35 prosent av norske studenter mener de sliter alvorlig psykisk. Det står bedre til med den fysiske helsa, viser årets helse- og trivselsundersøkelse.

35 prosent er en nedgang fra 2021-undersøkelsen der hele 45 prosent oppga å ha alvorlige psykiske plager. Samtidig er trenden jevnt over at andelen øker: I 2010 oppga kun 18 prosent av studentene at de hadde slike plager, skriver de involverte studentsamskipnadene i Studentens helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Det er fortsatt klart flere kvinnelige studenter enn mannlige som mener at de sliter psykisk. Det er noe flere yngre enn eldre studenter som sliter. Hele 22 prosent av studentene svarer i undersøkelsen at de har hatt selvmordstanker, og om lag like mange har hatt tanker om å skade seg selv.

– Vi ser økende forskjeller mellom studentene. Majoriteten av studentene har det fortsatt bra, men vi ser et større skille til de som ikke har det bra, sier undersøkelsesleder Kari-Jussie Lønning i en pressemelding.

Studentledere reagerer

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Marie Godal Dam, skriver i en epost til NTB at de forventer at alle med et ansvar for studentenes helse går sammen for å snu trenden.

Marcus Steen Nitschke, som er studentleder i Tekna, skriver i sin melding at Sviktende psykisk helse hos studenter er et samfunnsproblem vi må ta på alvor.

Han påpeker at fire av ti studenter oppgir at de har få eller ingen venner.

– Vi tror studentfrivillighet er en nøkkel for å løse dette problemet. Studentengasjementet har blitt sterkt svekket gjennom pandemien, og lærestedene må nå komme på banen med en plan for å legge bedre til rette for studentfrivilligheten slik at flere engasjerer seg i studentaktiviteter, sier Steen Nitschke.

God fysisk helse

Andelen som rapporterer om dårlig eller svært dårlig livskvalitet, har økt kraftig, samtidig som også andelen som melder om god livskvalitet, har økt noe de siste årene.

– Jeg er dessverre ikke overrasket, men jeg blir lei meg og synes det er frustrerende. Studentenes psykiske helse har de siste tolv årene bare har gått i feil retning. Det viser at vi fremdeles mangler treffsikre tiltak som har reell effekt, sier NSO-leder Dam.

Når det gjelder den fysiske helsa, er situasjonen mye bedre: 74 prosent av studentene oppgir at de har god eller svært god helse, og tre firedeler trener to til tre ganger i uka eller mer.

Årets undersøkelse viser tross dette at andelen studenter som har overvekt/fedme – 37 prosent – øker.

45 prosent av kvinnene og 23 prosent av de mannlige melder at de har hatt mye eller svært mye helseplager.

Lover penger til tilleggsundersøkelse

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier han er glad for at det er en bedring fra fjorårets undersøkelse som ble gjort under pandemien. Likevel understreker han at problemene med psykisk helse blant studenter må tas på alvor.

– Vi ser at det er alvorlige og til dels oppsiktsvekkende tall på spesielt psykisk syke. Dette er viktig informasjon for oss i det videre arbeidet og noe vi tar på alvor, skriver Borten Moe (Sp) i en epost til NTB.

Han lover å bevilge mer penger til å grave mer i tallene fra undersøkelsen.

– For å finne ut mer av hva det faktisk betyr, har vi gitt penger til en tilleggsundersøkelse som skal bore mer i tallene på alvorlige psykiske plager, sier han.

Han understreker at studietiden likevel er en periode med mange endringer i livet, og at man ikke alltid kan vente seg full mestringsfølelse fra dag én.

60.000 studenter

SHoT utføres av samskipnadene Sammen (Bergen), SiT (Trondheim) og SiO (Oslo) og er den største undersøkelsen om studenters helse og trivsel i Norge.

Den gjennomføres i februar-april av Folkehelseinstituttet, og nær 60.000 studenter har svart på den i år.

Tre av fire studenter sier de er fornøyde med studiestedet, og 86 prosent svarer at de har blitt godt tatt imot på studieprogrammet sitt.

SHoT gjennomføres hvert fjerde år, men det var også en tilleggsundersøkelse i 2021 i forbindelse med koronapandemien.

(©NTB)