Nav kan endre et vedtak hvis det i ettertid viser seg at det lider av feil eller mangler. I slike saker kan Nav gjøre om vedtaket etter at klagefristen er gått ut hvis den personen vedtaket gjelder, ber om ny behandling, skriver Aftenposten.

Sivilombudet mener Nav har tolket loven uriktig og for strengt. Ombudet mener det har skjedd fra juli 2017 til januar 2022.

– Det er en høy terskel for å få et vedtak omgjort, men Nav har altså praktisert det for strengt. En konsekvens av feilen kan være at folk har gått glipp av ytelser de har hatt krav på, eller fått mindre enn de hadde krav på, sier sivilombud Hanne Harlem.

Hun opplyser at det særlig gjelder saker om uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

– Hvor mange saker det handler om, har verken departementet eller Nav kunnet svare på, sier hun.

Ifølge lovverket skal det være enklere å få omgjort et vedtak enn å få gjenopptatt en sak.

For å gjenoppta en sak, må det være begått det som på lovspråket kalles «kvalifiserte feil». Med dette menes «alvorlige saksbehandlingsfeil, uforsvarlig rettsanvendelse eller uforsvarlig skjønnsutøvelse.»

For å omgjøre en sak, kreves det ikke at feilen er like alvorlig.

(©NTB)