I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 stoppes ordningen med investeringstilskudd til å bygge og renovere heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Dette er et smålig kutt som rammer kommuner som nå skal forberede seg til et økt antall eldre som trenger sykehjemsplass.

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet.

Fra neste år må nye sykehjem og omsorgsboliger nå bygges uten tilskudd fra Husbanken. Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger ble innført i 2008, og økt kraftig under Solberg regjeringen.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det SVs Kathy Lie som har ordet. Neste uke skriver Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

Regjeringspartiene har i flere uker sagt at kuttet i investeringstilskuddet skal være midlertidig. Men da Høyre i spørretimen spurte omsorgsminister Ingvild Kjerkol om kommunene og familiene kunne stole på at kuttet kun var et midlertidig, og om hvor lenge dette midlertidige kuttet skulle vare, kunne plutselig ikke helse- og omsorgsministeren si hvorvidt kuttet er midlertidig.

Den kanskje mest grunnleggende utfordringen i velferdsstaten er demografisk. Befolkningen i vestlige land blir stadig eldre. For hver pensjonist blir det færre personer i arbeidsfør alder. Denne demografiske utviklingen bidrar til å øke behovet for sykehjemsplasser i kommunene framover.

Buskerudbenken - Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen, Høyre, fra Drammen går inn for Sandra Bruflot som stortingsrepresentant for Buskerud i fire og en halv måned. Hun vil blant annet jobbe i Helse- og omsorgskomiteen med helseteknologi, helsenæring og kvinnehelse.

Ørmen Johnsen vil levere kronikker til DTs faste «Buskerudbenken».

Ørmen Johnsen har permisjon fra Universitetet i Sørøst-Norge og skal til bake dit for å lede programområdet USN Kultur.

Den lenge omtalte eldrebølgen kommer, med en vesentlig økning i antall nordmenn over 80 år. Tallenes tale er tydelige, det var 164.000 flere nordmenn i aldersgruppen 60–79 år i 2018 sammenlignet med 2008. Vi må planlegge for denne økningen. Selv om de eldre er friskere, aktive og lever lenger er det økende behov for heldøgns tilsyn og pleie for de som ikke kan bo hjemme

Forslaget har en innsparing på én milliard kroner. Jeg stusser over regjeringens prioriteringer.

Regjeringen prioriterer ikke sykehjemsplasser og boliger for mennesker med utviklingshemming, men de prioriterer blant annet flere hundre millioner kroner på å lage fem nye fylkesadministrasjoner.

Les flere innlegg fra Buskerudbenken HER

Ap hadde krass retorikk i opposisjon, de kritiserte Høyre for å gjøre Norge til et kaldere samfunn og gjøre «usosiale kutt». Samtidig kutter de altså nå i støtte til boliger for sykehjem og mennesker med utviklingshemming, det er kutt til matsentraler og kutt til frivillige organisasjoner for å nevne noe. Nå møter de seg selv i døren.

Det har kommet flere sterke reaksjoner på denne innsparingen. Kommunenes Sentralforbund forteller på budsjetthøringen at de mottar henvendelser fra kommuner som hadde planlagt å sette i gang nå. De påpekte at det også er lite fremtidsrettet at det i forslaget til statsbudsjett også er fjernet tilskuddsordningen for heis i Husbanken. Dette bidrar jo ikke til at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig.

Det er mulig kuttet kan bli reversert. Vi får håpe at budsjettpartner SV klarer det. Marian Hussein (SV) i helse- og omsorgskomiteen rister på hodet over kuttforslaget i en reportasje i VG og kaller det dumt og uforståelig. Her er jeg enig med SV.

Følg debatten om nedleggelsesplanene for Fredholt og Gulskogen