(Røyken og Hurums Avis)

Det har oppstått en rekke utfordringer for kommunen og for utbygger etter at Rortunet ble bygget. Det er spesielt forhold knyttet til Sundbyveien og Slemmestadveien som byr på utfordringer, og det skal utarbeides en ny reguleringsplan som skal se på mulighetene for etablering av kollektivknutepunkt langs Slemmestadveien, flytting av bussholdeplassen i krysset Slemmestadveien/Kirkeallèen og vurdere mulighet for etablering av planskilt kryssing over Slemmestadveien. I tillegg kan det bli aktuelt å justere veiprofilen på Slemmestadveien.

I det arbeidet som har pågått i noen måneder har Asker kommune ytret ønske om at det skal avklares om det skal etableres en planskilt kryssing over Slemmestadveien» eller ikke, før detaljreguleringsplanen behandles politisk.

Opp til politikerne

Halvorsen & Reina AS sammen med COWI har utarbeidet dokumenter og forslag til løsninger som er oversendt kommunen.

I samråd med Asker kommune, er det landet på to ulike alternativer, plassert sentralt på Rortunet kjøpesenter og opp til idrettsplassen.

– Vi ber om at det tas stilling til ett av alternativene, skriver konsulentene i et brev til Asker kommune. Det er dermed to alternative gangbroløsninger og det tredje alternativet er ingen gangbro i det hele tatt. Nå blir det opp til politikerne i Asker å bestemme.

Attraktiv for myke trafikanter

Foruten de to alternativene som vil blir lagt fram for politikerne, er to gangbro-alternativer nord og sør for krysset Slemmestadveien/Skolebakken vurdert. Men disse er ikke tatt med videre.

Det første alternativet som skal vurderes er en gangbro over Slemmestadveien som vil strekke seg fra dagens mesanin på Rortunet kjøpesenter i øst, og over til idrettsplassen i vest. Denne løsningen er kostnadsberegnet til 19,6 millioner kroner.

Konsulentene mener at denne løsningen vil kunne være et attraktivt tilbud for myke trafikanter som ferdes mellom ungdomsskolen og kjøpesenteret i skoletiden og idrettsområdet og kjøpesenteret på fritiden/åpningstiden.

– Det vil dog være mer usikkert om de myke trafikantene som i dag skal til/fra bussholdeplassen eller til/fra Kirkealléen eller Slemmestad nord vil foretrekke denne nye broen framfor dagens løsning med krysning i plan. Og for skoleelever som benytter kollektivtransport vil dette antagelig ikke være noe alternativ ved skolestart/skoleslutt idet begge holdeplassene ligger nord for Skolebakken, heter det.

Mer ferdsel

Det understrekes også at denne løsningen ikke legger opp til korteste distanse til de nevnte målpunktene, slik som ferdsel langs Skolebakken gjør, og det anses som en svakhet at det ikke finnes en jevn nedføring via en rampe til bakkenivå. Bruk av heishus/trappetårn gir som regel lengre reisetid enn en tilkomstrampe eller tilkomsttrapp plassert i den retning de fleste ferdes.

Men det påpekes at løsningen har en positiv effekt ved å redusere barrieren mellom idrettsanlegget og kjøpesenteret, noe som potensielt vil kunne medføre mer ferdsel mellom skolen og kjøpesenteret.

På bakgrunn av plasseringen og utformingen av denne gangbroen vil det fremdeles være behov for krysning i plan mellom Skolebakken og Slemmestadveien.

Mindre attraktiv

Når det gjelder det andre alternativet, så er dette identisk med det første alternativet, men det inkluderer en videre gangrampe ned til Sundbyveien på nordsiden av krysset Slemmestadveien/Sundbyveien, som er kostnadsberegnet til over 6,5 millioner kroner. Og det forutsettes heis-/trappetårn på østsiden av veien.

– Dette alternativet ble tidligere vurdert å være lite hensiktsmessig med bakgrunn i at det var registrert langt færre som krysset fotgjengerovergangen ved Sundbyveien, enn hva som krysset oppe ved Skolebakken. Mens det i samme to-timersperiode mellom klokken 15.00-17.00 ble registrert 222 gående over Slemmestadveien ved Kirkealléen, så ble det bare registrert 24 kryssende over Sundbyveien.

– Alternativet framstår fremdeles som en mindre attraktiv løsning med bakgrunn i at den ville vært brukt av færre enn de andre løsningene. Alternativet har imidlertid en positiv effekt ved å redusere barrieren mellom idrettsanlegget og kjøpesenteret, heter det i rapporten fra konsulentene.