Det er med sjokk og vantro en leser kommunens forslag til utbygging av Gulskogen Nord. Her skal det bygges nye boliger til å huse cirka 6.000 nye innbyggere. I dag bor det 600 i samme området.

Da dette står ferdig, forventer man ikke økt trafikk i Nedre Eikervei. Det er stor trafikk i Nedre Eikervei i dag, og med 6.000 nye mennesker ser alle med noenlunde gangsyn, at dette ikke er mulig.

På Arbojordet er det lagt opp til høyhus fra cirka vollen som ligger 20-25 meter fra eksisterende fortau. I denne delen snakker man om mulig tre felt frem mot rundkjøringen. Hvorvidt rundkjøringen skal utvides, finner jeg ikke noe om. Gulskogen gård blir på denne måten bygd inn bak en massiv betongmur.

Der hvor Slakter Andersen ligger i dag, planlegges det å bygge en skole. Det vil også bli satt av arealer i forbindelse med skolen til idretts formål. På det arealet planlegges det en flerbrukshall for innendørs aktiviteter. Ved bygging av denne hallen blir det ikke plass til noe mer på den avsatte tomta. Er det klokt å legge en skole inntil en meget trafikkert vei?

La det være sagt - jeg er ikke motstander av en utbygging på Gulskogen. Jeg synes det derimot er veldig bra. Men man kan ikke gå inn i en slik utbygging uten tanke på de mange barn og unge som vil komme til å vokse opp her.

På Gulskogen finnes det ikke noe annet fritidstilbud til barn og unge enn gjennom organiserte idrettsaktiviteter i Strømsgodset IF. Det finnes heller ikke, i særlig grad, annet foreningsliv for voksne. Strømsgodset er plassen ungene begynner når man flytter til bydelen, Strømsgodset er arenaen for integrering, nytt vennskap og sosialt samkvem. '

I bydelen er vi også stolte av Gulskogen Gård, eller Arbogår´n som den heter på folkemunne. I parken ved hovedhuset har mange skoleklasser og barnehager hatt sine utflukter og sommeravslutninger.Vi ønsker ikke at denne flotte gården skal skjermes og gjemmes bort bak høyhus og betong. Det er dog gledelig at Arbo Allén fredes.

Gulskogen IP ble anlagt i 1950, og det er det siste Drammen kommune har gjort for idrettslivet på Gulskogen. På 72 år har ikke breddeidretten på Gulskogen blitt avsett med noen ting. De to kunstgressbanene som ligger der i dag er ikke bare for Gulskogens barn og unge, den ene banen driftes av kommunen og deles med flere forskjellige klubber fra ulike bydeler. Dette anlegget totalt sett er sprengt med dagens aktivitet, hva er da behovet om innbyggertallet mangedobles?

Hvorfor kan ikke Arbojordet bygges til idrettsformål? En aktivitetspark for alle. Her er det bare fantasien og engasjementet som setter stopper for hva som kan bedrives der.

Om den nye skolen flyttes inntil Arbo Allén, vil skolens barn få et areal de fortjener til utendørsaktivitet både sommer som vinter. Da ville også barna fra henholdsvis Gulskogen og Rødskog skole kunne gå trygt til og fra, uten å måtte krysse trafikkfarlige veier.

Tenk dere en aktivitetspark til benyttelse sommer som vinter på dagtid og i fritid. Her kan det med letthet anlegges ei BMX løype for sommerbruk, som vil kunne brukes til ski lek på vinteren. Her kunne det anlegges kunstgressflater, hvor en del av den kunne vært islagt om vinteren. Skaterampe usjenert for boligene, ingen «plagsom» støy for beboerne. Ei løype med innføring i orienteringens verden, det finnes jo også skiorientering for vinterbruk. Sandvolleyball? Beach-håndballbane? Hva med bocciabane for bydelens eldre? Garderobefasiliteter kunne da være på skolen. Ideene mine er gratis.

Dette er politikerne om skal fatte et vedtak. Men de har fått et særs dårlig utgangspunkt å jobbe med. Til sitt forsvar dekker planleggerne seg bak økonomi. Er det egentlig deres mandat? Er det ikke politikerne som skal fatte beslutninger i forhold til økonomi?

Så håper jeg det blir sett på en helhet i bydelen, ikke bare Gulskogen Nord separat. Resten av bydelen skal jo også øke ytterliggere med minst 6.000. Kunne høyhusene være flyttet fra Arbojordet til den gamle cellulosetomta?

Det skal bygges tett og rundt kollektivknutepunktene sies det, men med en gangavstand på under 10 minutter til Gulskogen Stasjon burde denne tomta være ideell. En ting politikerne bør spørre seg før de bestemmer seg er - vil beboerne på Gulskogen ha en bebyggelse som forringer barn og ungdoms oppvekstsvilkår?

-------

PS. Undertegnede er leder i SIF Bandy og nestleder i hovedstyret i Strømsgodset. Det som skrives i dette innlegget står for egen regning, og er ikke diskutert i klubben.

LES OGSÅ: