Klimainnsatsen er satt høyt på dagsorden politisk. Drammen kommune skal gå fra sinke til å bli en ledestjerne på klimaområdet. Men det gjenstår mye arbeid.

Mens kommuner som Oslo, Trondheim og Bergen i mange år metodisk har jobbet med dette fagfeltet, måtte det nye politiske flertallet i Drammen starte prosessen nesten fra start. Kommunen har aldri tidligere hatt konkrete klimamål.

Det vil ta tid før arbeidet vårt gir frukter, vi vet vi ikke har den tiden, men det er umulig å bygge et hus uten å bygge en grunnmur først. Vi er i gang med muringen.

Det første vi gjorde var å sette ambisiøse klimamål i tråd med Parisavtalen, som nå er oppdatert i tråd med Regjeringens oppdaterte mål. Vi har startet arbeidet med å finne ut hvor mye vi slipper ut, og lager et budsjett med kuttplaner for alle sektorer i kommunen. Klimaregnskap og klimabudsjett skal bli en integrert del av hvordan vi jobber i Drammen.

Akkurat som det økonomiske budsjettet legger grunnlag for konkrete beslutninger, vil klimastrategi og klimabudsjett legge føringer for alle politikkområder. Dette arbeidet er ikke noe kommunen hadde kunnskap om i utgangspunktet, så det ble etablert en egen klimavirksomhet for å sikre at kommunen har solid fagkompetanse i arbeidet.

  • Vi etablerte et eget klimautvalg som skal følge arbeidet med klimabudsjett og klimaregnskap fortløpende.
  • Videre har vi igangsatt en plan for utskifting av kommunens kjøretøy til nullutslipp. Vi arbeider med en ambisiøs plan for ladeinfrastruktur for elbiler.
  • Vi har vedtatt at alle nye kommunale bygg skal etableres som plusshus. Det vil si produsere mer strøm enn de selv forbruker. Også ved rehabilitering av bygg skal plusshustandard etterstrebes.
  • Vi har vedtatt at kommunale byggeplasser skal være fossilfrie fra 2020. Administrasjonen ser i disse dager på hvordan tiltaket best skal gjennomføres og målet er at samtlige byggeplasser i Drammen følger en slik standard. Vi har bestilt en sak om bruk av massivtre i kommunal regi.
  • Vi har vedtatt en bedre parkeringsstrategi som sikrer elbiler, og vi ser på mulighetene for å ha dedikerte plasser for bildelingsordninger.
  • Vi har vedtatt ambisjoner om en ny elsykkelordning når dagens ordning går ut på dato. Vi har bestilt en sak for bruk av miljøvennlig biogass. Vi jobber med konkretisering av en svært ambisiøs sykkelplan.

Svært mange av disse vedtakene er under utredning og bearbeiding.

Drammen kommune har skyhøye ambisjoner på klimaområdet, og vi har ambisjoner om å gå foran og vise vei. Vårt mål er å bli Norges grønneste kommune, men når vi starter en halv banerunde bak mange av de andre kommunene i konkurransen er ikke det snaue ambisjoner. Det tar derfor lengre tid enn ønskelig.

Ting må gjøres skikkelig.

Det politiske flertallet har gitt administrasjonen mye arbeid på klimaområdet, vi har styrket staben og vi har satt målene.

Drammen kommune jobber nå med en ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel. Klimamålene vil være en grunnpilar i dette arbeidet. Drammen har ambisjoner om å bli Norges grønneste kommune, der rent vann og ren luft og håndtering av klimaendringer er sentrale momenter. Vi skal ivareta naturmangfoldet og bevare og bruke naturressursene på en mer bærekraftig måte.

Klima skal være en grønn tråd gjennom det meste vi gjør i Drammen kommune og Drammen skal ta sin del av ansvaret for å kutte verdens klimagassutslipp.

Tallene fra FNs klimapanel er skremmende lesing. Men i Drammen møter vi dette med handling og arbeidslyst. Vi gleder oss til å fortsette dette gode arbeidet.

LES OGSÅ: