Gå til sidens hovedinnhold

Sp vil øke etterspørselen etter norsk mat

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er grunnleggende for et land å være selvforsynt med så mye som mulig av det som er behovet. Spesielt viktig er det å produsere mat. Dette sikrer arbeidsplasser, kulturlandskap og et levende samfunn over hele Norge.

Senterpartiet vil utarbeide en opptrappingsplan, der det skal settes et mål om å øke vår selvforsyning av matvarer fra norsk jordbruk til 50 prosent innen 2026.

Videre vil vi utvikle velferdsordningene for jordbruket, vi må snu en negativ trend og skape nyrekruttering til det viktige yrket en jordbruker er.

Vi vil verne dyrka mark enda bedre for å sikre framtidig matproduksjon. Norge har bare 3 prosent dyrkbart areal, Sverige har 6 prosent og Danmark har 56 prosent. Senterpartiet foreslår et nytt mål om maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrket mark årlig innen 2026.
Tollvernet må sikre en trygg matproduksjon i Norge. EU har skjønt dette, og der er landbrukssektoren den største posten innen deres budsjett. De verner om sin egen matproduksjon, noe de fleste land gjør.

I Norge produserer vi ren og trygg mat. Vi bruker minst antibiotika til dette blant 50 europeiske land. Dette bør vi verdsette mer enn i dag! Men vi lever i et høykostland, og kostnadene til bøndene har økt jevnt de siste årene, og inntektene har ikke fulgt etter. Det er hovedårsaken til at bondeopprøret 2021 har startet.

Vårmatvareberedskap må styrkes vesentlig sammenliknet med i dag. Lagrene i Norge har etter siste krig stadig blitt bygget ned. Nå tenker du kanskje at da kan vi kjøpe det vi trenger? Men verdens situasjon har endret seg de siste 30 årene, ikke minst på grunn av klimaendringene. Det har blitt vanlig med naturkatastrofer, og vi vil bli mer miljøvennlige i vår matproduksjon. EU har vedtatt «European Green Deal», som lovfester at de skal bli klimanøytrale innen år 2050. Dette innebærer bl.a.:

  • En reduksjon på minst 50 prosent i bruk av kjemiske plantemidler.
  • En reduksjon på minst 50 prosent i avrenning av næringsstoffer, herav 20 prosent mindre gjødsel.
  • En reduksjon på 50 prosent i antibiotikasalg til husdyrprodusenter og akvakultur innen 2030.
  • 25 prosent av jordbruksarealene skal være økologisk innen 2030.

Disse endringene vil være viktige for miljøet dersom dette lykkes, men vil samtidig samlet sett trolig føre til redusert matproduksjon. Bøndene i EU har også slitt de seneste årene, med nedlagte bruk og stadig større bruk. I perioden fra 2005 til 2016 gikk om lag 29 prosent av alle gårdsbruk i EU-28 ut av drift. Det har vært store protester fra en allerede presset landbruksnæring. Reduserte avlinger vil føre til at EU-landene vil trenge mer av sine landbruksvarer selv og ha mindre å eksportere.

Senterpartiet vil øke etterspørselen etter norsk mat samtidig som lønnsomheten må bedres. Dette kan bl.a. gjøres gjennom å endre skatter og avgifter. Vi vil ikke innføre CO2 avgift på biologiske prosesser. Vi vil satse mer på lokale spesialprodukter («matskatter») og se på reiselivet i den sammenheng. Innkjøpspolitikken i stat og kommune er også viktig. Sist, men ikke minst må landbruksutdanningen oppdateres og styrkes for å bidra til en økt rekruttering innen næringen. Dette blir viktig også for kommende generasjoner.

Les også

30 tiltak for å trygge barn mot overgrep i ny nasjonal strategi

Les også

Utforkjøring på E18

Skjøt seg inn mot jegerprøven: – Ironisk nok er jeg ikke så glad i smell

Kommentarer til denne saken