Gå til sidens hovedinnhold

Styrket rettssikkerhet for barnet i barnevernsaker

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I juni vedtar Stortinget en ny barnevernlov. Gjeldene lov er snart 30 år gammel, og Norge har behov for en lov som er mer tilpasset det samfunnet vi lever i. Rapporter har kommer med sterk kritikk av barnevernet og barns rettsikkerhet. Norge har fått dommer mot oss i den Europeiske Menneskerettighetsdomstol. Ankepunktet har vært at retten til familieliv ikke har vært oppfylt for barn staten har hatt omsorgen for.

Det overordnede målet i en ny lov er at alle handlinger og avgjørelser som angår barn skal være til barnets beste. Rettsikkerheten til barn og foreldre er styrket i loven. Det lovfestes at barn har rett til omsorg, beskyttelse og familieliv. Barnet skal medvirke i alle avgjørelser om seg selv, barnet skal lyttes til og har rett til å uttale seg uten at forelde er tilstede.

Loven gir kommunen en større rolle i barnevernet. Kommunene skal jobbe forebyggende i barnevernstjenesten og bruke ressurser fra alle relevante etater i arbeidet. Det skal jobbes tverrfaglig, og barnas nettverk og familie skal involveres.

Buskerudbenken - Kristin Ørmen Johnsen

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre.

Kommende uke er det Jon Helgheim fra Frp som har ordet.

Høyre har ivret for at kommunene blir pålagt å ha en årlig tilstandsrapport til politikerne om barnevernstjenesten. Det er nå en lov. Vi mener politikererne må vite hva som skjer i barnevernet og prioritere tiltak og ressurser.

Rådmann i Drammen la i fjor frem et forslag om styrking, tettere oppfølging og ledelse av det forebyggende arbeidet i barnevernet i Strømsø og Fjell bydel. Dette tiltaket og forslaget var helt i tråd med hva kommunene nå skal jobbe med.

Dette spennende prosjektet ble stemt ned av Arbeiderpartiet. Et av hovedargumentene var at dette ikke var mulig etter gjeldende lov. For å få til dette etter loven måtte kommunens barnevern deles i to. Det måtte opprettes en fullverdig barnevernstjeneste i Strømsø og Fjell med en egen barnevernsleder, og en fullverdig tjeneste med egen barnevernsleder for kommunen ellers.

Mer fra Kristin Ørmen Johnsen:

Les også

Avkriminalisering av narkotika betyr ikke fri flyt, men det vil redde liv

Loven er nå endret. I ny lov stadfestes det at det er av overordnet betydning at kommuneledelsens, rådmannen i Drammen, som har ansvar for at tjenesten utføres etter barnevernlovens intensjon. Ikke ledelsen for barnevernet. Man trenger ikke å opprette to tjenester i kommunen for å få til prosjektet.

Drammen har en ny sjanse, ingen unnskyldninger ligger i lovverket. Jeg håer de griper den.

Den viktigste ressursen i barnevernet er alle som jobber i tjenestene. De har viktige og krevende jobber. De tar vare på noen av de mest sårbare i samfunnet. Det er gitt midler i flere statsbudsjetter til kompetanseheving i barnevernet.

Høyre mener økt kompetanse vil gi økt kvalitet i barnevernet. Vi mener det er viktig å lovfeste krav til masterfaglig utdanning eller annen relevant mastergradsutdanning for ansatte i det kommunale barnevern og institusjonsbarnevernet for institusjonsledere.

Vi mener også at dette skal gjelde for ansatte i det kommunale barnevernet med lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet . Alvorlighetsgraden og kompleksiteten i sakene til barnevernet innebærer at tjenesten regelmessig vil bli utsatt for kritikk. Selv om det utføres godt barnefaglig arbeid har flere rapporter pekt på at både kommuner og det statlige barnevernet har utfordringer. Ny lov vil være en viktig rettesnor i arbeidet fremover.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Sortering av skolebarn ut fra faglig nivå strider mot Aps verdier

Les også

Glitres verdier er enorme. Hva vil kommunene med selskapet?

Les også

Rusreformen: Muligheten for straff var en grunn til at jeg holdt meg unna narkotika

Les også

Alle barn skal være med i leiken. SV vil ha gratis SFO

Kommentarer til denne saken