Det foreligger et arealinnspill til Drammen kommune om å etablere et pukkverk i åsen sør for Knive og nordøst for Lindum på Åskollen. Området ligger ved innfallsporten til det meget populære friluftsområdet Røysjømarka.

Et dagbrudd i form av pukkverk i dette området blir neppe et vakkert syn, verken fra nærområdet, fra Skoger eller fra den andre siden av fjorden. Området det er snakk om, er på hele 250 mål, like stort som det godt synlige Lierskogen Pukkverk. Men den verste opplevelsen vil bli støy og støv som vil påvirke livskvaliteten for innbyggerne i kommunedel 9.

Det ligger et hundretalls nyere boliger ved Kniveåsen, og Åskollen har nærmere 7.000 innbyggere. Et lønnsomt pukkverk bygges ikke som et prosjekt, men for full drift de neste > 50 år.

Er det akseptabelt å etablere et pukkverk, som med støy og støv vil ha en direkte forringende innvirkning på livskvaliteten til svært mange mennesker i kommunedel 9?

Er det akseptabelt å i det hele tatt utrede muligheten for å plassere et av Norges største pukkverk tett innpå etablerte boområder?

Forslagsstiller har utelatt det sentrale kartet i sitt arealinnspill, kartet som viser vedtatte kommunedelplaner om hvor den nye Svelvikveien skal bygges. Korridoren for ny Svelvikvei er planlagt å ligge nettopp i dette området, og kan vanskelig ses å være forenlig med pukkverksdrift. I så fall bør vel veien reguleres og bygges før et eventuelt pukkverk kan planlegges.

Ny Svelvikvei er både savnet og ønsket. Tunnelarbeidet vil skje inne i fjellet og vil skape store mengder steinmasser i nøyaktig samme kvalitet som pukkverket ønsker å produsere. Steinmassene benyttes til grus og pukk som Drammen kommune har et stort behov for i årene som kommer.

Byer har alltid et behov for stein og pukk til utvikling og vedlikehold. Drammen tok ut steinmasser i Bragernesåsen, og en kreativ byingeniør fant ut at tunnelen i fjellet kunne formes som en spiral. Dermed fikk byen både steinmasser og en turistattraksjon som satte Drammen på kartet.

Om ikke tunnelen til ny Svelvikvei blir en attraksjon, så kan vi i hvert fall få et resultat som løser to utfordringer samtidig. Ny vei og rikelig med tiltrengte steinmasser.

Det er et løpende behov for direkte utnyttelse av steinmasser, og det tas ut anselige mengder tunnelmasse på mange ulike prosjekter, både i drammensområdet og på det sentrale Østlandet. Massene må kunne gjøres tilgjengelig for umiddelbar bruk, i stedet for å deponeres i naturen på land eller i fjorden.

Drammen er ikke selvforsynt med råstoff til bygging, eksempelvis steinmasser. Derfor vil det også være riktig å finne arealer for lagring og foredling av masser til gjenbruk, eksempelvis ved Juvet Pukkverk i Svelvik. Gjenbruk er miljøriktig, og vi bør i størst mulig grad gjenbruke masser i stedet for å åpne for nye masseuttak.

At rådmannen i Drammen kommune nå anbefaler politikerne å gå videre med planene om etablering av et pukkverk i et tettbebygd boligstrøk, virket smått utrolig. En etablering av et av landets største pukkverk, i direkte tilknytning til eksisterende og fremtidige boliger på Åskollen, i Skoger øst og på Nesbygda, vil i svært stor grad ha en negativ innvirkning på lokalbefolkningens nærmiljø og livskvalitet. Dette må stoppes allerede når politikerne møtes til politisk verksted 26. april, der strategisk næringsplan, klimaplanen og arealplanen sees i sammenheng.

Vår oppfordring til Drammens politikere er enkel. Vern om boområdene på Åskollen, i Skoger øst og på Nesbygda.

Stopp planene om etablering av pukkverk i tett tilknytning til etablerte boligområder nå!