LILESTRØM: Tho­mas Leh­ne Ol­sen av­gjor­de tre­nings­kam­pen mot Lil­le­strøm kort tid før slutt. Et­ter kam­pen var over var det der­imot den fem­ten år gam­le midt­ba­ne­spil­le­ren Mar­tin Øde­gaard de fles­te var in­ter­es­sert i å pra­te med.

Øde­gaard kom på ba­nen et­ter pau­se, og bruk­te ikke man­ge mi­nut­te­ne på å vise hvor­for en rek­ke eu­ro­pe­is­ke klub­ber har vært in­ter­es­sert i ham. Selv var fem­ten­årin­gen gan­ske for­nøyd et­ter sin and­re tre­nings­kamp for A-la­get.

- Prøvde å vise meg

– Jeg føl­te det gikk greit. Jeg prøv­de å vise meg, og å søke bal­len hele ti­den. Jeg mis­set et par gan­ger, men el­lers var det greit, sier Øde­gard.

Selv om Strøms­god­set pe­rio­de­vis i den and­re om­gan­gen ikke hang helt sam­men, vis­te han prov på svært gode tek­nis­ke fer­dig­he­ter og godt over­blikk ved fle­re an­led­nin­ger.

– Jeg har all­tid vært en spil­ler som li­ker å ha bal­len i bei­na, og har selv­til­li­ten til å ha det, sier Øde­gaard.

At midt­ba­ne­spil­le­ren har både fer­dig­he­ter og selv­til­lit til å bru­ke bal­len for­nuf­tig er også tre­ner Ron­ny Dei­la full­sten­dig klar over.

– Med bal­len så er han helt fan­tas­tisk, sier Dei­la.

LES OGSÅ: Blir i SIF - skal trene med MIF

Blir i Strøms­god­set

Det har også blitt klart at fem­ten­årin­gen blir væ­ren­de i Strøms­god­set, hvor han flyt­tes opp i A-stal­len. Et­ter­som han går på sko­le, og ikke har mu­lig­he­ten til å del­ta på alle tre­nings­øk­te­ne til God­set på dag­tid, skal han nå tre­ne med Mjøn­da­len to gan­ger i uken.

– Det er dei­lig at man har blitt enig. Nå er det bare å tre­ne godt, og se hvor­dan ut­vik­lin­gen min blir, sier ho­ved­per­so­nen selv.

Fa­ren Hans Erik Øde­gaard, som også er as­si­stent­tre­ner i Mjøn­da­len er for­nøyd med hvor­dan si­tua­sjo­nen har blitt løst.

– Det­te er me­get po­si­tivt for Mar­tin. Det er flott at han får best mu­lig tre­nings­hver­dag og sam­ti­dig iva­re­tar sko­le­ar­bei­det. Vi har fun­net en løs­ning som alle par­ter er for­nøyd med, sier far Øde­gaard, som nå får mu­lig­he­ten til å tre­ne sin egen sønn.

LES OGSÅ: SIF-talenter tatt ut til landslagsoppdrag

– Hyg­ge­lig av Mjøn­da­len

Midt­ba­ne­spil­le­ren blir reg­net for å være blant de stør­ste ta­len­te­ne i sin års­klas­se, og er øns­ket av en rek­ke eu­ro­pe­is­ke stor­klub­ber.

– Vi har hele ti­den vært opp­tatt av å gi Mar­tin best mu­lig tre­nings­hver­dag. Nå har vi kom­met fram til en løs­ning, og det er hyg­ge­lig gjort av Mjøn­da­len, sier sports­sjef Jo­stein Flo.

LES OGSÅ: Storklubber kjemper om Godset-talent