Drammen kommune står igjen foran en budsjettbehandling, og skal nok en gang få kjenne sparekniven. Også i 2022 vil Drammens innbyggere oppleve dårligere kommunale tilbud, og innsparingene vil dessverre bare øke i årene fremover.

Kommunen vår sliter i dag med den store andelen barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt – også kalt barnefattigdom. Drammen topper faktisk denne triste statistikken. Istedenfor å forbedre denne triste situasjonen, ønsker venstresiden i Drammen å sikte mot at vi skal toppe statistikken for Norges beste sykkelby.

Den varige veien ut av fattigdom er gjennom arbeid, og veien til arbeid er i stor grad gjennom fullført skolegang. De uten fullført videregående har eksempelvis dobbel så høy sannsynlighet for å stå utenfor arbeidslivet når de fyller 31 år, og de største forskjellene i Norge finner vi nettopp mellom de med og uten jobb. Skal Drammen gjøre noe med sin fattigdomsstatistikk, så må det jobbes forebyggende. Barn må gjennom skoleløpet og ut i arbeid.

I Nedre Eiker har vi eksempelvis hatt sosialfaglige stillinger på barneskolene siden 1997, noe det etter hvert ble tverrpolitisk enighet om at var en nødvendighet, selv i trange økonomiske tider og ROBEK. De sosialfaglige har hjulpet barn som sliter med å tilpasse seg skoledagen, hjulpet barn med å delta på fritidsaktiviteter og brukt fritiden sin på å støtte barna som trenger det mest. De har skapt trygghet for sårbare barn. Nå går stillingene dessverre igjen en farlig tid i møte. De risikerer igjen å fjernes.

Ung11 er også et tiltak som bør nevnes her, støtten til tiltaket ble halvert av venstresiden i fjor. Hvor mange forebyggende tiltak har vi råd til å kutte? Vi kan ikke spare oss til fant.

I disse dager diskuteres det også å omorganisere Sagstedbrua ungdomsskole. En liten skole med høy lærertetthet, fokus på sosial trening og praktisk opplæring. Skolen er essensiell for ungdom med tilpasningsvansker som ikke finner seg til rette i ordinær ungdomsskole, og får en tilrettelagt undervisning med svært tett oppfølging. 7 ansatte på 12 elever, l elever som man kanskje tidligere ikke engang fikk til å møte på skolen, men som på Sagstedbrua får hjelp til å mestre både fag og sosialt samspill.

Kommunens administrasjon snakker om «inntaksstopp fra høsten 2022», om å få ressursene på Sagstedbrua ut til de andre skolene, med mer. Dette er et kjent sparetiltak fra Nedre Eiker, som har vært forslått siden tidlig 2000-tallet. I gamle Nedre Eiker kjente alle politikere godt til de meget gode resultatene til skolen, og tverrpolitisk reddet alltid politikerne tilbudet. Vi får bare håpe informasjonen sprer seg godt i det politiske miljøet i nye Drammen, så vi slipper katastrofen.

Så vil jeg bare si: Det er absolutt ikke bestemt noen inntaksstopp fra høsten 2022, og skolene i Drammen kan søke om skoleplass på Sagstedbrua for sine elever. Istedenfor å gjøre om Sagstedbrua for å treffe andre elevgrupper, bør kommunen bruke ressurser på å øke denne type tilbud for elever som trenger en annen type opplæring og oppfølging enn de får i dag.

Å spare penger på å kutte i forebyggende tiltak er omtrent like klokt som å tisse i buksa for å holde varmen. Det gir en midlertidig og rask innsparing, som både koster menneskers velferd og kommunens lommebok dyrt på sikt.

Politikere stiller til valg i 4-års perioder, og får dessverre ikke kjenne de langsiktige konsekvensene av kuttene, men hvert barn som havner utenfor samfunnet og inn i NAav-systemet, koster dyrt for både samfunnet og individet selv.

Barnehage, skole, helse og kultur må alle kutte. Alt i kommunen som ikke er lovpålagt, vil bli vurdert fjernet. Det er på tide at flertallet i kommunen ser på sine primæroppgaver: skole, barnehage og helse. Da må ting som sykkelplanen, CO₂-frie arbeidsplasser og «FutureBuilt» vike.

LES OGSÅ: