Ensomhet og utenforskap kan være en konsekvens av vedvarende lavinntekt. Stadig flere barn og unge føler dette på kroppen fordi foreldrene har dårlig økonomi.

I 2008 etablerte Kirkens Bymisjon «Friminuttet». Gjennom mestring, kreativitet og fellesskap vil vi gi barna styrke og kunnskap til å håndtere utfordringer i livet. Mange barn i Drammen opplever sosial eksklusjon – det å ha dårlig økonomi i et rikt land kan oppleves som vanskelig. Friminuttet arbeider for å redusere og motvirke sosial arv, som mange barn i lavinntektsfamilier bærer med seg hele livet.

Vi etterstreber å gi barna et «friminutt» fra hverdagens utfordringer – alle barn trenger et godt utgangspunkt, slik at de får trygge rammer og dermed takler ungdomstiden og voksenlivet bedre.

Motvirke fattigdom i kommuner

Bufdir har nylig fordelt ca. 297 millioner kroner til tiltak for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke fattigdom blant barn og ungdom. Flere unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie, – og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det er et økende behov. I år var det flere kommuner som søkte om tilskudd og dermed må totalen deles på flere. Ti kommuner har fått innvilget mer støtte, det er kommuner med utfordringer.

På listen står Drammen hvor barnefattigdommen er stigende og behovet er stort. Derfor er forebyggende arbeid noe av det viktigste man kan gjøre for å løse problemet.

Les også

Drammensjente skal ha blitt kidnappet: – Han tok tak i meg, tvang meg inn i bilen, låste bildøren og kjørte mot Malmö

LES OGSÅ:

3.725.200 kroner ikke nok

Kirkens Bymisjon får en høy andel av beløpet i Drammen og det er vi veldig takknemlige for. Vårt arbeid er i tillegg til det offentlige og er ikke en lovpålagt tjeneste, men vi ser at behovet i Drammen er stort. Totalt for Drammen ble det søkt om kr  6.802.800,- fra forskjellige organisasjoner, det ble innvilget kr  3.725.200,- det er til god hjelp, men det lindrer bare for en periode. Det er ikke nok til å ta tak i det økende problemet.

Friminuttet har pågang fra ulike instanser, mange barn har behov for tilbudet og vi har ventelister. Friminuttet tilbyr aktivitet for 130 barn, noen fast etter skoletid fram til de blir kjørt hjem kl. 19.00 og andre er med på aktivitet i helger eller ferier. 

Vi er i dialog med sosiallærere og kontaktlærere ved ulike skoler, BUPA og PPT gjennom ansvarsgruppemøter for å gi et utfyllende tilbud til barna og deres familier. Dagens tilbud ønsker vi å opprettholde, men utfordringen omkring midler gjør det krevende.

Flere vokser opp i lavinntektsfamilier.  Ifølge SSB ved utløpet av 2017 var det nærmere 106.000 barn under 18 i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Etter 2011 har andelen barn i lavinntektshusholdninger økt hvert år, og økningen i 2017 betyr at det på disse seks årene har blitt over 30.000 flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt.

Det medfører at mange barn og unge ikke har muligheter for å delta sosialt på lik linje med resten av samfunnet. Ungdommen selv sier at det verste med en vedvarende dårlig økonomi er den manglende muligheten til deltakelse på lik linje med andre.

LES OGSÅ:

Forebygger utenforskap

Friminuttet og Skattkammeret er to av Kirkens Bymisjons tiltak i Drammen som forebygger utenforskap og inkluderer lavinntektsfamilier. Avdelinger uten inntekt, men som er av stor betydning for barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Driften av f.eks. Friminuttet ligger på ca. kr 4,4 millioner pr. år. Drammen har et høyt antall av barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, allikevel får vi et lavere tilskudd enn totalt i 2018. I tillegg har vi over flere år opplevd det som en betydelig utfordring. Det kan skyldes flere ting, da som nye prioriteringer i regelverket, økt konkurranse om midlene og muligens en manglende anerkjennelse av forebyggende arbeid. Det er ikke positivt at det er en økt konkurranse om tilskuddsordningen, det betyr bare at behovet er mye større enn vi tror.  

Ensomhet og opplevelse av utenforskap kan være en konsekvens av dårlig økonomi. Ungdom fra lavere sosiale lag mangler i større grad fortrolige venner enn andre og er også mer utsatt for mobbing.

Les også

For seint å gi råd til ungdommen når de er 16

LES OGSÅ:

Fullfører ikke videregående skole

Norge er et land der forskjellene øker og de store byene er mest utsatt. Det må gjøres mer for å bedre levekårene i lavinntektsfamiliene. Det er ofte de samme familiene hvor barna ikke fullfører videregående skole. Aftenposten hadde nylig en artikkel som «Kommunesektorens organisasjon – KS» hadde laget om «utenfor-kalkulator.» Ei ung jente på 19 år hadde ikke fullført videregående skole og for første gang er det regnet på kostnadene ved at hun og mange andre faller utenfor. Kalkulatoren viste kostnaden ved ulike former for utenforskap og dermed også gevinsten for samfunnet ved å forebygge. I 2017 var det totalt 485.352 personer som ikke hadde eller fullførte videregående skole. For disse går det offentlige budsjettet i et stort underskudd. Dette er kostnader som kunne vært kraftig redusert hvis politikere hadde verdsatt posten forebyggende i samme takt som behovet øker i Drammen.

Friminuttet er et gratis tiltak for de barn som har behov for å være der, i hovedsak finansieres dette av innsamlede midler og samarbeidsavtaler Kirkens Bymisjon i Drammen har med næringslivet i byen. Et langsiktig forebyggende arbeid for barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økonomisk utfordrende. Tar vi utfordringene på alvor? Klarer vi å forebygge vedvarende lavinntekt?

Les også

Så likt, men likevel så forskjellig

LES OGSÅ: