Strømpriser er viktig for folk. Mandag 15 februar var prisen 65 øre pr. kwh. I tillegg kommer nettleie og avgifter. Sist torsdag, 11. februar, var gjennomsnittsprisen om lag én krone pr.kwh. Det blir kostbart.

Hvorfor svinger prisene så mye? Ingen kan gi noen fullgod forklaring. Men fagfolk uttaler at det er de dyreste produksjonsmåtene for strøm i markedet som bestemmer prisen. Det blir derved utenlandsk produsert strøm. Kanskje produsert i et gasskraftverk.

For å dekke forbruket av strøm i kuldeperioder har vi i Norge bygd store kraftverk med gigantiske vannmagasin. Seterdaler og enorme naturområder er neddemt. Vi ser alle konsekvensene ved nedtappinga av Tunhovdfjorden i Nore og Uvdal. Slik kraftutbygging ville neppe vært lovlig eller politisk mulig å gjennomføre i dag. Vi kom til et veiskille når demonstranter hindret neddemming av bygda Masi på Finnmarksvidda. Likevel ble Alta-utbygginga brutal og skapte store konflikter.

Fra Buskerud-benken - Per Olaf Lundteigen

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.

Kommende uke er det Arne Nævra fra SV som har ordet.

Nå er disse enorme naturødeleggelsene til mindre nytte for en lav og stabil strømpris, fordi denne prisen styres i stor grad fra utlandet gjennom et markedsbasert system. Norske strømkabler til utlandet har en enorm kapasitet, så det er få såkalte «fysiske flaskehalser» som begrenser import og eksport av strøm.

Energi Norge (interesseorganisasjon for kraftnæringa) er drivkraft for høyere og mer markedsbaserte strømpriser. De var sjølsagt en politisk pådriver for at Stortingets representanter skulle stemme ja til EUs tredje energimarkedspakke og EUs energibyrå ACER.

Buskeruds energiselskap Glitre, som er 100 prosent eid av kommunene i Buskerud, ga sin støtt erklæring til Energi Norges lobbyarbeid.

Mer fra Per Olaf Lundteigen:

Les også

Et markedsbasert arbeidsmarkedssystem «importerer» arbeidsledighet til Norge

Ble de folkevalgte i Buskeruds eierkommuner spurt til råds før Glitre tok beslutningen? Nei, slike viktige spørsmål tar ledelsen seg av. En ledelse som mener å representere eierens finansielle og ikke strategiske samfunnsbyggende eierskap. Da blir høyest mulig strømpris naturlig fordi det gir økt utbytte til eierkommunene. Kommunenes innbyggere får økte strømpriser.

Energipakke 3 med ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulations) gjør Norge til en del av EUs energiunion. I praksis betyr dette at mer makt over strømnettets utvikling og virkemåte overføres til unionsnivået på bekostning av Norges nasjonale myndigheter.

ACER har hovedkontor i Ljubljana i Slovakia. Dersom det oppstår uenighet mellom ulike land som er omfattet av byrået har ACER myndighet til å fatte vedtak. I Norge vil det skje ved at ESA (EFTA Surveillance Authority) kopierer vedtakene som ACER gjør. ESAs beslutning sendes så over til Nasjonal reguleringsmyndighet fra kraftmarked og nettsystem i Norge (RME).

RME vil ikke kunne påvirkes av norske myndigheter.

Dette innebærer både myndighetsoverføring og suverenitetsavståelse for Norge til EU. Justisdepartementets lovavdeling har kalt dette for «lite inngripende» suverenitetsavståelser. Denne tolkningen i forhold til grunnloven brukes så av regjeringen og Arbeiderpartiet til å kjøre gjennom saker i Stortinget med simpelt flertall (50 prosent) etter grunnlovens paragraf 26. I grunnloven står det at myndighetsoverføring på et «saklig begrenset område» skal behandles etter grunnlovens § 115 med tre fjerdedels flertall. Stortingsflertallet bestemte sjøl at paragraf 115 ikke skal brukes.

De anerkjente statsrettsprofessorene Eivind Smidt og Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo mener justisdepartementets lovtolkning er feil.

Dette fordi EU kommisjonen, EUs energibyrå og ESA, får beslutningskompetanse på et område som er av stor viktighet for norske bedrifter og personer.

Denne saken er nå til behandling i Høyesterett. Professor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen har sammen med andre skrevet et meget omfattende dokument til Høyesterett sin behandling av saken og uttalt at suverenitetsavståelsen er så omfattende at ACER ikke skulle vært innført i Norge uten stortingsbehandling etter en ny grunnlovsparagraf.

ACER er et av flere eksempler på myndighetsorgan i EU som fratar det norske storting suverenitet over viktige samfunnsforhold i Norge.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide er en ivrig pådriver for denne strømpolitikken sammen med Miljøpartiet De Grønne og statsminister Erna Solberg. Senterpartiet, SV, KrF og Rødt stemte mot.

Norge er et kaldt land. Vi har en lang mørketid. Industrien trenger rimelig strøm for å konkurrere med utenlandsk industri. Vi har derfor tradisjon for at folkevalgte på Stortinget har hatt stor innflytelse på strømprisene. Senterpartiet står for større stabilitet i strømprisene og at Norge beholder sitt konkurransefortrinn med rimelig strøm.

Stortinget må derfor bli viktigere. Markedskreftene må kunne styres fra Stortinget. Mange er enige om det når vi ser konsekvensen av høye strømpriser bare vi får en naturlig norsk vinter.

Et sterkere Senterparti vil sørge for dette.


Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Hvorfor flytter ikke den innvandringsliberale eliten med barna sine til en innvandrerbydel?

Les også

Vaksinering og plan for gjenåpning gir lys i tunnelen for kulturlivet

Les også

Det er ikke slik vi forventer at voksne mennesker med regjeringsansvar skal oppføre seg

Les også

Boligmarkedet skaper A- og B-lag