Stor takk til de unge som har inspirert oss som jobber med byliv og byutvikling i Drammen

Av
DEL

KronikkDette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.I løpet av høsten har en rekke innlegg om byliv og byutvikling i Drammen stått på trykk i Drammens Tidene, ført i pennen av ungdommer og unge voksne.

Som voksen i 30-åra selv, med fagbakgrunn som sosiolog, har det vært spesielt interessant og inspirerende å lese disse. Innleggene har bragt til torgs et bredt spekter av temaer, innspill og forslag med det til felles at de er sett gjennom unges og unge voksnes øyne.

Det første som har slått meg er at unge er opptatt av sosiale møteplasser, aktivitet og tilbud som retter seg mot nettopp dem. Flere av innleggene peker på ulike vis ut et underskudd av møteplasser for aldersgruppen fra litt under 18 år til litt over.

Forslagene er mange. Fra etablering av stupetårn og utbedring av badeplasser, til shoppingmuligheter, spise- og utesteder og idrettsanlegg. Sosiale møteplasser er viktig for alle, det har vi fått en skikkelig påminnelse om under pandemien.

Det er ikke én aktør alene som sitter med denne ballen, men både næringslivet, frivillige og vi i kommunen må hver for oss og sammen jobbe med å skape arenaer og gode steder for aktivitet og sosiale møter.

Det andre som har slått meg er at unge er opptatt av å sette Drammen på kartet. Med utgangspunkt i historisk identitet og naturgitte kvaliteter, inngår Drammen i en større sammenheng. Det må vi gjøre mer ut av. Det å bygge på den naturen og historien som byområdet og hele kommunen har, vil gjøre Drammen attraktiv. Både for besøkende og nye innbyggere.

Vi både kan og bør utvikle mulighetene som gjør Drammen interessant som besøksmål og ikke minst sted å flytte til.

Ungdommene har et tydelig framtidsperspektiv i sine innlegg, og er opptatt av både mulighetene for utdanning og mulighetene for å kunne leve bærekraftig i Drammen. Universitetet i Sør-Øst Norge har med dette fått innspill om å satse på studieretninger i Drammen som er populære, både juss og medisin blir trukket fram.

Politikerne har lagt FNs bærekraftsmål til grunn for planleggingen i kommunen, et godt utgangspunkt for å jobbe med hvordan innbyggere skal kunne leve bærekraftig. Det er et pågående politisk arbeid å se hvordan dette skal følges opp med lokale mål i kommunens planer, og med konkrete tiltak i tiden framover.

De unge voksne som har bidratt med innlegg har også stor bredde i sine perspektiver. Flere av innleggene tar opp behovet for å gjøre det lettere å bruke egne bein som transportmiddel. Konkret handler dette om å se på ferdselsårene for myke trafikanter, men også hvordan tilbud og tjenester lokaliseres på en sånn måte at de kan nås til fots eller på sykkel.

I Drammen har det vært jobbet med dette temaet over lang tid. Arbeidet er også tydelig adressert gjennom blant annet Buskerudby-samarbeidet. Målet er å endre reisemønsteret, vi skal gå og sykle mer. Her har vi fortsatt mange konkrete oppgaver å ta tak i.

Identitet i by- og stedsutviklingsarbeidet blir også tatt opp av flere. Her er det ulike synspunkter på hva som har vært vellykket og ikke, men en fellesnevner synes å være at det er viktig å holde balansen mellom eksisterende stedsidentitet og etablering av ny identitet.

Innbyggerne i de enkelte lokalmiljøene peker seg ut som en nøkkel. I kommunen jobber vi nå med Drammensmodellen, der medvirkning fra innbyggerne og stedsutvikling med utgangspunkt i områdets unike kvaliteter står sentralt. Dette er høyt på dagsorden i den nye kommunen, og vil prege arbeidet med by- og stedsutvikling i alle kommunedelene den kommende tiden.

Innleggene løfter også fram ulike trender innen moderne byutvikling, og de fleste av disse temaene jobbes det med i Drammen på en eller annen måte. Spesielt hyggelig er det å kunne bekrefte at nettopp utvikling av Drammensmodellen er trukket fram av DOGA (Design og arkitektur Norge) som eksempel på god praksis når det gjelder å ha innbyggerne i sentrum. Dette i tilknytning til Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

En stor takk til Drammens Tidende som løfter fram unge meninger, og en enda større takk til alle som så langt har bidratt med gode innlegg.

Deres perspektiver, refleksjoner og innspill er til inspirasjon for alle oss som jobber med byliv og byutvikling i Drammen. Selv tar jeg med meg at vi skal være oppmerksomme på unge stemmer i by- og stedsutviklingsarbeidet også i tiden framover.

Les alle leserinnleggene her.

Les også:


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken