Drammens politikere står fremfor store økonomiske prioriteringer 17. juni. Politisk redaktør i Drammens Tidende, Hege Breen Bakken, avsluttet nylig en kommentar om kommende budsjettbehandling med «Bånn appetitt!»

Som politiker gjennom 16 år i tidligere Nedre Eiker, kunne jeg nå ha kommet med mange kritiske tanker om mergevinsten ved sammenslåingen, men velger bare å ytre at Nedre Eiker-politikerne alltid klarte å prioritere oppvekstområdet høyt, også i vanskelige økonomiske tider.

I Nedre Eiker-skolene merkes nå overgangen til ny kommune med store nedskjæringer i budsjettene for skoleåret 2020–2021.

Både nasjonalt og lokalt snakkes det nå svært høyt og varmt om å ta vare på de mest sårbare barna. Både før koronatiden, men spesielt under, og nå etter gjenåpningen av barnehage og skole, ropes det om at de sårbare barna må ivaretas bedre og få det tilbudet de trenger. Både kunnskapsminister og barneminister påpeker dette, så vel som vår egen rådmann gjennom vår kommunalsjef på oppvekstområdet.

Etter A følger B. Det forebyggende tverrfaglige arbeidet og folkehelsearbeidet er også vedtatt førende for Drammen kommune. Da må det også få praktiske følger.

Forslagene fra rådmannen om å spare inn de tre sosialfaglige stillingene vi har på barnetrinnet i Nedre Eiker–skolene, og å redusere bemanningen på SFO, blir derfor helt umusikalsk dersom de mest sårbare barna skal ivaretas.

Et lite historisk tilbakeblikk. Allerede i 2008 lanserte politikerne i Drammen hvordan de skulle få landets beste skole. Ansettelse av sosialfaglige stillinger på alle skolene i Drammen var sentralt hvis man skulle nå målet. Nedre Eiker har hatt slike stillinger i over 20 år. Det var en økonomisk prioritetskamp for å få dette fagområdet inn, men det ble etter hvert oppnådd en tverrpolitisk enighet om å beholde disse ikke–lovpålagte stillingene. Nettopp fordi merverdien av dem for barna selv, foresatte, lærere og skoleledelse opplevdes som så verdifulle.

Det snakkes også høyt og varmt administrativt og politisk om viktigheten av å få tverrfaglig kompetanse inn i skolen. Det har vært, og er fremdeles, en kamp om å ivareta normen for helsesykepleiere.

Det er mange områder som skal harmoniseres i nye Drammen. Dette vet vi vil ta noe tid. Politikerne i kommunestyret i Drammen bør derfor fatte vedtak om å harmonisere for innføring av sosialfaglige medarbeidere i hele drammensskolen så snart økonomien tillater det. Hvis ikke skyller de barnet ut med badevannet, og rammer de mest sårbare barna ved å fjerne kvalitetsforbedringen vi har oppnådd i Nedre Eiker-skolene.

Det er også en svært dårlig idé av rådmannen å fjerne bemanningsnormen i SFO dersom man ønsker å ivareta de mest sårbare barna, barna med funksjonshemning og/eller atferdsforstyrrelser. Senkes voksentettheten ytterligere, og fjernes ledelsesressurs til fagansvarlig her, vil det få konsekvenser for tilbudet alle barna får, men mest de sårbare.

Jeg vet det gir «Bånn appetitt» å prioritere i vanskelige nedskjæringsprosesser, men det er politikere valgt til å gjøre. Jeg ber derfor om at politikerne i disse tøffe tidene ser på mulighetene for å redusere i ressursbruken på administrativt og politisk øverste nivåer.

Innbyggerne ble lovet av rådmannen at grasrotnivået skulle beholdes/styrkes. Dersom skoleledere, lærere, fagansvarlige og pedagogiske medarbeidere skal kunne ivareta de mest sårbare barna, må de få beholde ressursene de har og trenger.

Å sørge for barnas beste vil gi «Bon Apetite» og ikke «Bånn Appetitt», – også etter 17. juni.