Omtrent for et år siden fikk politikerne i Drammen fremlagt tall som viser at Drammen burde hatt mellom 2.000 og 3.000 flere innbyggere. Vi har siden 2010 bygd langt færre boliger enn sammenlignbare kommuner. Tallene viser at vi må gjøre grep.

Politikerens fremste verktøy for å gjøre dette er gjennom kommuneplanens arealdel. Her bestemmes det hvilke områder som kan bygges, hvor høyt det kan bygges og hva som kan bygges hvor.

Vi har siden 2010 hatt en relativt stor boligarealreserve, men den er lite verdt om boligene ikke blir realisert. Derfor er det viktig å ha en boligreserve med faktisk gjennomførbare prosjekter, der vi ønsker utvikling. Vi ønsker fortetting og utviklings langs våre kollektivtraseer, det har vi vedtatt i kommunens samfunnsdel, og vi viderefører dette inn i arealdelen.

Kommunens arealdel 2023-2034

Tirsdag 6. desember førstegangsbehandlet Formannskapet i Drammen kommune planene for kommunens arealdel 2023-2034.

Saken skal igjen opp til debatt i kommunestyret 12. og 13. desember.

Vi skal fortette i sentrum, der har også mye av utviklingen de siste årene skjedd. Men alle kan og vil ikke bo i sentrum. Derfor er det også foreslått områder langs kollektivtraseer i kommunen vår, slik at vi kan utvikle boligområder i hele kommunen.

Vi er også opptatt av at kommunen skal være en forutsigbar partner å samarbeide med, derfor mener vi det er viktig å videreføre arealene som lå inne i tidligere kommuneplaner for Nedre Eiker, Drammen og Svelvik.

Les også:

Det er skrevet mye om Arbeiderpartiets forslag det siste døgnet. Noe sant, men også noe usant. Arbeiderpartiet har vært klare på hvor vi har stått helt siden første behandling i mai, vi ønsker å være forutsigbare, derfor gikk vi videre med innspill hvor det allerede var påbegynt planarbeid og innledende samtaler med kommunen. Det som er nytt, er at flere partier har gått ut av flertallskoalisjonen. Vi har på tross av dette naturligvis holdt oss til samarbeidsavtalen når det kommer til praktisk politikk, og det mener vi at vi også gjør nå.

Det kom kraftige reaksjoner og beskyldninger både under og i etterkant av tirsdagens formannskapsmøte. Arbeiderpartiet vil understreke at denne planen nå skal på høring, først etter høring tar man endelig standpunkt. Og Arbeiderpartiet vil vurdere alle forslag fra innbyggere, partier og utbyggere fram til 2.-gangs behandling. Det skal også i tråd med behandling i vårt parti forankres hos våre medlemmer i et medlemsmøte.

Vi har denne uka sittet i møte med våre tidligere samarbeidspartnere hvor vi redegjorde for vårt forslag. Da fikk vi ingen reaksjoner eller tilbakemeldinger, og trodde vi ville være enig om å være uenig ettersom vi ikke lenger er i et formelt samarbeid etter at Sp og V valgte å forlate posisjonen på saker som ikke er omfattet av samarbeidsavtalen.

Arbeiderpartiet mener ikke det skal bygges ned matjord med mindre det ligger store samfunnsmessige interesser til grunn (som også samarbeidsavtalen sier).

Les også:

Les også

DT avslører: Langt færre byggeklare boliger enn det rådmannen gir inntrykk av

Alle partier har rett til å forsvare sin politikk. Det gjør også Arbeiderpartiet.

Vi må legge til rette for å bygge boliger folk ønsker å bo i. Vi må bygge ulike typer boliger, for folk i alle situasjoner, både økonomisk og livssituasjon. Vi vil ha en fremtidsretta utvikling, som både sikrer nye boligområder og legger opp til at man kan reise kollektivt, ved gange eller sykkel.

Vi har to tanker i hodet på engang. Vi ønsker en fremtidsretta utvikling som legger til rette for boligutvikling, har respekt for påbegynte planer og initiativ fra innbyggere og utbyggere, og sikrer en utvikling langs våre kollektivtraseer.

Noen ønsker kun å fortette i sentrum, utvide minimalt med boligområder, samtidig som de ikke skal bygge høyt. Da får ikke Drammen den utviklingen vi ønsker og trenger.

Vi mener Drammen trenger nye boliger i hele kommunen, fra Berger til Steinberg, med gode muligheter for å reise kollektivt, gå og sykle. Vi må bygge boliger for alle livets faser, rimelige boliger som folk har råd til å kjøpe og se på mulighetene som ligger i en tredje boligsektor.

Les også:

Forslaget legger opp til en grønnere arealpolitikk enn noen gang i Drammen, med krav både til klimaregnskap, tiltak for å minimere klimagassutslipp og mindre energiforbruk.

Arbeiderpartiet mener vi trenger utvikling av flere boligområder, og den skal være fremtidsretta.

Vi må for alvor ta opp kampen mot kommuner rundt oss hvor innbyggere og utbyggere velger å bosette og utvikle seg. Det mener vi at vår politikk gjør.

Drammen har så mye bra å by på. Da må vi få folk til å flytte hit, og da trenger vi flere nye boliger.