Eivind Knudsen tar opp en spennende og aktuell debatt som har engasjert kulturlivet i Drammen i mange år i sitt innlegg om Drammen Scener. Denne diskusjonen vil vi gjerne delta i.

Aller først. Vi sentrumspartier har nok ikke et like dogmatisk forhold som Knudsen til hvilken selskapsform som er best for å styre en gitt offentlig virksomhet. Det viktigste er tjenesten som skal leveres. For å lykkes med dette er det to ting som gjelder: Bra folk involvert, og gode strategier og handlingsplaner. Begge deler er mulig å få til i både et kommunalt eid AS eller innenfor kommuneorganisasjonen.

Det vi derimot mener det er viktig å se på, er hvilke utfordringer som er knyttet til dagens diskusjon om Drammen Scener, og hvordan vi kan løse dem.

Våre to kulturhus Drammens Teater og Union Scene, som i dag er underlagt dette selskapet bør, veldig forenklet, drive med og lykkes med tre hovedoppgaver:

  • Programmering av et aktuelt og spennende kulturtilbud til glede for kommunens befolkning.
  • Utleie av scener og visningsrom til lokale kulturaktører på en profesjonell måte og innenfor vilkår som møter kulturlivets betalingsevne.
  • Styrke Drammen som kurs- og konferansekommune.

En av disse oppgavene er en vedvarende kilde til frustrasjon i kulturlivet, og det er utleie til lokale aktører. Dette er noe som alle partier nok ser et behov for å finne løsninger på.

Slik vi ser det er det tre måter å løse dette på, uten å omstrukturere selskapsformen. En god, en ok og en ganske dårlig.

Den dårligste løsningen, slik vi ser det, er å kreve at selskapet setter ned leieprisene til lokale aktører, uten at vi samtidig tilfører selskapet mer penger. For å klare dette vil selskapet nødvendigvis måtte øke sine øvrige inntekter eller redusere kostnader. Det siste kan de teoretisk gjøre gjennom å risikere mindre penger på egenprogrammering – men dette vil jo da stride mot et annet hovedoppdrag.

For å øke inntekter vil selskapet derimot måtte fokusere mer på utleie til større aktører. Og ja; på mindre attraktive tidspunkt for kulturarrangementer (ukedager, dagtid) skal og bør selskapet gjøre nettopp dette; legge til rette for utleie til kurs- og konferanseformål, i tråd med vedtatt målsetting. Dette vil på sikt kunne øke egeninntjeningen til selskapet en hel del, men trolig ikke nok til å subsidiere leieprisene for lokale aktører alene ned til et nivå alle ønsker seg.

For å klare dette vil selskapet nemlig også måtte prioritere utleie til store, kommersielle aktører som kan betale dyrt for å leie husene til kick-offs, events, julebord og lignende. Dette innebærer å låse lukrative datoer (helg, kveldstid) til formål som hindrer programmering av kultur og medfører stengte dører for innbyggerne. På sikt vil dette gjøre Drammens Teater og Union Scene til offentlig påkostede eventhaller for privat næringsliv. Denne triste utviklingen har dessverre skjedd med flotte offentlige kulturhus mange steder i Norge som har hatt for dårlig eierstyring. Vi mener dette ikke er en farbar vei for våre kommunale kulturhus.

Den OK løsningen er å senke resultatkravet til Drammen Scener ved å tilføre selskapet større midler gjennom underskuddsgaranti eller tilskudd, slik at selskapet kan subsidiere lavere leiepriser uten å redusere egenprogrammering eller stenge dørene til fordel for lukket aktivitet. Dette forutsetter at kommunestyret ønsker å finne penger til dette i en tid med trangt handlingsrom.

Men den aller beste løsningen er å opprette en søkbar pott for husleiestøtte, slik vi registrerer med glede at rådmannen foreslår i saken om nye søkbare tilskudd til kulturformål som skal behandles i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 21. april. (https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460147/sak/100202197)

Dette vil gi det lokale kulturlivet betalingsevne til å møte prisene Drammen Scener må kreve for å få dagens regnskap til å balansere uten å gjøre de uønskede grepene nevnt over.

Selv om dette og forrige løsning netto er samme grep, så gir imidlertid dette alternativet en særlig positive bieffekt. Ved å sende mer penger ut i omløp gir vi det lokale kulturlivet muligheten til å betale hva det faktisk koster å leie ut våre kulturhus.

En reell utfordring i kulturlivet har i mange år vært at man sliter med å verdisette hva det faktisk koster å lage kultur ut til forbruker. For å snu på dette bør hele verdikjeden venne seg til å betale det tjenestene faktisk koster. Å bidra til dette tror vi er god kulturpolitikk. Å subsidiere priser til et kunstig lavt nivå er derimot med på å bidra til en devaluering av verdien på kultur som vi tror er en bjørnetjeneste til feltet.

Dette fordrer naturligvis at vi i kommunestyret vil prioritere å styrke disse pottene. Den nye foreslåtte innretningen av støtteordningene gir oss muligheten til å gjøre dette, hvis vi vil, når vi skal lage nye budsjetter.

Vi mener denne tilnærmingen er en mer fruktbar inngangsport til å løse disse utfordringene enn å stirre seg blind på selskapsform. Vi inviterer alle partier inn i denne diskusjonen for å finne gode løsninger.

Debatten om Drammen Scener:

Les også

Nei, Eivind Knudsen. Drammen Scener er mer opptatt sine ansatte enn av profitt

Les også

Ap-Knudsen med ideologisk korstog mot Drammen Scener