Saksbehandleren har feilinformert og fremsatt udokumenterte påstander i saken, både i faktaforhold i vurderingen av moren, mener de to ansatte ved Drammen Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP) som har ført klagen i pennen. BUP er en del av BUPA. Klagen er datert 14. november.

LES OGSÅ: Barnet ble revet ut av hendene hennes


– Det bekymrer BUP at vi gjentatte ganger har erfart at saksbehandler har ytret «faglige»/«psykiatriske» vurderinger og konklusjoner som ikke samsvarer med vurderinger fra spesialisthelsetjenesten, og som saksbehandler ikke kan anses å ha faglig kompetanse eller grunnlag for. BUP har, både i telefonsamtaler og i møter med saksbehandler og vedkommendes teamleder, tatt opp sin bekymring, uten at det har ført fram. Det har således vært en klar faglig uenighet mellom BUP og barnevernet i denne saken. BUP har en bekymring for at barnevernets saksbehandling og vurderinger har vært selektive og tendensiøse, skriver de videre, og legger til at det er ekstra bekymringsfullt når saksbehandling og vurderinger har vært selektive og tendensiøse, skriver de videre, og legger til at det er ekstra bekymringsfullt når saksbehandling og vurderinger i neste omgang har dannet grunnlag for å fremme sak om omsorgsovertakelse til Fylkesnemnda.


I klagen bemerker BUP at de vurderer det slik at saksbehandleren har opptrådt konfliktdrivende overfor mor og barn, "hvor fokus på barnets behov og barnets beste i barnets aktuelle omsorgssituasjon ikke kan ses å ha vært førende for vedkommendes beslutninger og handlinger.".

Les også: Stortringsrepresentant kritiserer barnevernet

Ikke første klage

Saksbehandleren er den samme som Drammens Tidende omtalte tidligere i høst. Vedkommende besvarte da selv en advokats klage og anmodning om at han ble byttet ut.
– Det er sterkt beklagelig at saksbehandler selv besvarte brevet, uttalte barnevernleder Sidsel Hager, men ville ikke kommentere advokatens anklager om at saksbehandleren drev et solospill og opptrådte som den reneste solkongen Ludvig XIV.

LES OGSÅ: Et barnevern ute av kontroll

Oppsiktsvekkende

Moren prøvde å få saksbehandleren byttet ut, men fikk nei. Det samme har BUP prøvd flere ganger, men talte også for døve ører. Saksbehandleren og teamleder mente det ikke var grunnlag for noe bytte.
Avdelingssjef Lars Hammer har jobbet ved BUPA i 12 år, og kan ikke huske at BUPA noen gang før har klagd saksbehandling i barnevernet inn for Fylkesmannen.
– Så vidt jeg vet er det første gangen, og det må sies å være spesielt, sier Hammer.
I klagen ber BUPA om at Fylkesmannen gransker saken, men det ligger ikke til fylkesmannens mandat.

Les også: Klem førte til refs fra barnevernet

Bedt om møte

– Vi har ikke mulighet til å vurdere faglig mellom BUPA og barneverntjenesten, og vi har heller ikke mulighet til å granske en enkelt barnevernsansatt, sier seniorrådgiver Ole H. Bals. I svarbrevet til BUPA skriver avdelingsdirektør Anne Cathrine Dahl at siden barnevernansatte ikke er omfattet av noe autorisasjonskrav, er det kommunen selv som må følge opp sine ansatte nøye. Og siden BUPA sendte kopi av klagen til både barneverntjenesten og rådmannen i Drammen, forutsetter hun at «disse forholdene blir tatt hånd om på tilbørlig måte».


Men selv om Fylkesmannen ikke kan granske saken, er det som kommer fram i klagen med i vurderingen av hvorvidt Fylkesmannen setter i gang tilsyn med barneverntjenesten i Drammen.
Et varslingsbrev fra tidligere ansatte, omtalt i Drammens Tidende i november, inngår også i vurderingen.
Men før Fylkesmannen tar noen beslutning, er Drammen kommune innkalt til møte.
Det møtet er i dag.

Barnevernsleder: Saksbehandler er fjernet

Slik svarer barnevernleder Sidsel Hager i Drammen kommune på opplysningene som kommer fram i denne saken:

– Hva er din kommentar til BUPAs klage til fylkesmannen, og anmodningen om gransking av saken?
– Jeg ønsker ikke å gå inn i innholdet i klagen, men generelt kan jeg si at barnevernet kan sitte på annen informasjon enn BUPA. Men vi tar innholdet i klagen på alvor, og har fulgt opp dette. Vi har hatt møter med Drammen BUP og skal ha flere.
 

– Men det er krasse anklager mot saksbehandleren?
– Ja, det er alvorlige anklager. BUP mener saksbehandler har gått ut over sin kompetanse, og det er svært alvorlig. Vi har tett oppfølging av saksbehandler og denne saken, men også en gjennomgang av alle sakene vedkommende har hatt.
 

– Så du opplever at kommunen gjør som fylkesmannen forutsetter, følger opp ansatte nøye og at forholdene blir tatt hånd om på tilbørlig måte lokalt?
– Ja, det gjør jeg. Vi tar dette på største alvor.
 

– Jobber vedkommende som saksbehandler fremdeles?
– Vedkommende har andre arbeidsoppgaver.
 

– Er det på grunn av denne ene saken, eller gjelder det flere saker?
– Det er dessverre avdekket noen flere brudd på saksbehandlerrutiner, men disse er nå håndtert.
 

Moren som ble fratatt barnet har fritatt barnevernet for taushetsplikt. Sidsel Hager ønsker likevel ikke å kommentere saken og kritikken fra fylkesnemnda.


– Jeg går ikke inn i denne enkeltsaken, da barnevernet også skal ta hensyn til barnets personvern. Det er et særlig ansvar som påhviler barneverntjenesten. Når det gjelder fylkesnemnda, fikk barneverntjenesten fullt medhold og ingen kritikk i nemndas behandling av akuttsaken og ved ankebehandlingen. Når omsorgssaken kom opp til behandling i nemnda, noe tid etter akuttbehandlingen, har nemnda kommentert barnevernets håndtering av akuttsaken på annen måte.

Vil se på saken for å lære

Fylkesnemnda mener det var «unødig dramatisk» avhenting. Dette vil heller ikke Hager kommentere.
– Men på generelt grunnlag kan jeg si at når vi noen ganger bruker politibistand ved henting av barn, er det fordi vi mener det er nødvendig ut fra forhistorie og opplysninger i saken. Det kan være både barn, foreldre og barnevernansatte som trenger å ivaretas i en presset eller stressende situasjon.


Det er sjelden barnevernet ikke får medhold i Fylkesnemnda.
– Vi vil gå gjennom dette vedtaket og se på vår håndtering for å lære til fremtidige saker. Barneverntjenesten jobber til barnas beste. Når Fylkesnemnda er uenig med barnevernet, er det viktig kunnskap for oss videre. Det som kommer fram i vedtaket er viktig læring for oss, som vi bruker i utviklingen av barnevernet, sier Hager.
 

Ifølge barnevernslederen er det ikke uvanlig at saksbehandler er tilsynsfører ved samvær etter omsorgsovertakelse.
– Men vi ønsker ikke å fremme en konflikt, og det vil ofte være spenninger mellom foreldre og saksbehandler etter en akuttplassering, så da unngår vi at saksbehandler er tilsynsfører i slike saker. Det ble satt inn en annen tilsynsfører i denne saken.

– Hvis dere unngår saksbehandler som tilsynsfører etter akuttplassering, hvorfor sendte saksbehandleren melding til moren om at han skulle være tilsynsfører?
 

– På vegne av barneverntjenesten beklager jeg sterkt at saksbehandler sendte en slik sms med dette innholdet. Dette skulle ikke skjedd. Straks barneverntjenesten ble kjent med denne sms håndterte vi saken ved å sette inn annen tilsynsfører.


– Er det vanlig å nekte en forelder å ha med seg noen på samvær?
– Nei, foreldre har rett til å ha med seg noen. Jeg beklager sterkt at det ble uttalt her.
 

– Hvorfor har ikke de forholdene som er avdekket nå, og som du sier barnevernet skal ta lærdom av, blitt avdekket underveis – er det systemet som har sviktet eller er det menneskelig svikt?
 

– Saksbehandlere følges opp med saksveiledning i alle saker av sin teamleder. Denne veiledningen skal sikre at barneverntjenestens arbeid skal utføres innenfor lovens krav, innenfor våre saksbehandlingsrutiner og ikke minst på en etisk god måte. I tillegg har vi internkontroll som også skal ivareta kvalitet i arbeidet. Barneverntjenesten har flere fagarenaer, der denne type saker drøftes med ledere og fagansvarlig til stede.

Går gjennom rutiner

Vi vil gjennomgå våre rutiner for å sikre at disse er gode nok. Vi vil også gjennomgå arbeidsmetode i de ulike arenaer vi har for faglige drøftinger. I denne saken er det nok flere faktorer som har bidratt til at den dessverre har fått en slik vinkling og det er beklagelig. Barneverntjenesten har nå tatt grep for å sikre en kvalitativ og god gjennomgang av våre rutiner, og faglige arena slik våre brukere får levert formålstjenlige tjenester. I og med at barnevernloven er en ” skjønnslov” vil det av og til kunne være at tjenester og tiltak som leveres fra barneverntjenesten ikke alltid står i samsvar med brukernes forventninger til hva som skal ytes av tjenester/tiltak. Det barneverntjenesten skal på se er at vi drifter en forsvarlig praksis og kan yte hjelp til de barn og unge som trenger det i bysamfunnet.