Strøm og nettleie opptar mange om dagen, og er flittig kommentert i ulike leserinnlegg. Det gjelder både prisutviklingen i 2021 og 2022, men også hva som vil skje med nettleien fremover med eller uten en fusjon mellom Glitre Energi og Agder Energi.

Strømnettet er finansiert av kundene som et spleiselag gjennom nettleie. Den skal gå til å dekke kostnadene ved å transportere strømmen hjem til kundene, slik som kostnader for drift og vedlikehold av strømnettet, investeringene i nettet og nettapet som oppstår når en transporterer strøm.

Som alle er godt kjente med, har kraftprisene nærmest eksplodert det siste året. Det gjelder også kostnadene til nettselskapene når en skal kjøpe inn energi for å dekke opp nettapet.

Både Glitre Energi og Agder Energi har historisk vært effektive nettselskap, og hatt lave nettleier. Vi satt faktisk ned nettleien i fjor.

Nå er situasjonen en helt annet. Det skyldes verken fusjon eller ny nettleiemodell som noen spekulerer i, men de enorme kostnadene alle nettselskap i Sør-Norge har med tapskostnadene på grunn av de høye strømprisene.

LES OGSÅ:

Vedum: Elavgiften skal halveres i første kvartal neste år

Et bilde på den voldsomme kostnadsveksten på nettapet er at den på kort tid har økt fra anslagsvis 10 prosent av det totale kostnadsbildet, til mer enn 50 prosent av totalen. Denne utviklingen har nettselskapene i større eller mindre grad klart å gjenspeile i nettleien ut til kunden, derfor blir en direkte sammenligning av størrelsen på dagens nettleie mellom de ulike selskapene, nærmest som å sammenligne epler og pærer.

Situasjonen med de økte kostnadene er så alvorlig at Olje- og energidepartementet har varslet at de vil bruke av Statnetts flaskehalsinntekter for å dempe veksten i nettleia. Dette sier litt om den situasjonen bransjen er i, og at staten ønsker å bidra for å redusere den «unormal» utviklingen i nettleien vi nå ser.

LES OGSÅ:

Dyr strøm gir større bekymring enn økte renter

Nettselskapene er monopol og strengt regulert av staten. Vi har en satt inntektsramme som gir føringer på hvor mye nettleie man kan ta inn fra kundene. Samtidig belønner systemet effektiv drift av nettet. I vår daglige drift er derfor hovedfokus på effektive og nyttige investeringer, samt best mulig drift av eksisterende nett. Det lønner seg for alle.

Det er alltid bra å drifte nettet godt. Glitre Energi Nett har gjennom tidligere fusjoner fått til store kostnadsreduksjoner i driften, og har blitt ett av Norges mest effektive nettselskap. Dette handler om å bygge gode kompetansemiljøer og ikke minst mer digitalisering og effektiv utnyttelse av våre systemer for god planlegging.

En fusjon med Agder Energi Nett vil gi en lavere kostnadsvekst per kunde enn om Glitre Energi Nett hadde fortsatt alene. Dette kan tallfestes først og fremst i reduserte driftskostnader. Konkret utvikling i den samlede nettleien er imidlertid i langt større grad styrt av hva som skjer rundt nettapet og de støtteordninger som kommer inn der, enn av fusjon.