Norge har en økende utfordring med psykiske helseproblemer blant befolkningen, og da spesielt blant ungdom. Dette krever økt innsats og oppmerksomhet fra myndighetenes side for å sikre individuelle rettigheter og bedre tilbud til personer som sliter med psykiske lidelser.

Det er spesielt viktig å trekke fram behovet for en mer individuell tilnærming i behandlingen av psykiske helseproblemer, der det legges større vekt på den enkeltes behov og ønsker. Videre bør tilbudet av psykologhjelp i primærhelsetjenesten styrkes, og ventetiden for behandling reduseres kraftig.

Les også

Det er også nødvendig å øke tilgjengeligheten av støttetjenester, som for eksempel lavterskeltilbud og brukerstyrte tiltak fra både private og offentlige tilbydere. Dette vil kunne gi personer med psykiske helseproblemer større muligheter til å ta kontroll over sin egen behandling og bedre ivareta sine rettigheter.

Hvordan styrke psykisk helsetjeneste for ungdom?

Konservativt parti vil:

 • Økt tilgjengelighet: Psykisk helsetjeneste bør være lett tilgjengelig og tilpasset unge mennesker. Det er nødvendig med økt åpningstid og mulighet for digitale konsultasjoner.
 • Lavterskeltilbud: Det bør etableres flere lavterskeltilbud som er tilgjengelige for ungdom. Dette kan inkludere chattetjenester, telefonlinjer og drop-in timer på helsestasjoner.
 • Kompetanseheving: Det er viktig at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse til å identifisere og behandle psykiske problemer hos ungdom. Dette kan sikres gjennom økt opplæring og kursing.
 • Forebyggende tiltak: En styrket psykisk helse blant ungdom kan også oppnås gjennom forebyggende tiltak, for eksempel gjennom skoleprogrammer og kampanjer som øker bevisstheten om psykisk helse og reduserer stigma.
 • Konservativt vi ha tilbake disiplin i skolen, hvor læreren er autoriteten i klassen.
 • Konservativt ønsker å åpne for spesialskoler I Norge for elever som utviser særskilte adferdsproblemer. Elever som mobber/utøver vold må flyttes ut av den vanlige skolen, ikke ofrene.
 • Konservativt vil sikre valgfrihet gjennom hjemmeundervisning og private skoler som alternativ der pengene følger eleven.
 • Brukermedvirkning: Ungdom bør ha større innflytelse på hvordan psykisk helsetjeneste tilrettelegges. Dette kan gjøres gjennom brukermedvirkning og involvering i utformingen av tjenestene.
 • Tverrfaglig samarbeid: En tverrfaglig tilnærming til psykisk helsetjeneste kan sikre at ungdom får et helhetlig og koordinert tilbud. Dette kan inkludere samarbeid mellom helsestasjon, fastlege, skolehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.
 • Oppfølging: Det er viktig at ungdom får tilstrekkelig oppfølging etter behandling for å sikre at de ikke faller tilbake i negative tankemønstre og at de får den støtten de trenger for å håndtere eventuelle tilbakefall.
 • Foreldre og familie: Konservativt vil sikre at foreldre/foresatte involveres aktivt for å delta både under forebyggende og løsningsrettede tiltak.

Nyheter fra Drammens Tidende