Hele Norge har møtt en ny hverdag med strømregningene denne vinteren. De siste månedenes strømpris har vært et sjokk for de 98 prosent av landets strømkunder som har nytt godt av å velge spotpris-avtaler i mange år.

Mange ønsker seg nå en rimelig fastprisavtale. Strømtilbyderne virker dessverre ute av stand til å tilby dette.

Vi i Drammen Venstre mener at denne valgmuligheten må gjøres tilgjengelig. Den enkleste beste måten å løse dette på mener vi er endret skattlegging av kraftprodusentene.

I dag beregnes grunnrenteskatten for kraftprodusentene utfra den inntekten selskapet hadde oppnådd hvis all produksjonen ble solgt til spotpris – uavhengig av hvilken salgspris den faktisk selges for. Derfor må en stor andel av kraftproduksjonen selges til en pris nær spotpris for å møte fremtidige skatteregninger.

Å tilby forutsigbare fastprisavtaler på eksempelvis 50 øre/kwh heller lavere vil medføre store økonomiske tap dersom en spotpris på 1,50 kroner er summen som blir skattlagt, selv om produksjonskostnaden er kun en tidel av dette. Veldig forenklet kan en sammenligne med om en person med 500 000,- i brutto lønnsinntekt skulle blitt beskattet ut fra inntekt på 1. 500.000 kroner.

Vårt forslag er derfor å utvide skatteunntaket som kraftkrevende industri har i dag, til også husholdninger og andre grupper. Dette skatteunntaket gjør at kontraktsprisen fra kraftprodusent til industribedrift er beregningsgrunnlaget for grunnrenteskatt.

Gis andre grupper det samme unntaket, så vil salgsprisen fra kraftprodusenten til privatkunde også utgjøre skattegrunnlaget på samme måte. En fastprisavtale til deg som forbruker med 50 øre/kwh vil da også gjøre at kraftprodusenten beskattes ut fra 50 øre i inntekt.

Helt detaljert ønsker vi å avregne grunnrenteskatten etter kontraktspris i et fysisk marked for profilkontrakter (fast pris per MW/måned) forbeholdt husholdningskunder(og andre grupper), med varighet på for eksempel tre, fem, eller sju år.

Dette vil motivere kraftbransjen til å lage flere rimelige fastprisavtaler.

Denne løsningen kan innføres med en enkel forskriftsendring. Forslaget er også i tråd med bransjeorganisasjonen Energi Norges innspill.

Vår løsning vil ikke redusere statens skatteinngang over tid, men samtidig redusere eller fjerne behovet for dyre strømstøtteordningene. Det vil også opprettholde stabile, høye utbytter for kommunene med eierskap i kraftproduksjon.

Vi mener at selve markedsdesignet bør bestå som i dag, slik at kunder fortsatt kan velge å «gamble» på spotpris, dersom de ønsker det. Disse vil da fortsatt komme best ut når spotprisen er billig. Men vi tror etterspørselen er stor etter en mer forutsigbar mulighet, som riktignok vil gi en noe høyere strømregning over tid enn det folk har vært vant til de siste årene, men hvor man da vil unngå sjokk gjennom ekstreme prisøkninger som i vinter.

Vår foreslåtte endring vil også beholde insentivene til å spare strøm og gjennomføre energiøkonomiseringstiltak i hjemmet for kunder med fastprisavtale i de periodene når spotprisen er høy. Dette er det store problemet med forslag om statlig regulert makspris på strøm, som gir få grunner til å spare på strømforbruket. Skal vi klare elektrifiseringen av Norge på lengre sikt, er vi som kjent avhengige av økt energiøkonomisering og mindre sløsing.

I påvente av denne forskriftsendringen anbefaler vi samtidig en omlegging av dagens strømstøtteordning.

Strømstøtteordningen er som kjent foreslått videreført ut mars 2023 av regjeringen. I dag får husholdningskunder tilbakebetalt 80 prosent av kostandene over 70 øre/kWh (eks. mva.). Dette gjelder så lenge den gjennomsnittlige strømprisen fra Nordpool overstiger dette nivået i prisområdet du bor. Taket for kompensasjonen er 5000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

For å gi økt hjelp til kundene foreslår vi at kunden heller får tilbakebetalt 80 prosent av kostnadene over 50 øre/kWh. Den økte kostanden for staten kan hentes inn gjennom at taket for kompensasjonen reduseres til 4000 kWh/mnd. Dette vil fortsatt være langt over gjennomsnittsforbruket til en husholdning (ca. 20 000 kWh) i året og gi ordningen en mer sosial profil.

Samtidig foreslår vi å beholde redusert elavgift.

En omlegging av skattesystemet er likevel det klart beste på lang sikt. Strømstøtteordningen bidrar til å øke behovet for renteøkninger. Det vil ikke vårt skatteforslag gjøre.

Vi i Drammen Venstre oppfordrer regjeringen til å umiddelbart iverksette disse tiltakene, og sikre vanlige og uvanlige folk muligheten til å velge en forutsigbar og rimelig strømregning.

LES OGSÅ: