Det er brudd i forhandlingene om særaldersgrense. Det er flere grupper som har særaldersgrense i Norge. Sykepleiere er en av de største yrkesgruppene i norsk arbeidsliv som har særaldersgrense.

Den vanlige aldersgrensen i Norge er 70 år, mens sykepleiere har særaldersgrense på 65 år. Grunnen til at sykepleierne har hatt særaldersgrense i mange år, er først og fremst belastningen i yrket. Det er bare sykepleiere som jobber turnus eller har regelmessig fysisk pasientkontakt som har særaldersgrense.

Det er belastende å jobbe som sykepleiere og undersøkelser viser at sykepleiere med særaldersgrense har dobbelt så høy uføreandel som de uten. Det forteller litt om den virkeligheten de står oppe i.

Hvorfor er dette en viktig likestillingssak?

Sykepleiere er en kvinnedominert gruppe med høy utdanning som det er stor mangel på i kommuner og sykehus. Det er også stort frafall fra yrket. Mange slutter kort tid etter at de har blitt sykepleiere, fordi det er for stor arbeidsbelastning og for tøffe turnuser. Dette kan vi gjøre noe med. Men at regjeringen kommer med et useriøst tilbud i forhandlingene, og raserer ordningen med særaldersgrense, viser manglende kunnskap og styringsevne.

En sykepleier født i 1973 ville med tilbudet fått 49 prosent i livsvarig pensjon med å gå av med særaldersgrense. I dagens regler er sykepleiere sikret 66 prosent av sluttlønn. Sykepleiere som gir av sin tid, sin helse og sitt sosiale liv for å utføre samfunnsoppdraget knyttet til pasient, pårørende og helsetjenesten, kan ikke bli møtt på denne måten. Tilbudet var skammelig og ment for å skape brudd.

Samfunnet vårt trenger at sykepleiere fortsatt har en ordning med særaldersgrense. Dette er nødvending for å rekruttere og beholde sykepleiere i helsetjenesten. Det trengs anstendige pensjonsløsninger. Arbeidsgiverne ville med tilbudet spart betydelig i premiekostnader om vi hadde sagt ja. Men rekrutteringsutfordringene ville økt.

Denne saken er viktig nå. Vi krever at regjeringen sikrer de livsvarige pensjonsnivåene for sykepleiere som av hensyn til egen helse og belastende arbeidssituasjon har særaldersgrense på 65 år. Ingen verken regjeringen, offentlige arbeidsgivere eller de som er avhengig av de tjenestene særaldersgruppene representerer, er tjent med dette.

Framfor å skvise siste rest ut av sykepleiernes arbeidsevne så må de livsvarige pensjonsnivåene til disse yrkesgruppene bedres. Det er pasientene som vil være taperne hvis ikke dette tas på alvor nå. Dette handler om anerkjennelse for en stor yrkesgruppe og det handler om likestilling.