Klimakrisa er vår tids største utfordring, og det er vårt enorme, materielle forbruk som er årsaken. Vi må kjøpe mindre og gjenbruke og resirkulere mer. Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre.

Norge må følge opp sine forpliktelser i Parisavtalen, og det haster med å iverksette tiltak som bidrar til å holde seg innenfor 1,5 graders målet. Det understreker FNs klimapanel understreker i sin nye hovedrapport publisert denne uka. Dette krever at alle land tar ansvar for egne utslipp, men også at vi som enkeltpersoner i et av verdens rikeste land reduserer vårt forbruk.

Klimaløsningene må tilpasses lokale forhold og vil kreve en sterk utvikling av grønne næringer, bedre ressursutnyttelse og omstilling av alle samfunnsområder. Klima- og miljøpolitikken må ivareta natur og miljø, industriell utvikling, matproduksjon, beredskap, sosial utjamning og bosetting i hele landet.

Senterpartiet står på prinsippet om at forurenser skal betale, men størrelsen på avgiftene må vurderes ut fra næringenes økonomiske situasjon og om folk har miljøvennlig valgmuligheter.

Oljebransjen har økonomiske marginer som tillater høyere avgifter, mens for en håndverker i Finnmark er trolig ikke elbil et reelt alternativ ennå. Samtidig må vi ta inn over oss at CO₂-gassen er en forutsetning for alt liv på jorda. Det økologiske samspillet i naturen er bygd på fotosyntesen hvor grønne planter bruker CO₂ i sin vekst.

Når vi snakker om torsk, tømmer og timotei symboliserer disse arter som er avhengig av CO₂. Vi ønsker at disse skal høstes på en bærekraftig måte og slik produsere produkter som kan erstatte bruk av karbon fra olje, kull og gas.: Et skifte fra bruk av sort til grønt karbon!

Klimakrisa er et resultat av at CO₂-innholdet i atmosfæren stadig øker. Det er forbrenning og bruk av fossilt (sort) karbon som skaper denne situasjonen, ikke det grønne karbonet i produksjon og foredling av grønne planter. Stortinget må derfor legge til rette for at det skal lønne seg for privatpersoner og bedrifter å bruke fornybare energikilder eller fornybare, karbonholdige produkter. Det må være positive, økonomiske stimuleringstiltak som må stå i sentrum, ikke økte avgifter og symboltiltak som har liten effekt og rammer folks dagligliv.

Buskerud Senterparti vil blant annet:

  • etablere et grønt investeringsselskap med minimum 100 milliarder kroner for utvikling av, og strategiske investeringer i, norske bedrifter som er basert på grønt karbon.
  • nedsette en statlig skogkommisjon som skal vurdere hvordan skogen skal brukes i klimasammenheng.
  • ha klimatiltak som styrker norsk matproduksjon blant annet ved å utnytte gress- og beiteressursene bedre.
  • utvikle og styrke ordningen med Klimasatsmidler i kommunesektoren.

LES OGSÅ: