordringene med ønsketenkning og naivitet. Nye tiltak og løsninger må på bordet slik at innbyggerne i disse områdene kan slippe å være redd for at deres barn blir ranet, banket opp eller bli rekruttert til gjengvirksomhet eller utnyttet til annen kriminell vinning.

Det er ingen tvil om at samfunnet skylder beboerne på blant annet Fjell og deler av Strømsø trygge bomiljøer og gode oppvekstforhold. At det er et større innslag av gjeng- og ungdomskriminaliteten i bydeler som Fjell og deler av Strømsø enn andre steder i byen, er korrekt. Det er også korrekt at dette er områder med en større innvandrerbefolkning. Derfor er det et sentralt poeng i Frps forslag at mennesker med innvandrerbakgrunn også er de fremste ofrene for denne kriminaliteten. De fortjener at samfunnet tar dem på alvor.

Det er ingen i Drammen Frp som ønsker at ungdom skal fengsles. Enkelte ganger er det likevel nødvendig for å verne samfunnet, og gi den kriminelle en tilstrekkelig straff for å endre sin kriminelle løpebane. Selv om intensjonene bak ungdomsoppfølging i stedet for fengselsstraff er gode, og man sikkert kan finne velfungerende eksempler, så er det et faktum at det har blitt flere unge kriminelle gjengangere de siste årene. Særlig i de større byområdene på Østlandet.

Frp går inn for å doble straffene slik at vi kan beskytte utsatte boområder. For de kriminelle vil dette vil være en direkte erklæring fra samfunnet at vi ikke aksepterer de siste års utvikling.

I Danmark ble det innført skjerpede straffesoner for noen år siden og det har hatt gode resultater. Mjølnerparken i København er et eksempel på dette, der innbyggerne kunne fortelle at de hadde fått et betydelig bedre bomiljø etter disse tiltakene. La oss gi en direkte beskjed til de kriminelle som ønsker å utnytte ungdommen og ødelegge bomiljøet. Vi må begynne å beskytte beboerne i utsatte boområder umiddelbart. Vi kan rett og slett ikke vente til vi får like store problemer som enkelte andre land.

LES MER OM SAKEN:

DEBATT:

Les også

Useriøst fra Frp om ungdomskriminalitet i Drammen

Les også

Kierulfs forslag gir mer elendighet og håpløshet