El- sparkesykler er veldig i trenden for tiden. Noen jubler, andre fortviler.

Det har vært mye fokus på at synshemmede utsettes for farer fra brukere av en slik sparkesykkel. Flere er blitt kjørt på – opptil flere ganger, og andre har snublet i en slik sykkel, da de ofte bare slenges og settes fra seg hvor som helst.

Det forventes mange Elsparkesykler i tiden fremover, og Norges Blindeforbund Buskerud er bekymret for at antall uhell og ulykker vil øke i takt med antall sykler.

LES OGSÅ:

Regler for kjøring med elsparkesykkel

  • Elsparkesykler er per definisjon det samme som en vanlig trøsykkel.

  • For alle sparkesykler, med eller uten motor, gjelder regelen: Kjører du på sparkesykkelen, regnes du som kjørende. Triller du den ved siden av deg, regnes du som gående. Akkurat som for bruk av en vanlig tråsykkel.

  • Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart, står det i trafikkloven §18 nr. 3.

  • Fartsbegrensningene for «syklende» eller «sparkesyklende» gjelder også for ferdsel i gågater, på gatetun og så videre.

  • «Aktsomhetsparagrafen» i Vegtrafikkloven sier: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

  • Det er ingen aldersgrense for bruk.

  • Det er ikke påbud om hjelm, på lik linje med sykkel.

  • Trafikkreglene § 9 nr. 2: Kjørende som krysser gangveg eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.

  • Trafikkreglene § 18 nr. 4: Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.

  • Det er ikke lov å kjøre en elektrisk sparkesykkel i utmark. Da defineres ikke sparkesykkelen som sykkel lengre - men som motorvogn.

Brukerne må vise hensyn når de ferdes, men like viktig er det at de tenker over hvor de setter fra seg sykkelen.

På vei til Drammen stasjon ble det nettopp observert to Elsparkesykler som sto ganske tett inntil en ledelinje. Ledelinjene skal ha god klaring på begges sider, men utfordringene er ofte at mange ikke er klar over hva ledelinjer er. Norges Blindeforbund Buskerud oppfordrer alle Elsparkesyklister til å ferdes og parkere med omhu og ta hensyn.

LES OGSÅ: Elsparkesyklene har ankommet Drammen: – Dersom det blir populært vil vi sette ut flere over tid