«Fastlegeordningen er genial, og gull verdt for oss pasienter».

Slik startet et svært gripende innlegg i Drammens Tidende (papiravisen) 10. juni 2022. Innlegget var undertegnet Gunhild Melbø Tajet, og hun fortsatte: «Fastlegen gir trygghet og samler trådene for de som har nok med å være syke». Vi er mange som kan skrive under på akkurat det.

Med åpenhet om egen sykehistorie, som heldigvis endte godt, greide Melbø Tejet å formidle hvor umåtelig viktig det er, det arbeidet Støre-regjeringen ved helseminister Ingvild Kjerkol nå har satt i gang, for å hindre at fastlegeordningen bryter sammen. Hvis ingenting blir gjort, er det faktisk en fare for at akkurat det kan skje.

Fastlegeordningen feiret 20-års jubileum i fjor. Den startet som et forsøk i fire kommuner. Erfaringene var så positive, både fra pasientenes, legenes og sykehusenes side, at Thorbjørn Jaglands regjering i mars 1997 la fram en stortingsmelding under tittelen «Trygghet og ansvarlighet. Om legetjenesten i kommunene og fastlegeordningen». Tryggheten fastlegeordningen representerer, var også det som ble framhevet i innlegget jeg viser til over.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Kathy Lie fra SV. Torsdag 1. desember er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

På Stortinget sto alle partier sammen om at kommunehelsetjenesten er fundamentet i helsetilbudet vårt. Alle var enige om at god tilgang til allmennlegetjenester er selve forutsetningen for folks følelse av trygghet, kvalitet og nærhet. Så skilte vi lag i synet på den foreslåtte fastlegeordningen. Høyre og Frp mente at det ville begrense legenes frie yrkesutøvelse og pasientenes rett til å velge sin egen lege. Flertallet – Ap, Sp, SV og KrF – støttet forslaget til fastlegereform. Det var et åpenbart behov for tettere bånd mellom pasient og primærlege. 1. juni 2001 var reformen et faktum.

Ettertida har vist at fastlegeordningen var en riktig reform. De første evalueringene var udelt positive. Seinere vurderinger har vist det samme – bedre kontinuitet, stabilitet og kvalitet. Men, og det er et stort MEN: En evaluering fra 2019 (EY og Vista Analyse) viste en fastlegeordning under stort press. Den sto i fare for å kollapse om ikke noe ble gjort.

Arbeidsbelastningen pr. lege har økt betydelig. Det oppleves som uhåndterbart for mange leger. I begynnelsen av juni ga fastlege Ingunn Bjarnadottir Solberg fra Øvre Eiker disse legene et ansikt i et åpent brev i Drammens Tidende til sine pasienter. Hun orket ikke mer.

Etter at siste pasient er gått for dagen, starter en ny arbeidsdag med oppfølging i form av papirarbeid og kontakt med andre instanser i helsevesen, Nav, forsikringsselskaper mv. Et vanlig familieliv var det bare å glemme.

Bjarnadottir Solberg er ikke alene. Legeforeningen har påpekt at fastlegene har ei gjennomsnittlig arbeidsuke på over 55 timer. 25 pst. jobber mer enn 62 timer, 10 pst. jobber hele 75 timer i uka. Det er altfor mye. At hver tiende fastlege ønsker å slutte, er ikke overraskende, heller ikke at mange unge leger vegrer seg – arbeidsdagen blir rett og slett for tøff.

Lise Christoffersen

Fra Drammen.

Født i 1955.

Representerer Arbeiderpartiet.

Innvalgt på Stortinget i 2005.

Sitter i Finanskomiteen og er nestleder i Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling m.m.

Årsakene til den økende belastningen på fastlegene er flere. De har vært synlige en god stund. Vi blir flere eldre. Eldre som tidligere bodde i sykehjem, bor nå hjemme. Vi blir flere med kroniske sykdommer og stort oppfølgingsbehov. Sykehusreformen innebar at flere må følges opp av fastlegene. Unge leger velger ikke fastlegeyrket. Ifølge Helsedirektoratet vil bare tre prosent av legestudentene bli vanlige fastleger. De vil heller jobbe i et faglig fellesskap med andre leger, som fast ansatte med regulert arbeidstid.

Resultatet ser vi. 150.000 personer er nå uten fastlege. Helsedirektoratet vurderer situasjonen som alvorlig. For første gang er det flere uten fastlege enn det er ledige plasser på fastlegelistene. Det er kritisk over hele landet, også her i Viken. Drammen er foreløpig ikke blant de vanskeligst stilte. Det er for eksempel ti ganger så mange uten fastlege i Fredrikstad, men Drammen har også venteliste, slik de har det i Øvre Eiker.

Flere innlegg fra Busklerudbenken leser de HER

I mars 2021 hadde jeg et innlegg i Drammens Tidende under overskriften «Ei varslet fastlegekrise. Så hvorfor har ikke Høyres helseminister gjort noe?» Nå er Støre-regjeringen i gang med å ta tak. Det vil kreve mer enn bare penger, også strukturelle grep. Vi må sikre at flere velger fastlegeyrket, at det kan kombineres med et familieliv, at legevakta fungerer.

Fastlegene utfører 90 pst. av all helsehjelp til ti pst. av de samlede utgiftene. De er ryggraden i vår felles helsetjeneste og porten inn til resten av tjenestene. Regjeringen har sagt de skal og må levere i sitt første budsjett, som kommer til høsten. Fastlegeordningen er altfor viktig til at den bare kan kollapse.

LES OGSÅ: